הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה בגופים המעניקים שירותי גוי של שבת

הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה בגופים המעניקים שירותי גוי של שבת
תאריך: 13/09/2022

​בהתאם להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום רביעי כ"ח בחשוון התשפ"ב 3 בנובמבר 2021 מפורסמת

בזאת הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכה.
להלן הקריטריונים לתמיכה בגופים המעניקים שירותי גוי של שבת לציבור תושבי העיר, כפי שנקבעו על ידי מועצת העירייה.

1 התמיכה תינתן לעמותה שיש לה ניסיון של שנה לפחות בהפעלת גוי של שבת עבור כלל
הציבור.
כהוכחה לעמידה בתנאי זה נדרש הגוף המבקש לצרף לבקשה:- פרסומים
בעיתונות המקומית מהשנה האחרונה, הכוללים מיקומו של הגוי ושלטי
הכוונה למקום.

2 מבקש התמיכה מעמיד לרשות הגוי כלי תחבורה אופנים חשמליים/כלי רכב ממונע אחר
ועליו כיתוב/שלט "גוי של שבת".
על מבקש התמיכה לצרף לבקשה:- קבלה/חשבונית מס בדבר רכישת כלי
התחבורה כאמור, בטווח של 6 עד 12 חודשים שקדמו להגשת הבקשה.
צילום של כלי התחבורה והכיתוב/השלט שעליו.

3 השירות שמעניק מבקש התמיכה לציבור מתבצע באמצעות גוי, שיש לו אשרת שהיה ולינה
בישראל.
על מבקש התמיכה לצרף לבקשה:- עותק אישור אשרת שהיה ולינה
בישראל של הגוי.

4 השירות ניתן לציבור ללא תמורה, למעט התשלום שגובה הגוי, ישירות מהתושב/ התשר
הניתן לגוי על ידי התושב מזמין השירות.
על מבקש התמיכה לצרף לבקשה תצהיר בעניין זה.

5 .הגוף הסדיר את כל חובותיו לעירייה. ככל שקיימים חובות לעיריה, הן יקוזזו מכספי
התמיכה.

6 הגוף המבקש עומד בדרישות ובתבחינים שנקבעו על ידי משרד הפנים בנוהל תמיכות וצרף
לבקשה את כל המסמכים שנקבעו בנוהל.
התמיכה יכול שתינתן בכסף או בשווה כסף, לפי שק"ד העירייה.

בכל מקרה, היקף התמיכה לא יעלה על %90 מעלות הפעילות הנתמכת.
בקשות יש להגיש אצל הר' תומר כהן, מנהל שירותי הדת בעיריית אלעד- רחוב ניסים גאון 1 ,עד יום
חמישי כ"ה בתשרי 20.10.2023  בשעה 10.00

בכבוד רב, ישראל פרוש ראש העירשתף מישהו?

שירותים בקליק