ספר ספקים וקבלנים

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית אלעד


עיריית אלעד (להלן:"העירייה") מזמינה ספקים/קבלנים להגיש בקשה להיכלל בספר הקבלנים והספקים של העירייה (להלן: "ספר הספקים")

הרישום בספר הספקים נדרש לטובת פניית העירייה לרשומים בו, במכרזי זוטא ו/או בנוהל הצעות מחיר, שעורכת העירייה במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה 3(3 )לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987 (להלן: "התקנות")

כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לספר הספקים חייב להגיש הצעתו על גבי מסמכי הבקשה אותם ניתן לקבל ללא תמורה במחלקת הרכש במשרדי העירייה, בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00 ,או באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.elad.muni.il . מסמכי הבקשה יוגשו בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים.

התנאים להיכלל בספר הספקים מפורטים במסמכי הבקשה.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, עלולה להיפסל.

על הספק למלא את הטופס "בקשה להצטרפות למאגר ספקים" – נספח ב' ולהעבירו, בצרוף כלל המסמכים והמידע הנדרשים בו ואת כל עותקי האישורים לכתובת העירייה רח' ניסים גאון 1 אלעד ולציין על המעטפה "לידי מחלקת הרכש - ספר ספקים" או באמצעות דוא"ל:  sapakim@elad.muni.il וזאת עד ליום 31.3.19 ( להלן - "מועד ההגשה").

בקשה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, העירייה תדון בה רק לאחר קבלת נימוקים בכתב לאיחור בהגשה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הרכש בטלפון : 03-9078707

לטופס הבקשה לחץ כאן

תאריך עדכון אחרון: 10/03/2019 18:50