טפסים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאטופס
ארנונה וגבייהתצהיר גבייהארנונה וגבייהתצהיר גבייה
ארנונה וגבייהבקשה להנחה לנכס ריקארנונה וגבייהבקשה להנחה לנכס ריק
ארנונה וגבייההודעה לגבייה בענייני ארנונהארנונה וגבייההודעה לגבייה בענייני ארנונה
ארנונה וגבייההודעה על תוספת שטח לחיוב בארנונה - גבייהארנונה וגבייההודעה על תוספת שטח לחיוב בארנונה - גבייה
ארנונה וגבייההוראת קבע בכרטיס אשראיארנונה וגבייההוראת קבע בכרטיס אשראי
ארנונה וגבייההוראת קבע חדשה בבנקארנונה וגבייההוראת קבע חדשה בבנק
ארנונה וגבייהטבלת הנחות 2022ארנונה וגבייהטבלת הנחות 2022
ארנונה וגבייהקבלת חזקה בנכסארנונה וגבייהקבלת חזקה בנכס
ארנונה וגבייהתצהיר עזיבת נכסארנונה וגבייהתצהיר עזיבת נכס
ארנונה וגבייה בקשה למתן הנחה מארנונה בשל משבר הקורונה לעסקיםארנונה וגבייה בקשה למתן הנחה מארנונה בשל משבר הקורונה לעסקים
הנדסהבקשה לפטור מהגא - הנדסההנדסהבקשה לפטור מהגא - הנדסה
הנדסההצהרה על אי פגיעה בתשתיות - הנדסההנדסההצהרה על אי פגיעה בתשתיות - הנדסה
הנדסהריכוז מסמכים לשחרור ערבות - הנדסההנדסהריכוז מסמכים לשחרור ערבות - הנדסה
הנדסהתיקון רישום בית משותף - הנדסההנדסהתיקון רישום בית משותף - הנדסה
חינוךחינוך ויתור סודיותחינוךחינוך ויתור סודיות
חינוךחוברת הסעות מעודכןחינוךחוברת הסעות מעודכן
חינוךטופס בקשה לאישור אגרות חוץ בחינוך הרגילחינוךטופס בקשה לאישור אגרות חוץ בחינוך הרגיל
חינוךכתב הצהרה להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקיםחינוךכתב הצהרה להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקים
חינוךנוהל למנהלי מסגרות להפניה לוועדות השמה - חינוךחינוךנוהל למנהלי מסגרות להפניה לוועדות השמה - חינוך
חינוךפניה לוועדת זכאות ואפיון -אגף החינוך- לשנת תשפ"גחינוךפניה לוועדת זכאות ואפיון -אגף החינוך- לשנת תשפ"ג
טופסשאלון הוריםטופסשאלון הורים
חינוךטופס בקשה להחזר נסיעותחינוךטופס בקשה להחזר נסיעות
הנדסהגבייה -טופס בקשה למתן אישור לטאבו הנדסהגבייה -טופס בקשה למתן אישור לטאבו
טופסטופס הקמת ספק עיריית אלעדטופסטופס הקמת ספק עיריית אלעד
ארנונה וגבייהטיוטת צו מסים 2023ארנונה וגבייהטיוטת צו מסים 2023
חינוךכתב הצהרה לילדי הורים החיים בנפרד-אפוטרופוסחינוךכתב הצהרה לילדי הורים החיים בנפרד-אפוטרופוס
כלליכתב מינוי ועדה לעברת מידעכלליכתב מינוי ועדה לעברת מידע
כללימסמכים לרישום בספר ספקים וקבלניםכללימסמכים לרישום בספר ספקים וקבלנים
כח אדםפרטי מועמד למכרז - כח אדםכח אדםפרטי מועמד למכרז - כח אדם
כללירווחה - אוגדן טפסים להגשת בקשה למיזם התזונתיכללירווחה - אוגדן טפסים להגשת בקשה למיזם התזונתי
כללירווחה - הצהרת מקבל השירות מיזם תזונתיכללירווחה - הצהרת מקבל השירות מיזם תזונתי
כללירווחה - טופס לתחנה לטיפול בשכול כללירווחה - טופס לתחנה לטיפול בשכול
כללירווחה - טופס פנייה לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי כללירווחה - טופס פנייה לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
כללירווחה - טופס פתיחת תיקכללירווחה - טופס פתיחת תיק
כללירווחה - נספח הו"קכללירווחה - נספח הו"ק

תאריך עדכון אחרון: 14/08/2022 18:30