הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמיכות 2022

תאריך: 14/02/2022

תבחינים לתמיכות

בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום רביעי א' אדר ' תשפ"ב 2 לפברואר 2022

מפורסמת בזאת הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה בבתי כנסיות באלעד

******

העירייה הקצתה מקרקעין לצורך הקמת בתי כנסת, במבנים של קבע. כעת, מעוניינת העירייה לתמוך בעמותות שהקימו/מקימות בתי כנסת מכח הסכמי ההקצאה ואישורי השר.

התמיכה תהיה בסך של 500 שקלים לכל מ"ר, משטח בית הכנסת  המאושר. התמיכה לא תעלה על סכום של 500,000 שקלים.

להלן הקריטריונים המוצעים לזכאים לקבלת התמיכה:-

 1. גוף שיש לו הסכמי פיתוח ורשות מאושרים על ידי שר הפנים, ומטרתם:- הקמת בית כנסת והפעלתו.
 2. הגוף קיבל היתר בניה להקמת מבנה קבע לבית כנסת.
 3. הגוף המציא לעירייה אישור קיום ביטוחים בתוקף, בהתאם לתנאי ההסכם.
 4. הגוף השלים בניית שלד הכולל גמר אבן, אלומיניום וחלונות וסילק את כל המפגעים מהמגרש וסביבתו.
 5. בית הכנסת הוקם כולו על ידי הגוף המבקש. גוף שקיבל מבנה, זכאי לקבלת תמיכה רק בגין שטח התוספת שבנה  עבור בית הכנסת, ככל שבנה תוספת.  
 6. במידה שהגוף קיבל תמיכה מהעירייה עבור אגרות/היטלים או השתתפות משרד הדתות, יקוזז סכום זה, מהתמיכה.
 7. הגוף הסדיר את כל החובות לעירייה ובמידה וישנם חובות הם יקוזזו מהתמיכה.
 8. הגוף עומד בדרישות שנקבעו בחוזר מנכ"ל 4/2006 וצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים, שנקבעו בנוהל.

 

שחרור התמיכה מותנה ביכולתה הכלכלית של העירייה למתן התמיכה לאחר קבלת הבקשות.

 • את המסמכים המלאים לקבלת התמיכה ניתן לקבל במחלקת שירותי הדת.
 • הגשת התמיכה תעשה באופן ידני בלבד במשרדי מחלקת דת בזמני הפעילות
 • רק בקשות מלאות כנדרש תתקבלנה

הבקשות יוגשו למנהל מחלקת שירותי הדת – תומר כהן, עד ולא יאוחר מיום ראשון א' אלול תשפ"ב 28/8/22


מצ"ב הטפסים הרלוונטיים להורדה:


שתף מישהו?

שירותים בקליק