טפסים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאטופס
ארנונה וגבייהתצהיר גבייהארנונה וגבייהתצהיר גבייה
ארנונה וגבייהבקשה להנחה לנכס ריקארנונה וגבייהבקשה להנחה לנכס ריק
ארנונה וגבייההודעה לגבייה בענייני ארנונהארנונה וגבייההודעה לגבייה בענייני ארנונה
ארנונה וגבייההודעה על תוספת שטח לחיוב בארנונה - גבייהארנונה וגבייההודעה על תוספת שטח לחיוב בארנונה - גבייה
ארנונה וגבייההוראת קבע בכרטיס אשראיארנונה וגבייההוראת קבע בכרטיס אשראי
ארנונה וגבייההוראת קבע חדשה בבנקארנונה וגבייההוראת קבע חדשה בבנק
ארנונה וגבייההצעה לצו מסים 2021ארנונה וגבייההצעה לצו מסים 2021
ארנונה וגבייה טבלת הנחות 2020ארנונה וגבייה טבלת הנחות 2020
ארנונה וגבייהקבלת חזקה בנכסארנונה וגבייהקבלת חזקה בנכס
כללימחירון 2020כללימחירון 2020
ארנונה וגבייהתצהיר עזיבת נכסארנונה וגבייהתצהיר עזיבת נכס
ארנונה וגבייה בקשה למתן הנחה מארנונה בשל משבר הקורונה לעסקיםארנונה וגבייה בקשה למתן הנחה מארנונה בשל משבר הקורונה לעסקים
הנדסהבקשה לפטור מהגא - הנדסההנדסהבקשה לפטור מהגא - הנדסה
הנדסההצהרה על אי פגיעה בתשתיות - הנדסההנדסההצהרה על אי פגיעה בתשתיות - הנדסה
הנדסהריכוז מסמכים לשחרור ערבות - הנדסההנדסהריכוז מסמכים לשחרור ערבות - הנדסה
הנדסהתיקון רישום בית משותף - הנדסההנדסהתיקון רישום בית משותף - הנדסה
חינוךחינוך ויתור סודיותחינוךחינוך ויתור סודיות
חינוךחוברת הסעות מעודכןחינוךחוברת הסעות מעודכן
חינוךטופס בקשה לאישור אגרת חוץ בחינוך הרגילחינוךטופס בקשה לאישור אגרת חוץ בחינוך הרגיל
חינוךכתב הצהרה להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקיםחינוךכתב הצהרה להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקים
חינוךנוהל למנהלי מסגרות להפניה לוועדות השמה - חינוךחינוךנוהל למנהלי מסגרות להפניה לוועדות השמה - חינוך
טופסשאלון הוריםטופסשאלון הורים
חינוךטופס בקשה להחזר נסיעותחינוךטופס בקשה להחזר נסיעות
הנדסהגבייה -טופס בקשה למתן אישור לטאבו הנדסהגבייה -טופס בקשה למתן אישור לטאבו
טופסטופס הקמת ספק עיריית אלעדטופסטופס הקמת ספק עיריית אלעד
כלליטיוטת צו מיסים לשנת 2021 ממתין לאישור השריםכלליטיוטת צו מיסים לשנת 2021 ממתין לאישור השרים
חינוךכתב הצהרה לילדי הורים החיים בנפרד-אפוטרופוסחינוךכתב הצהרה לילדי הורים החיים בנפרד-אפוטרופוס
כלליכתב מינוי ועדה לעברת מידעכלליכתב מינוי ועדה לעברת מידע
כללימסמכים לרישום בספר ספקים וקבלניםכללימסמכים לרישום בספר ספקים וקבלנים
כח אדםפרטי מועמד למכרז - כח אדםכח אדםפרטי מועמד למכרז - כח אדם
כלליצו מיסים 2018 חתוםכלליצו מיסים 2018 חתום

תאריך עדכון אחרון: 24/01/2021 14:01