הקוד האתי - עיריית אלעד

עובד העירייה חייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עליו בעובד עירייה.

עובד העירייה יפעל בנאמנות כלפי החלטות הממשלה המכהנת באותה עת, ללא קשר עם השקפותיו האישיות.

עובד העירייה ינהג בדרך ההולמת את מעמדו, תפקידיו וחובותיו כעובד העירייה, הוראה זו חלה אף על התנהגות שאינה קשורה בתפקידו.

עובד העירייה יימנע ממעשים אשר יש בהם פגיעה במדינת ישראל, מוסדותיה וסמליה.

עובד העירייה לא יעסוק בפעילות פוליטית או מפלגתית, אלא בהתאם לחוק, ולנוהלי העירייה.

 

עובד העירייה חייב למלא בנאמנות תפקידים המוטלים עליו ע"י מי שהוסמך לכך כדין וכן לקיים כל נוהל מחייב, כגון: הוראות היועץ המשפטי לעירייה, נוהלי העירייה, הודעות ראש העיר והנהלת העירייה.

עובד עירייה ישתמש בתואר שהוענק לו כדין, ולא בתואר אחר.

עובד עירייה ידווח על נוכחותו בעבודה באופן אישי, ולא על ידי אחר.

עובד עירייה לא יעדר מעבודתו שלא באישור או בדיווח, ובמסגרת מכסות ההיעדרות העומדות לזכותו

עובד עירייה לא יחל בהתמחות משפטים, ראיית חשבון וכד' ללא אישור מראש העירייה ובהתאם לנוהלי העירייה.

 לא יעסוק עובד העירייה בעבודה פרטית, אלא בהיתר ועל-פי התנאים שנקבעו בהתאם לנדרש למילוי תפקידיו.

 על העובדים, הן הממונים והן כפופים, לשמור על כללי היררכיה בשירות.

 העובד יקפיד על לבוש ההולם את מקום העבודה ואת תפקידו.

על עובד העירייה לשמור, ככל האפשר ובהתאם ליכולתו, על כושרו המקצועי בהתאם לנדרש למילוי תפקידו.

עובד העירייה חייב לשמור ולנהוג על פי כללי בטיחות וגהות ולהקפיד על מילוי כל ההוראות הקשורות בכך.

על עובד העירייה למלא תפקידיו ע"פ אמות מידה מקצועיות ושיקולים ענייניים בלבד.

אסור לעובד העירייה לעסוק בשעות עבודתו בכל פעילות אחרת שאינה קשורה לעבודתו ותפקידיו בשירות העירייה, כגון : פעילות פרטית, עסקית, חברתית, ציבורית, פוליטית ומפלגתית, למעט פעילויות שסביר לעשותן בשעות העבודה.

בביצוע עבודתו, על עובד העירייה לשקוד על שיתוף פעולה עם עמיתיו לשירות.

עובד העירייה המופיע לפני גורמים שמחוץ ליחידתו או למשרדו, יקפיד לייצג את עמדות יחידתו או משרדו.

עובד העירייה חייב לשמור על רכוש העירייה מכל סוג שהוא הנמסר לשימושו, לטיפולו או להשגחתו ועליו לנהוג בו על-פי כללי החיסכון והיעילות.

עובד העירייה יקפיד על אחזקתו התקינה של כל רכוש או ציוד המופקדים בידיו או שהוא אחראי להפעלתם.

עובד העירייה לא יעשה שימוש אחר ברכוש העירייה מלבד התכלית והייעוד שנקבעו לו ע"י העירייה, לרבות שימוש ברכב עירוני )שימוש לשם מילוי תפקיד ולא לצרכים פרטיים(, וזאת למעט השימוש ברכב ליסינג שהועמד לבעלי תפקיד כרכב צמוד.

בביצוע עבודתו של עובד העירייה, עליו לפעול בתיאום עם הממונים, עליו ולמלא אחר כל הוראה שניתנה לו כדין ע"י מי שהוסמך לכך כדין.

עובד עירייה שהאציל סמכויות לעובד אחר, אין בכך כדי לפטור אותו מן האחריות לפיקוח ולביקורת על השימוש בסמכות שנאצלה.

הממונה יפקח ויבקר את עבודתם של הסרים למרותו.  הממונה יעודד יוזמה, הדרכה והצעות לשיפורים כדי להגביר את ידיעותיהם, מיומנותם וייעול עבודתם של העובדים הכפופים לו. הממונה ידאג לעדכן את העובדים הכפופים לו בעניינים הנדרשים לביצוע עבודתם ובנושאים עקרוניים הנוגעים לפעילות יחידתם. הממונה יעודד שיתוף פעולה בין העובדים הכפופים לו. בשיקוליו במינוי ובקידום עובדים, יביא הממונה בחשבון אך ורק גורמים הנוגעים לכישוריו של העובד והתאמתו לתפקיד.

לא ייתן ממונה לכפוף לו הוראה הסותרת כל דין או נוהל מחייב בעיריית אלעד

על העובדים המטפלים במישרין או בעקיפין בציבור, לראות עצמם כמשרתי הציבור וכמי שתפקידם לסייע בידי הציבור. עובד העירייה ינהג בכבוד, בנימוס ובהגינות כלפי זולתו.

עובד העירייה יבצע תפקידיו במסירות, ביעילות ובמהימנות, ימנע השהייה והכבדה מן הבאים עימו בקשרי עבודה ויעשה כמיטב יכולתו  כדי לחסוך מזמנו של הציבור.

 עובד העירייה ינהג ללא משוא פנים בכל עניין הנתון לטיפולו במילוי תפקידו.

על העובדים האחראים על טיפול בציבור:

1. לדאוג לגישה נוחה וקבילה לקבלת השירות מבחינת הזמן והמקום.

2. ליצור תנאים נוחים במתן השירות לציבור.

3. לסייע לציבור ע"י אספקת מידע על זכויותיו והדרכים למימושן.

ב. עובד העירייה יסייע במתן השירות לאנשים המתקשים בהסדרת

ענייניהם, כגון: תיירים, נכים, מוגבלים וכיוצא בזה.

אסור לעובד העירייה לקיים קשרים ויחסים אישיים העלולים לפגוע בתדמיתה של עיריית אלעד ובשמה הטוב.

 

 ככלל יפעל עובד העירייה במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בהתאם לחוק, לתקנה הוראה מנהלית.. לא יפרסם עובד עירייה ברבים, דבר הקשור לתפקידו הרשמי, אלא בהתאם לכללים שנקבעו לכך על-פי החוק ונוהלי העירייה

 חל איסור על כל עובד, להתראיין ו/או למסור ידיעות/מידע לאמצעי התקשורת, אלא אם קיבל אישור לכך מאת דובר העירייה.

 על עובד העירייה לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו ואין הוא רשאי למסור מידע כלשהו, אלא למי שהוסמך כדין לקבלו.

 עובד העירייה לא ישתמש במישרין או בעקיפין במידע שהגיע אליו  בתוקף תפקידיו, או בקשר אליהם, לשם קידום ענייניו של כל אדם אחר שלא כדין.

 עובד העירייה לא יוציא מידע ממחשב ומרשומות שבידו או שבאחריותו או בהישג ידיו, שלא לצורך מילוי תפקידיו ולא יעשה במידע זה שימוש שלא כדין.

לא יפתח עובד העירייה מעטפות ולא יעיין במכתבים או בכל חומר  אחר הנמען על שם עובד אחר, אלא אם הוסמך לכך כדין.

 לא יהיה לעובד העירייה בין לעצמו ובין ע"י קרובו, סוכנו או שותפו, עניין אישי או תועלת כתוצאה ממילוי תפקידיו ולא יבוא לידי מצב של ניגוד אינטרסים בין מילוי תפקידיו לבין ענייניו האישיים.

 לא ימלא עובד העירייה בנוסף לתפקידו בעירייה כל תפקיד ציבורי אחר, אף ללא שכר, אם יש בכך משום ניגוד אינטרסים עם תפקידיו בעירייה.

לא ישתתף עובד העירייה בתהליך קבלת החלטה בנושא שיש לו או לקרובו, או שותפו עניין אישי בו.

 עובד העירייה אשר מוטל עליו לטפל בעניינו של אדם אחר היו או יש ביניהם קשרי עבודה, חברות, משפחה, או כל קשר אחר ואשר יש חשש כי עקב כך יושפעו שיקוליו המקצועיים, יפסול את עצמו מלטפל בעניין ויודיע על כך לממונה עליו.

לא ישתתף עובד העירייה בוועדות סטטוטוריות או אחרות אם קיים חשש של ניגוד אינטרסים.

עובד עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על-ידי עצמו או על-ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.

אדם שהוא קרוב משפחה של ראש העיר או של אחד מסגניו לא יתקבל לעבוד בעירייה ולא יתמה למשרה בה.

 אדם שקרוב משפחתו ממונה על יחידה מיחידות העירייה, לא יתקבל לעבודה באותה יחידה ולא יתמנה למשרה בה.

אדם שקרוב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העירייה, לא יתמנה לתפקיד הממונה על אותה יחידה, אלא אם כן המינוי אינו יוצר ביניהם יחסי כפיפות.

לא יקבל עובד העירייה טובת הנאה לא מעובד עירייה אחר ולא מאדם מקרב הציבור, אלא על-פי התנאים שנקבעו לכך בחוק.

 אסור לעובד העירייה לרכוש או לקבל נכס של העירייה, במישרין ובעקיפין, מלבד רכישה או קבלה של נכס כאמור, הנמכר או הנמסר  לציבור ואשר לציבור אפשרות לרכוש או לקבל אותו נכס בתנאים שווים לתנאי הקבלה או הרכישה של עובד העירייה ובהתאם לכללים שנקבעו בעניין בחוק ובנוהלי העירייה.

 עובד עירייה לא יקבל כל הטבה מגורם המקבל ממנו שירות או מגורם הנותן לו שירות, במסגרת ביצוע עבודתו.

אסור לעובד העירייה לנצל את מעמדו או תפקידו בשירות העירייה לקידום עניין אישי שלו או של אדם אחר ולכל מטרה שאינה קשורה במילוי תפקידיו.

לא ישתמש עובד העירייה בתואר תפקידו ובשם המשרד או היחידה בה הוא מועסק, לצורך פעילויות שאינן קשורות לעיסוקו ולתפקידיו בעיריית אלעד אלא ברשות מי שהוסמך לכך.

על כל עובד ברשות הציבורית ובכללה על עובדי עיריית לוד להקפיד על הופעה נאותה, מכובדת וייצוגית אשר תהלום ותכבד את העירייה והבאים לקבל בה שירות וכן את העובד עצמו.

כללים אלו הינם חלק בלתי נפרד מכללי ההתנהגות והמשמעת החלים על כלל עובדי העירייה.תאריך עדכון אחרון: 16/08/2022 14:52