מכרז: 2/2020 לבינוי מרכז תרבות ופנאי

 

עיריית אלעד

מכרז פומבי מס' 2/2020

להקמת מרכז תרבות ופנאי  באלעד

עיריית אלעד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להקמת מרכז תרבות ופנאי ולביצוע עבודות פיתוח (להלן: "העבודות").

העבודות יבוצעו במקרקעין הידועים :- כגוש 5700, חלקות 119-121 בשלמותן, וחלקי חלקות 90 ו-93 ברחוב רבי חייא  אלעד (להלן: - "המקרקעין").

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 1,000,000₪  (במילים: מיליון שקלים) ₪ , אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של העירייה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 1.6.2020 לפי דרישת העירייה, אם תבוא כזו עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 2,500 ש"ח במשרדי העירייה באגף הגזברות ברח' ניסים גאון באלעד, בשעות הפעילות. מובהר בזאת, כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה.

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית באגף הרכש בעירייה (לא לשלוח בדואר) רח' ניסים גאון 1 אלעד, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2/2020  " עד ליום  שני, 24.2.2020 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

סיור קבלנים יערך ביום חמישי, 13.2.2020 בֹשעה 13:00. המפגש יחל במשרדי העירייה בכתובת ניסים גאון 1 אלעד. טלפון לבירורים: 03-9078707.

השתתפות בסיור הקבלנים חובה.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרזים שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.                                                                    

                                                                                    בכבוד רב,

                                                                                                         ישראל פרוש

                                                                                                       ראש עיריית אלעד

 

 

 


 

עיריית אלעד

מכרז פומבי מס' 2/2020

להקמת מרכז תרבות ופנאי בעיר אלעד

 

מבוא

1.   הזמנה להציע הצעות – כללי

1.1        עיריית אלעד ("המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העונים לדרישות המפורטות במכרז, אשר עומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן, להגיש הצעות להקמת מרכז תרבות ופנאי בעיר אלעד ("הפרויקט") במקרקעין הידועים כגוש 5700, חלקות 119-121 בשלמותן, וחלקי חלקות 90 ו-93 ("המקרקעין").

1.2        מסמכי המכרז, כהגדרתם להלן, כוללים את הפרטים, דרישות, תנאים והנחיות לצורך גיבוש, הכנה והגשה של ההצעות במכרז לצורך הקמתו והוצאתו אל הפועל של הפרויקט.

1.3        המזמינה מבהירה בזאת כי היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או את הפרויקט בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת לנמקו. באותה מידה, תוכל המזמינה לבחור לשנות את מתווה ההליך ולבחור לקיים את הפרויקט, במלואו או חלקים ממנו, באופן שונה מהמתואר בהזמנה זו ובמסמכי המכרז.

2.   רכישת מסמכי המכרז

2.1        מסמכי המכרז ניתנים לרכישה במשרדי עיריית אלעד, שברחוב ניסים גאון 1, אלעד, במזכירות הגזברות, החל ממועד פרסום המכרז, בשעות הפעילות,  תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (ובמילים: אלפיים חמש מאות ש"ח) ("דמי השתתפות"), שישולמו במזומן או בהמחאה לפקודת עיריית אלעד.

2.2        ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם וללא תשלום, באתר האינטרנט של העירייה.  

2.3        דמי ההשתתפות לא יוחזרו בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז.

2.4        משתתף במכרז יצרף העתק הקבלה אשר קיבל במועד רכישת מסמכי המכרז, אשר מעידה כי שילם את דמי ההשתתפות. למען הסר ספק, אין באחזקת מסמכי המכרז או ברכישתם בכדי להוכיח עמידתו של משתתף בתנאי כלשהו הקבוע בהזמנה זו, לרבות עמידה בתנאי הסף במכרז.

3.   מסמכי המכרז

      3.1  מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן ("מסמכי המכרז"):

מסמכי המכרז כוללים:

 1. מסמך א' - הודעה בדבר פרסום המכרז;
 2. מסמך ב' - הוראות למשתתפים במכרז;
 3. מסמך ג' - הצעת המשתתף, לרבות נוסח ערבות בנקאית להשתתפות, נוסח תצהירים לחתימה והוראות רלוונטיות מתוך חוק הנוער;
 4. מסמך ד' - נוסח הסכם להקמת המבנים ולביצוע עבודות הפיתוח, לרבות נספחיו אשר הינם:

1         נספח א': נוסח אישור על קיום בטוחים מטעם חברת הבטוח.

2         נספח ב': טופס עדכון פרטי חשבון הבנק של הקבלן.

3         נספח ג': נוסח ערבות ביצוע.

4         נספח ג' 1: נוסח ערבות בדק.

5         נספח ד': הצעת המציע.

6         נספח ה': תוכניות, מפרט טכני ומפרטים כלליים ומיוחדים (פיס);

7         נספח ו': -  לוח זמנים מפורט (יצורף על ידי הקבלן).

8          נספח ז':-  תצהיר בדבר אי הרשעה לפי חוק שכר מינימום.

9         נספח ח':-  תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים

10      נספח ט':-  הוראות נבחרות מתוך חוק עבודת נוער.

11     נספח י':-  התחייבות והוראות פינוי פסולת בפרויקטים לבניה, שיפוץ ופיתוח;

12     נספח יא':-   תעודת עוסק מורשה;

13     נספח יב':-   הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתור.

 (להלן: "החוזה" או "ההסכם")

4.   לוח זמנים למכרז

      4.1  לוח הזמנים להליך המכרז הינו כמפורט בטבלה להלן:

מס'תיאור ההליךמועד
(1)כנס מציעים (וסיור אפשרי) – השתתפות חובהמיקום: משרדי עיריית אלעד, יום חמישי 13.2.20 בשעה 13:00
(2)מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרהיום שני, 17.2.20
(3)מועד אחרון להגשת הצעותהגשה ידנית במשרדי המזמינה, יום שני 24.2.20 בשעה 12:00

4.2        על אף האמור, המזמינה תהא רשאית לשנות את המועדים שבלוח הזמנים המפורט בסעיף 4.1 לעיל בהתאם להוראות סעיף 9 להלן, כחלק מסמכותה לשנות את תנאי המכרז.

 

תיאור הפרויקט

5.         מבלי לגרוע מתיאור הפרויקט כפי שהוא מפורט בהרחבה במסמכי המכרז, על מכלול נספחיו, לנוחות הקריאה וההבנה של ההזמנה ומכלול מסמכי המכרז, להלן תיאור תמציתי של הפרויקט (הוראות סעיף 6 לעניין "פרשנות וסדר עדיפות במסמכי המכרז" יחולו בכל מקרה של סתירה בין התיאור המפורט בסעיף זה לבין הוראות מסמכי המכרז):

            אולם תת-קרקעי רב-תכליתי – מתחם תת-קרקעי בשטח של כ-610 מ"ר, שעל פי התכנון עתיד להימצא מתחת לקרקע בין שני המבנים העיקריים של הפרויקט, ואשר ישמש כאולם רב-תכליתי. מתחם זה יוקם על ידי היזם בתוך עשרים וחמישה (25) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

       בריכה וחדר הכושר –  מתחם תת-קרקעי בשטח של כ-3,400 מ"ר, הכולל בריכה חצי אולימפית, בריכת פעוטות, ספא, מתקנים, חדר כושר, משרדים וחדר מכונות. מתחם זה יוקם בתוך עשרים וחמישה (25) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

לידיעת המציעים, באתר בוצעו עבודות חפירה וקונסטרוקציה בליווי תכנית עדות (AS MADE) עם אישור קונסטרוקטור ומעבדה. המציע הזוכה אחראי לפרוייקט בכללותו, לרבות העבודות שבוצעו עד כה.

       אולמות הספורט –  מתחם בשטח של כ-2,625 מ"ר, אשר ישמש למגוון פעילויות ספורט ואירועים. חלק זה של המבנה כולל אולמות בקומת הקרקע של המבנה בשטח של כ-2,000 מ"ר וטריבונות בנויות בשטח של כ-600 מ"ר. המתחם יוקם בתוך תשעה עשר  (19) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, על פי מפרט.

רחבה פתוחה (במסגרת הפיתוח הסביבתי)

רחבה פתוחה –. מתחם זה יוקם בתוך עשרים וחמישה (25) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

 

הוראות כלליות ואדמיניסטרציה

6.         פרשנות וסדר קדימות מסמכי המכרז

6.1        מסמכי המכרז, שהזמנה זו נמנית עליהם, מנוסחים בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד; לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.

6.2        בכל מקרה של לאקונה (חסר) במידע באחד או יותר ממסמכי המכרז, מסמכי המכרז האחרים ישמשו לפרשנות ולהשלמה של אותה לאקונה, ככל שרלוונטיים.

6.4        בכל מקום אחר, בכל מקרה של לאקונה (חסר) במסמכי המכרז או סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, המזמינה תקבע את הפרשנות המחייבת, ולרוכשי מסמכי המכרז, המשתתפים במכרז, ולכל צד שלישי שהוא לא תהיה כל טענה או תביעה בשל הפרשנות שקבעה המזמינה.

            לא קבעה המזמינה את הפרשנות המחייבת על פי זכותה בריישת ס"ק זה, כי אז תינתן עדיפות לפרשנות המיטיבה על המזמינה, ולרוכשי מסמכי המכרז, המשתתפים במכרז, ולכל צד שלישי שהוא לא תהיה כל טענה או תביעה בשל פרשנות זו.

6.5        היה ומשתתף במכרז מצא במסמכי המכרז סתירה, שגיאה או אי התאמות ו/או היה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, על משתתף זה להודיע על כך למזמינה בדרך ובמועדים לקבלת הבהרות, המפורטים בסעיף 8 להלן.

6.6        למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמינה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק הבהרות, שינויים, תשובות ותיקונים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של המזמינה, שנמצאים במשרדיה לעיון, הם שמחייבים בכל הנוגע למכרז זה.

7.   אחריות לבדיקת מידע ונתונים

7.1        המזמינה מדגישה ומבהירה בזאת כי הנתונים שהיא מספקת במסגרת מסמכי המכרז בקשר עם מצב המקרקעין, מכל הבחינות, נועד לצורך תיאור דרישות המזמינה בפרויקט ולנוחות המשתתפים במכרז; ולכן המזמינה ומי מטעמה אינם מתחייבים ואינם אחראיים לנכונותם, דיוקם, שלמותן או עדכניותם של הנתונים המפורטים במסמכי המכרז.

7.2        באחריותו המלאה והבלעדית של המעוניין להשתתף במכרז, לבדוק בעצמו, בעיני מומחה ובעל מקצוע, את כל היבטי המכרז, הפרויקט ומאפייניהם, וזאת על חשבונו ובטרם יגיש הצעתו במכרז.

            על המשתתף לבדוק את המקרקעין שעליהם יוקם הפרויקט, את שטחו, סביבתו, מצבו התכנוני, הרגולציה שחלה לגביו, רישומו אצל רשם המקרקעין, הזכויות הרשומות בו, וכל עניין שעשוי להשפיע על ביצוע הפרויקט ועל יכולתו של המשתתף לעמוד בהתחייבויותיו במידה שהמזמינה תיבחר בו כזוכה במכרז.

7.3        לאור האמור לעיל, המזמינה ומי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, אובדן, הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למשתתף במכרז, במישרין או בעקיפין, בין אם בחר להציע הצעתו במכרז ובין אם לאו, בשל הסתמכותו על נתונים שמפורטים במסמכי המכרז; ומשתתף יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או לתבוע את המזמינה ומי מטעמה בגין נזק, אובדן, הוצאה ו/או הפסד כאמור.

7.4        מובהר כי אחריותו של המשתתף על פי סעיף 7 הינה מלאה ובלעדית, ואין בכך שהמקרקעין נמצאים בשטחה המוניציפאלי של המזמינה ו/או שהמזמינה מתארת את הפרויקט במסמכי המכרז, מספקת מידע, תרשימים ותשריטים וכיו"ב בכדי לגרוע מאחריותו של משתתף שבוחר להציע או להימנע מלהציע הצעה במסגרת מכרז זה.

8.   הבהרות למסמכי המכרז

8.1        המעוניינים להשתתף במכרז, אשר רכשו את מסמכי המכרז בהתאם לסעיף 2 לעיל, רשאים לפנות אל המזמינה בבקשה לקבלת הבהרות ו/או מענה לשאלותיהם בקשר למכרז ולמסמכי המכרז ("בקשת הבהרה" או "בקשות הבהרה"), וזאת עד ליום שני, 17.2.20.   בקשות הבהרה יוגשו בכתב בקובץ WORD בלבד, לדואר-אלקטרוני yochim@elad.muni.il, ולציין לידי הגב' יוכי מזרחי. לאחר משלוח בקשות ההבהרה, יש לוודא ולקבל אישור על קבלתן אצל המזמינה בטלפון שמספרו 03-9078707.

            בקשות הבהרה שלא יישלחו בהתאם להוראות ס"ק זה לעיל לא ייענו. משתתף במכרז שלא שלח בקשות הבהרה, או שלח שאלות שלא בהתאם להוראות ס"ק זה, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי היעדר מידע, חוסר בהירות, אי התאמה, טעות, חוסר סבירות, או סתירה במסמכי המכרז.

8.2        המזמינה תהא רשאית, בשיקול דעתה, לענות לבקשות הבהרה שהוגשו בהתאם להוראות סעיף 8.1 לעיל. התייחסותה ותשובותיה של המזמינה לשאלות הבהרה, ככל שתבחר לענות להן, יהיו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה. ככל שלא יהיה בכך נטל על המזמינה, היא תוכל לשלוח את התייחסותה ותשובותיה למי שפנה אליה על פי פרטי ההתקשרות שמסר למזמינה במועד רכישת מסמכי המכרז.

8.3        לא התייחסה המזמינה לבקשת הבהרה כלשהי, יראו בכך כאילו שאין בסיס להגשת בקשת ההבהרה או לדחיית בקשתו של המשתתף.

8.4        תשובות המזמינה לבקשות הבהרה, אשר נעשו בכתב , יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז; ועל כל משתתף חלק החובה לצרפן כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז כשהן חתומות.

8.5        בכל הקשור להליכי המכרז, בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין תשובות המזמינה לבקשות ההבהרה, יגברו תשובות המזמינה לשאלות ההבהרה, וזאת כל עוד לא נחתם הסכם עם הזוכה במכרז.  במקרה של תסירה בין תשובות המזמינה לשאלות ההבהרה, ובין כל שינוי ותיקון שערכה המזמינה במסמכי המכרז – תהיה עדיפות למסמך שפורסם מאוחר יותר באתר האינטרנט של המזמינה.

9.   שינויים במסמכי המכרז

9.1        המזמינה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם באתר האינטרנט שלה הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המשתתפים.

9.2        תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה. באחריות המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמשתתפים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

9.3        מי שבכוונתו להשתתף במכרז יאשר את פרסומי המזמינה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות (ומבלי לגרוע) התייחסות בכתב לשאלות ההבהרה והודעות על שינויים ועדכונים במסמכי המכרז. אישור כאמור יהיה בהודעה בכתב למזמינה, בהתאם להנחיותיה בפרסום. בכל מקרה, פרסומים כאמור יצורפו כחלק ממסמכי ההצעה, ויחתמו בראשי תיבות ובחותמת המציע כמפורט בסעיף 27.3 להלן.

9.4        למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתתף אינו ולא יהיה רשאי, בשום צורה ואופן, לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז ו/או בכל הבהרה, עדכון, תיקון, שינוי וכיו"ב, ככל שיפורסמו במסגרתו.

9.5        העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של המזמינה וכן כל מסמך אותו תאפשר המזמינה למשתתף לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, כפי שהופקד בתיבת המכרזים. במקרה בו לא יופקד עותק כאמור, העותק המחייב הוא העותק המצוי באתר האינטרנט של המזמינה במועד האחרון להגשת הצעות.

9.6        הסתייגויות של מציע

9.6.1     בכל מקרה של שינוי, השמטה, הסתייגות ו/או תוספת בהצעתו של משתתף במכרז לגבי מסמכי המכרז, כולם חלקם או כל תנאי שבהם, בכל דרך שהיא ("הסתייגויות"), רשאית המזמינה:

            (א)        לפסול את הצעת המשתתף;

      (ב)        לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;

      (ג)         לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; ו/או???

(ד)        לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות פרט מהותי בהצעה.

9.6.2     ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של המזמינה. אם תחליט המזמינה לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק (א)-(ד) לעיל, והמשתתף יסרב להסכים להחלטתה, רשאית היא לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה במסגרת ההצעה במכרז.

9.7        למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המזמינה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות, תיקונים וכד' שפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה יחייבו אותה. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

10.  שינוי מועדים בהליכי המכרז

10.1      על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לקצר או להאריך, כל מועד הקבוע במסמכי המכרז – לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, מועד כנס המציעים, וכיו"ב ("שינוי מועדים").

10.2      על כל מקרה של שינוי מועדים, יחולו אותם כללים הקבועים בסעיף 9 לעיל בקשר לשינויים במסמכי מכרז, ובכלל זאת הכללים לאופן פרסום שינוי מועדים על ידי המזמינה ואחריות מציע בקשר לכך.

11.  חובת סודיות בקשר למכרז

11.1      כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה. מסמכי המכרז מושאלים לרוכשי מסמכי המכרז לשם הכנת הצעות והגשתם, ואלה אינם ולא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. מובהר  כי חל איסור גמור להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד שלישי כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

11.2      כל מציע ומשתתף מתחייב לשמור על סודיות וחיסיון המידע שנמסר לו מהמזמינה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז, לפרויקט ולאופן ביצועו.

11.3      מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, מציעים מתחייבים לקיים כל הוראה של המזמינה, שבמסמכי המכרז ושתימסר מעת לעת בקשר למכרז, בנוגע לחיסיון המידע ולשמירת סודיות.

12.        מובהר כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז, או את חלקו, לפרסם מכרז חדש בשלמותו, או בחלקו, או לבצע כל הליך אחר, הכל על פי שיקול דעתה וצרכיה. אם תחליט לבטל את המכרז או שלא לבצע את ההסכם ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמינה.

13.        השתתפות במכרז וקבלת תנאיו וכן הודעה על זכייה אינם יוצרים מחויבות מכל סוג ומין שהוא מצד המזמינה כלפי הזוכה או כלפי המשתתפים האחרים ורק הסכם התקשרות חתום על ידי מורשה החתימה של המזמינה יחייב את הצדדים.

14.  כנס מציעים

15.1      המזמינה תערוך כנס מציעים ביום חמישי, 13.2.20  בשעה 13:00 אחה"צ, במשרדי המזמינה שברחוב ניסים גאון 1, אלעד, על מנת להציג את מתווה הפרויקט, וכדי לאפשר למעוניינים להשתתף במכרז לבחון את הפרויקט, ולשאול שאלות ולקבל הבהרות בנוגע אליו, לתכנונו, הקמתו, תפעולו ומימונו ("כנס המציעים"). המזמינה תשקול לערוך סיור במתחם המיועד להקמת הפרויקט, כחלק ממסגרת כנס המציעים.

15.2      ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה, ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז. לאור זאת, מובהר כי באחריותו של כל משתתף אשר מעוניין להגיש להצעה במכרז להתייצב עם נציגיו בכנס המציעים, להירשם בשם המציע אצל המזמינה, ולמסור פרטי התקשרות.

15.3      לאחר כנס המציעים, תפרסם המזמינה פרוטוקול כנס מציעים אשר יישלח למשתתפי כנס המציעים, ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ("פרוטוקול כנס המציעים"). מציע ששלח נציגיו לכנס המציעים יתבקש לחתום על הפרוטוקול באמצעות מורשי החתימה שלו, בצירוף חותמת המציע, ולהשיבו למזמינה כחלק ממסמכי הצעתו במכרז.

15.4      במסגרת כנס המציעים, המזמינה ונציגיה יהיו רשאים (אך לא חייבים) לענות לשאלות המשתתפים בכנס. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף לתשובות, הבהרות, הסברים וכל תוכן שיחה אחר, ולא יהיה בהם בכדי לשנות, להתנות ו/או להוסיף על המידע במסמכי המכרז – למעט אם אלה עלו על הכתב במסגרת פרוטוקול כנס המציעים.

15.5      המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד כנס המציעים ומיקומו, וכן לקבוע קיום כנס מציעים נוסף, לשיקול דעתה. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של המזמינה, וכן תישלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז בהתאם לפרטים שנמסרו במועד רכישתם.

 

16.        תנאי הסף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעתם אך ורק מציעים אשר עומדים בכל אחד ואחד (במצטבר) מתנאי הסף המפורטים להלן ("תנאי הסף"):

16.1      אזרח ישראל או תאגיד רשום בישראל – (ובכלל זאת חברה, שותפות, עמותה וכו') המתנהל על פי דין ורשום במרשמי רשות התאגידים של מדינת ישראל.

            להוכחת הוכחת עמידת מציע בתנאי זה, יגיש המציע כחלק מהצעתו את טופס 2 המצורף להזמנה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע, וכן יצרף לטופס 2 העתק תעודת זיהוי /תעודת רישום התאגיד במרשם בו התאגיד רשום (רשם החברות / השותפויות וכד'), וכן תדפיס עדכני מן המרשם המתאר את מצב התאגיד – המציע נדרש להמציא מסמכים אלה כשהם מאומתים כ"נאמן למקור" בידי עורך-דין או רואה חשבון מוסמך.

16.2      סיווג מקצועי בענף הבנייה – המציע נדרש להיות רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף הבניה (100) סיווג ג'-5, לפחות.

            להוכחת הוכחת עמידת מציע בתנאי זה, יגיש המציע כחלק מהצעתו את טופס 4 המצורף להזמנה זו לגבי ניסיון היזם בפרויקטים; וכן יצרף העתק עדכני ומאומת כ"נאמן למקור" של אישור רישומו של היזם המציע בפנקס רשם הקבלנים המעיד על סיווגו כאמור.

  1. המציע ביצע, כקבלן ראשי, לכל הפחות שלשה (3) פרויקטים של בניית מבני ציבור או בניית תוספות למבני ציבור קיימים, שמתקיימים בהם כל התנאים הבאים (להלן: "הפרויקטים"):
   1. הפרויקטים הושלמו החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.
   2. ההיקף הכספי של אחד מן הפרויקטים, לפחות, עומד על עשרים (20) מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), לכל הפחות. ההיקף הכספי של כל אחד משני הפרויקטים האחרים עומד, לכל הפחות, על עשרה (10) מיליון ₪ (לא כולל מע"מ).

לעניין תנאי זה:

"קבלן ראשי" – מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם המזמין.

"בנייה" – בשיטה קונבנציונלית וטרומית

"מבנה ציבור" -  כל אחד מאלה:

(1)  מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך, תרבות, תיירות, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט (למעט מגרש ספורט),

"מבנה חינוך" – שבנייתו כפופה להנחיות ומפרטים מקצועיים לרבות מפרטי בטיחות ותקנים להקמת מבני חינוך מטעם המינהל לפיתוח מערכות חינוך של משרד החינוך.

"הושלמו" - למועד ההשלמה ייחשב  מועד מתן טופס 4.

"היקף כספי" - הסכום כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון הסופי המאושר ללא שערוכים למועד הגשת ההצעות.

16.3      איתנות פיננסית

16.3.1   למציע יכולת פיננסית לממן ולהקים את הפרויקט. לצורך עמידה בתנאי סף זה. המציע נדרש לצרף להצעתו אישור רואה חשבון מוסמך המעיד כי ביכולתו של המציע לקיים התחייבות בהיקף כספי של 34,000,000 ₪ (ובמילים: שלושים וארבע מיליון שקלים חדשים), לפחות.

16.3.2   המציע וכל אחד מבעליו (בעלי מניות, שותפים, וכיו"ב) אינם מצויים בקשיים כלכליים, לא מתקיימים לגביהם הליכי פשיטת רגל, הקפאת הליכים, כינוס נכסים ו/או פירוק, ולא ידוע להם על כוונה של צד שלישי כלשהו לפתוח בהליכים כאמור כנגד מי מהם.

   1. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2017, 2018 ו - 2019 יחד ואשר נובע מעיסוקו בתחום הבנייה,  עומד על חמישים (50) מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) .

            16.4      רכישת מסמכי מכרז – המציע רכש את מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, וביכולתו להציג קבלה המעידה כי רכש את מסמכי המכרז כאמור.

            להוכחת עמידת מציע בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו העתק הקבלה המקורית אשר קיבל בעת רכישת מסמכי המכרז אצל המזמינה.

16.5      השתתפות בכנס המציעים – על נציגיו של המציע לדאוג להרשמתם בעת הכנס ולמסור פרטי התקשרות, בהתאם להוראות סעיף 15.2 לעיל. להוכחת תנאי זה, כל מציע יצרף להצעתו "אישור השתתפות בכנס המציעים" חתום על ידי המזמינה, אשר תספק למשתתפי כנס המציעים בעת הרשמתם. כמו כן, המציע יצרף להצעתו עותק "פרוטוקול כנס המציעים" שיישלח אליו, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו בראשי תיבות (בתחתית כל עמוד).

16.6      הגשת ערבות מכרז – המציע הגיש, כחלק מהצעתו, ערבות מכרז בסכום של   ₪ (ובמילים: שקלים חדשים) בהתאם להוראות סעיף 44 ואילך, שלהלן.

16.7      המציע לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו – 1976 וצירף אישור בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.

16.8      המציע נעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981; היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד - היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.

16.9      עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.

16.10     המציע בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ;

 

הצעת המציע ואופן הגשתה

17      הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה. על המציע למלא הצעתו בשני  עותקים. שני  עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. העותקים יוכנסו כשהם חתומים על ידי המציע ובצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.

18      המציע ירשום במסמך "הצעת המציע" את שיעור ההפחתה האחיד המוצע על ידו למחירים בהם נקבה העירייה בכתב הכמויות. המציע יסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף ממסמכי המכרז, בכל העתקיו ישלים הדרוש, ויחתום בצירוף פרטיו על המפרט הטכני וכן במסמך הצעתו (על ועל ההסכם. לסכומים נשוא ההצעה יתווסף אך ורק מע"מ כדין, שישולם ע"י העירייה.


19 יש לנקוב בשיעור הפחתה בלבד (לרבות 0% הפחתה) ולא בתוספת.

20 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

21 כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 90 יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך 90 יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 

22  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 1. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 1,000,000 ₪ ( במילים: מיליון שקלים)    , שתעמוד בתוקפה עד ליום 1.6.2020 נוסח הערבות יהיה כנוסח המצורף למסמכי המכרז. לפי דרישת העירייה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

  ב.      סכום הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.

  ג.       על הערבות להיות חתומה כדין.

  ד.      הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט, מיידית ולא יאוחר מיום עסקים אחד, על פי פנייה חד-צדדית של ראש העירייה או הגזבר ו/או מי מטעמם.

  ה.      העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע יהיה חייב לעשות כן על חשבונו.

  ו        סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.

  ז.       בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

23     על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן, כשהם חתומים על ידו בשולי כל עמוד ועמוד:

  1. תעודת התאגדות של המשתתף;
  2. אישור בדבר סיווג המשתתף במרשם הקבלנים;
  3. פירוט  נסיון קודם - רשימה של ציבור שהמשתתף בנה והשלים בשנים 2016-2019 בציון שם הפרויקט, היקפו הכספי, מועד השלמתו, שם המזמין, נציג המזמין ומספר טלפון להתקשרות עימו, העתק כל אחד מהסכמים והעתק החשבונות הסופיים מאושרים, שמו של מנהל הפרויקט והמפקח מטעמו בציון מספר טלפון.  המלצות, במידה שקיימות למציע
  4. העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ;
  5. אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין;
  6. העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים, מאת שלטונות מע"מ;
  7. נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו;
  8. ערבות בנקאית כמפורט לעיל;
  9. אם המשתתף אינו אדם פרטי - אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף;
  10. אישור רואה חשבון מוסמך המעיד כי ביכולתו של המציע לקיים התחייבות בהיקף כספי של 34,000,000 ₪ (ובמילים: שלושים וארבע מיליון שקלים חדשים), לפחות.

    
  11. אישור רואה חשבון לפיו המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2017, 2018 ו - 2019 יחד ואשר נובע מעיסוקו בתחום הבנייה,  עומד על חמישים (50) מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) .

    
  12. תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום בנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום ע"י המשתתף ומאומת כדין בידי עורך-דין;
  13. תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) בנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום ע"י המשתתף ומאומת כדין בידי עורך-דין;
  14. תצהיר בדבר העדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, בנוסח המצורף.
  15. הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית לעובד/חבר עיריה, בנוסח המצורף.
  16. העתק קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז;
  17. פרוטוקול סיור הקבלנים חתום על ידו, באם נשלח;
  18. שאר מסמכי המכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י המשתתף;

24     החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:

  1. היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.
  2. היה המשתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרף/פו חותמת השותפות.  כמו כן יצורף אישור רו"ח המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות.
  3. היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן: "תאגיד") יחתמו מספר המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו.
  4. היה המשתתף שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו.

25    ידוע למציע כי תוכניות המכרז מועברות למציעים באמצעות קבצים דיגיטליים (בפורמט PDF ) על גבי דיסק המצורף למסמכי המכרז. באחריות המציע לעיין ולבדוק את התוכניות לרבות באמצעות הדפסת התוכניות אצלו ו/או ע"י מכון צילום מטעמו.

 

כחלק מהגשת ההצעה רואים את הקבלן כאילו חתם על כל התוכניות והמסמכים שצורפו כקבצים דיגיטליים.

 

הקבלן הזוכה יגיש לעירייה, בתוך 3 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו, העתקים מהתכניות שהודפסו על ידו חתומות על ידו במסגרת חתימה על מסמכי ההסכם.


  26     שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

א.             מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.

ב.             מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם העירייה לבחירת הזוכה (להלן "ועדת המכרזים" או "הועדה") רשאית הועדה לשקול, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן:

      1. גובה הצעת המשתתף;
      2. המוניטין והניסיון של המשתתף בקשר לביצוע עבודות דומות ברשויות מקומיות אחרות ו/או בגופים ציבוריים או ממשלתיים או מסחריים אחרים;
      3. חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם;
      4. ניסיון קודם של העירייה עם המשתתף (ככל שקיים);
      5. כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.

על בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה.

ג.               ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

  1. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך 3 ימים מיום הדרישה.
  2. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  3. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות (אם נעשו) לצורך הערכת ההצעות.

 

27     חתימת ההסכמים והשבת ערבות המכרז

משתתף אשר יוכרז כזוכה במכרז ידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא את יתר האישורים והמסמכים הדרושים, לרבות אישור בדבר מינוי מנהל עבודה ואישור בדבר מינוי יועץ בטיחות בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז; לא מילא הזוכה את התחייבותו זו או חלק ממנה, רשאית תהא העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, כקבוע בסעיף 9 לעיל, והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט.

 

משתתף אשר יוכרז כזוכה יגיש לעירייה, בתוך 3 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו, העתקים מהתכניות שהודפסו על ידו, כאמור לעיל, חתומות על ידו במסגרת חתימה על מסמכי ההסכם.

 

28     משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:

 

  1. למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות - עם קבלת הודעה כאמור.

    
  2. למשתתף שנבחר לבצע את העבודות - עם חתימתו על נוסח ההסכם, המצאת ערבות ביצוע לעבודות נשוא ההסכם, המצורף לנוסח ההסכם וכמפורט בסעיף בהסכם, והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף לנוסח ההסכם וכקבוע בהסכם ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.

 

29     הוראות כלליות

 

א.      כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה.  

ב.       מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.

ד.   את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית באגף הרכש (לא לשלוח בדואר) רח' ניסים גאון 1, אלעד, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2020" עד ליום שני,  24.2.20 בשעה 12:00   בצהרים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.   


נוסח ערבות להשתתפות במכרז 

לכבוד

עיריית אלעד (להלן - "העירייה")

רחוב נסים הגאון 1 אלעד

א.ג.נ.,

ערבות בנקאית מספר  _____________________________

1    לפי בקשת _______ת.ז./ח.פ.__________ מרחוב_________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן - "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים) בלבד (להלן - "סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז 2/2020  להקמת מרכז תרבות ופנאי בעיר אלעד  (להלן: - "המקרקעין"), בהתאם למסמכי ותנאי המכרז.

 

 1. סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (להלן - "המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד הידוע בעת תחילת תוקף הערבות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 

 1. סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, מיידית ולא יאוחר מיום עסקים אחד מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.

 

 1. התשלום, כאמור בסעיף 3 לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה  ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 

 1. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  1.6.2020(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 1. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.                                       

                                                                                                בכבוד רב,

טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה __________________________ וחותמת הסניף.


 

תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מינימום

 

אני הח"מ,                                             , בעל/ת ת.ז מס'                                     , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 

1.       הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  2/2020 להקמת מרכז תרבות ופנאי בעיר אלעד.

2.              הנני מצהיר/ה בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו מקיימים את החובות בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים להלן, ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.

 

   חוק שירות התעסוקה , תשי"ט – 1959

   חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951

   חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

   חוק חופשה שנתית , תשו – 1976

  חוק עבודת נשים , תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובד ולעבודת, תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער , תשי"ג – 1953

חוק החניכות , תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים, החזרה לעבודה, תשי"א – 1951

חוק הגנת השכרת , תשי"ח – 1958

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963

חוק הביטוח הלאומי  (נוסח משולב) , תשנ"ה – 1995

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987

חוק הועדה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002

 

3.              הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: (סמן בX- את המשבצת המתאימה)

 

  המציע ובעל זיקה במציע לא הורשעו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות  על הפרת חוקי העבודה המפורטים לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

        המציע או בעל זיקה הורשע ביותר מעבירה אחת  לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

      המציע או בעל זיקה נקנס בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המנויות לעיל.

 

   לעניין סעיף זה -

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

 

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

    (1)       חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

 (2)       אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

    (א)       בעל השליטה בו;

 (ב)       חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

    (ג)       מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 

    (3)       אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;

 

"הורשע" - הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.02).

 

"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.

 

"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר     בני אדם.

 

4.              זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

__________
            חתימה 

 

 

אישור

 

      הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________________ מרחוב ___________________________, ה"ה ______________________, ת.ז.__________, מורשה לחתום בשם _________________________ (המציע) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

      _______________
חתימה וחותמת עו"ד

 

 

תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים

 

אני הח"מ, ______________________, בעל  ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 1. הנני עושה תצהיר זה בשמו של המציע _____________________________________ כחלק ממסמכי מכרז שמספרו 2/2020 להקמת מרכז תרבות ופנאי בעיר אלעד.
 2. בתצהיר זה:

  "בעל זיקה" - מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם - גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

  "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 3. הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     (סמן בX- את המשבצת המתאימה)

   

               לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א1991- (להלן - "חוק עובדים זרים") בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.

               הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב (1 בינואר 2002) לפי חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 4. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________

חתימה               

אישור

      הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________________ מרחוב ___________________________, ה"ה ______________________, ת.ז.__________, המכהן כ _________________________ במציע ומוסמך לחתום בשמו, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

________________________

 

                                                                                                                      עו"ד

 

הצהרה בדבר העדר קירבה

נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה

לכבוד                                                                                                                           תאריך:_________

עיריית אלעד

אלעד 40800

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה

 

1.       הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:-

 

  1. סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

   "חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

    
  2. כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:

   "חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר עירייה" - חבר עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו-5(1)(ב))."

    
  3. סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

   "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

    

2.       בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע, לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי במציע:-

 

2.1  אין קרבה לחבר עירייה.

2.2  אין שותפות עם חבר עירייה.

2.3  אין בן זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.

 

3.       חבר עירייה או קרובו, סוכנו או שותפו, אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.

 

4.       בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר עירייה בתפקיד ניהולי.

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

5.       אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם המציע: ___________________   .

 

שם וחתימת המצהיר: __________________   .

 

תאריך: _________________________.

 


 

תצהיר בדבר העדר הרשעה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי

 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

1.              הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ. ____________________ (להלן: "המציע") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981;

בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמציע הינו תאגיד.

 

2.              הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

________________

חתימת המצהיר

 
 
אישור עו"ד/רו"ח

 

אני הח"מ ______________, עו"ד (מ.ר. ________), מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, המכהן כ __________________ במציע לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

                                                                                          ________________

                                                            חתימת עו"ד

 

 

 

 

אישור רו"ח

לפיו המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2017, 2018 ו - 2019 יחד ואשר נובע מעיסוקו בתחום הבנייה,  עומד על חמישים (50) מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) .

 

 

לכבוד                                                                                                                                תאריך:- _________

__________

 

א.ג.נ.,

 

 

 

הנדון:

 

 

 

 

בברכה

______________________

רואי חשבון

 

 

 

 

 

 


 

לכבוד

עיריית אלעד

רשימת  מוסדות ציבור בשנים 2016-2019

              הריני להצהיר כי  בשנים 2016-2019 הקמתי והשלמתי מוסדות ציבור עבור רשויות מקומיות,  כמפורט להלן:-

שנת השלמת הפרויקט

 

        מזמין העבודהאיש קשר  מטעם המזמיןטלפון שם הפרויקט  וכתובתומנהל הפרויקט ופרטיו , מס' טלפון

היקף כספי של הפרויקט

 • יש לצרף חשבון סופי
    

 

 

  
    

 

 

  
    

 

 

  
    

 

 

  
    

 

 

  

 

\__________________

שם המציע + חתימה

יש לצרף אסמכתאות (הסכמי התקשרות וחשבונות מאושרים).

 

                                                                                                           


 

מסמך ג'

עיריית אלעד

מכרז פומבי מס' 2/2020

להקמת מרכז תרבות ופנאי בעיר אלעד

הצעת המשתתף

 

אני הח"מ _____________________________ מס' ח.פ./ח.צ./ת.ז. ________________ מרחוב _____________________________ עיר _______________ טל: ____________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

 1. הנני/נו מצהיר/ים ומתחייב/ים כי קראתי/נו והבנתי/נו את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי המכרז, וכי תנאי המכרז, תנאי העבודה, השטח המיועד לביצוע העבודות ותנאיו, התמורה ודרך תשלומה, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי/לנו, אני/ו מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו.

   
 2. הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים.

   
 3. הנני מצהיר, מסכים ומתחייב כדלהלן:-

   

א.             הנני/נו בעל הידע, הנסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

ב.             ברשותי/נו או בכוחותי/נו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות מכונות, כלי עבודה ומחסן כלים ויש לי/לנו היכולת לסיים את העבודות נשוא המכרז תוך המועד הקבוע במסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.

ג.               הנני/נו מתחייב/ים לקיים קשר רציף עם העירייה ועם העובדים מטעמי/נו במהלך תקופת ההתקשרות ביננו ובין העירייה, ככל שנדרש לכך.

ד.             העובדים אשר יבצעו את העבודות נשוא המכרז יהיו אזרחי מדינת ישראל.

ה.             הנני/נו מסוגל/ים, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמנים ובמועד הסיום שנקבע לביצוע העבודות.

ו.               לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

ז.              ידוע לי/לנו כי בתחום שיפוט העירייה פועלים קבלנים נוספים והנני/נו מתחייב/ים לשתף פעולה ולעבוד בתאום עמם ככל שיהא צורך ועל פי הוראות העירייה.   

ח.           הנני מתחייב לבנות את מרכז לתרבות ופנאי באלעד ולבצע עבודות פיתוח עבור העירייה בהתאם למפרטים ולתכניות שצורפו לחוברת המכרז ולתכניות שיימסרו לי על ידי העירייה, במקרקעין הידועים:-

כגוש 5700, חלקות 119-121 בשלמותן, וחלקי חלקות 90 ו-93 ("המקרקעין").

בהתאם למסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.

 

ט.           כמו כן, ידוע לי, כי תחילת עבודה, לרבות נקיון השטח, מותנית בקבלת אישור רשות העתיקות ולפיכך, אם אזכה במכרז, אתאם את ביצוע העבודות עם רשות העתיקות ואדאג לקבל את אישורם, טרם תחילת ביצוע העבודות.

 

י.             למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז, בהסכם ובכל מסמכי המכרז האחרים.

 

 1. הנני מתחייב, כי באם אדרש על ידכם, אמציא לכם בתוך 3 ימים פרוט וניתוח מחירים לגבי הסכום הנקוב בהצעתי לגבי עבודות הבנייה והפיתוח וזאת כנדרש במסמך ההוראות למשתתפים.
 1. הנני מצהיר ומסכים, כי אחתום על החוזה ואמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך 7 ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז.
 2. הנני מצהיר, כי ידוע לי שאין בעצם הגשת הצעתי זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ"י דיני המכרזים, וכי כשרות הצעתי זו תלויה בהיות מסמכי המכרז שהגשתי עומדים בתנאי המכרז המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.
 3. ידוע לי, שהעירייה תלויה בכל הקשור למימון העבודות נשוא מכרז זה בתקצוב משרד החינוך וגורמים אחרים ועל כן, חתימת ההסכם מותנה בקבלת אישור ממשרד החינוך /או הפיס; תשלום התמורה או חלקה בגין ביצוע העבודות מותנה בהעברת התקציב מהגורם המתקצב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל הנני מצהיר, כי ידוע לי, שבגין תלות העירייה בהעברת מימון מאת גורמים חיצוניים לביצוע העבודות, העירייה תהא רשאית, בכל שלב, לקבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות, ביטולן, ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונה, וזאת מבלי שתהא לי כל תביעה או טענה בקשר לשימוש בזכות על-פי ההסכם שייחתם ומבלי שתהא לי זכות לקבל פיצוי כלשהו מהעירייה בגין שימוש בזכות כאמור בסעיף זה, וכמצוין בהסכם.
 4. מבוטל.

   
 1. ידוע לי ואני מסכים לכך, ש:-
  1. המחיר המירבי אותו תשלם העירייה עבור בניית מבנה/מבני האולמות הספורט, אודיטוריום, בריכה וחדרי הכושר הוא פאושלי ולא יעלה על 36,157,000 ₪ (לא כולל מע"מ) (להלן:- "המחיר המירבי").

    
  2. התמורה שתשלם העירייה עבור עבודות הפיתוח תהיה על פי מדידת הכמויות והיחידות שיבוצעו בפועל.

   ההיקף הכספי של עבודות הפיתוח נאמד בכ –1,021,322₪ (לא כולל מע"מ).

         ,
 2. הנני מציע לבצע את עבודות הבניה, את עבודות הפיתוח ואת כל העבודות הנלוות, על פי הוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז, על כל נספחיו, בהפחתה אחידה של % _______ (במילים:- _____________) מהמחיר המירבי הנקוב לעיל ומהמחירים הנקובים בכתבי הכמויות המצורפים.

   

  הצעתי לביצוע העבודות במחיר הנקוב בהצעה תקפה בין אם תחליט העירייה לבצע את כל העבודות ובן אם העיריה תחליט לבצע חלק מהן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   
 3. הנני מצהיר, כי הסכום הנקוב בהצעתי מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת בעבור עבודות שיבוצעו, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת.

            הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי/נו עבור ביצוע העבודות במלואן כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוען על פי תנאי המכרז ולוקחת בחשבון בין היתר מטרדים והפרעות במהלך ביצוע העבודות, עבודות מפוצלות, עבודות זמניות ועוד. מחירים אלה מהווים כיסוי מלא להתחייבויותיי/נו נשוא ההסכם נכון לרבות כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, חומרים, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז וכי לא תהיה לי כל דרישה לתשלום תוספת, מכל מין ו\או סוג שהוא.

            ידוע לי ואני מסכים לכך, שלא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בהן, מעבר למחירים הרשומים במחירון בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי/נו.

   
 4. ככל שהעירייה תדרוש ממני לבצע עבודות בניה נוספות במגרש, אני מתחייב לבצען, בתמורה נוספת שתסוכם בין הצדדים בהסכם בכתב. ידוע לי, כי אם לא יחתם הסכם בכתב, לא תהיה לי כל דרישה או טענה כלפי העירייה, גם אם אבצע עבודות נוספות.

   
 5. למען הסר ספק, הנני מצהיר, כי ידוע לי שאם מוגשת הצעה זו, כשהיא חתומה ע"י יותר מאדם אחד, מחייבת ההצעה לכל פרטיה, וכן מחייבים תנאי המכרז את כל מציעי ההצעה ביחד ואת כל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט כלשהו מפרטי ההצעה מובע בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובע הן ע"י מציעי ההצעה כולם ביחד והן ע"י כל אחד מהם לחוד.

   
 6. ידוע לי, כי העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנוקבת באחוז ההנחה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

   
 7. הנני מצרף למסמכי המכרז את כל המסמכים הנדרשים המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים.

  * אם לא צורפו כל המסמכים, יש לציין במסמך נלווה את המסמכים שלא צורפו ואת הסיבה לאי צירופם. 

   
 1. כן הנני מצהיר, כי אם הצעתי תתקבל, אמציא לעירייה ערבות בנקאית ואישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף למסמכי המכרז.

   
 2. להבטחת קיום הצעתי הנני ממציא במצורף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 1,000,000 (במילים: מיליון שקלים), אשר תהא ניתנת לפירעון בכל עת באופן מיידי ולא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד דרישתה הראשונה של העירייה בכתב לבנק, ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן, ובלא שהעירייה תידרש לנמק את דרישתה.

  הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 1.6.2020(כולל).

   
 3. הצעתי זו תקפה עד למועד פקיעת הערבות שהמצאתי, ולרבות כל מועד נדחה בשל הארכת תוקף הערבות כקבוע במסמך ההוראות למשתתפים, וככל שאבחר כזוכה היא תחייבני .

   
 4. הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על ההסכם ואמציא את כל המסמכים הנדרשים ממני בתוך 7 ימים מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז, ובמידה ולא אעשה כן, אני מסכים שהעירייה תחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ומבלי להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בהתחייבותי. 

עוד מוסכם עליי, כי אם לא אפעל כמוטל עליי ברישא לסעיף זה, רשאית העירייה, לבטל את זכייתי במכרז, מבלי לתת כל הודעה לזוכה; להתקשר בחוזה עם מציע אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. פעלה העירייה כאמור, לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומי או לצאת במכרז חדש.

   התקשרה העירייה עם מציע אחר – אשלם לעירייה את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתי, למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה הקבלנות.

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתי קטן מסכום הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעתי במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקומי.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגדי עפ"י כל דין.

ולראיה באתי על החתום:

___________                                                                 ___________________

    תאריך                                                                                                 חתימה

_________________              _________________              ____________________

          שם     מלא                          מס' ח.פ./ח.צ./ת.ז                                 כתובת

____________________                                            ____________________

            מס' טלפון                                                                     מס' פקס                                  

 

אם והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:

 

אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד/רו"ח החברה _________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________, _________________, המשמש/ים מנהל/ים בחברה בצרוף חותמת החברה מחייבים, עפ"י תזכיר ותקנותיה החברה, את החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

הסכם

שנערך ונחתם ב­­­­­­­____________ בתאריך _____ בחודש __________ 2020

 
-  בין  -

עיריית אלעד

רח' ניסים גאון 1, אלעד

(להלן - "העירייה")

                                                            - מצד אחד -

- לבין -

 

____________________ ח.פ./ת.ז. _________________

 

____________________________________________

(להלן - "הקבלן")

                                                            - מצד שני -

ה ו א י ל:         והעירייה פרסמה מכרז שמספרו 2/2020 להקמת מרכז תרבות ופנאי ולביצוע עבודות פיתוח בתחום העירייה (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט בחוזה  ונספחיו

ו ה ו א י ל:       והעיריה החליטה לקבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות, מכח המכרז שפרסמה.

ו ה ו א י ל:        וברצון הצדדים לסכם את תנאי ההתקשרות ביניהם, כמפורט להלן בחוזה זה על נספחיו;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

פרק א': כללי

1.  

א.      המבוא לחוזה זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.

 

ב.      לחוזה זה מצורפים המסמכים הבאים, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (בין אם מצורפים בפועל ובין אם אינם מצורפים לו):

נספח א': נספח ביטוח ונספח אישור ביטוחים.

נספח ב': טופס עדכון פרטי חשבון הבנק של הקבלן.

נספח ג': נוסח ערבות ביצוע.

נספח ג' 1: נוסח ערבות בדק.

נספח ד': הצעת המציע.

נספח ה': תוכניות, מפרט טכני ומפרטים כלליים ומיוחדים (פיס);

                        נספח ו': -  לוח זמנים מפורט (יצורף על ידי הקבלן, בהתאם להוראת סעיף 6).

                        נספח ז':-  תצהיר בדבר אי הרשעה לפי חוק שכר מינימום.

נספח ח':-  תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים

                        נספח ט':-  הוראות נבחרות מתוך חוק עבודת נוער.

נספח י':-  התחייבות והוראות פינוי פסולת בפרויקטים לבניה, שיפוץ ופיתוח;

נספח יא':-   תעודת עוסק מורשה;

נספח יב':-   הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור.

 

ג.        הגדרות ומונחים

 

                        בחוזה זה תהיינה להגדרות המשמעות שלצידן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין).

 

"אתר העבודה" -           מקרקעין הידועים :- כגוש 5700, חלקות 119-121 בשלמותן, וחלקי חלקות 90 ו-93 ברחוב רבי חייא  אלעד (להלן: - "המקרקעין"), בהם תבוצע/מבוצעת העבודה וכן סביבתה הקרובה כולל כל מקום שיועמד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

 

                        "ביצוע העבודה" -          ביצועה של כל עבודה, על-פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח.

 

                        "החוזה" -                     פירושו החוזה, על כל נספחיו, המפרט, התכניות, וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד לרבות מפרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

"העירייה" -                  עיריית אלעד.

 

                        "המנהל" -                     מהנדס העיר ו/או מי שיקבע על-ידו, מזמן לזמן, לרבות כל אדם המורשה בכתב על-ידו העירייה לצורך חוזה זה.

                        "המפקח" -                   האדם שמינתה העירייה לפקח על ביצוע העבודה.

 

                        "העבודה" -                   בניית מרכז תרבות ופנאי וביצוע עבודות פיתוח, ב"אתר העבודה", אשר על הקבלן לבצע כמפורט בחוזה, בנספחיו ובתכניות, כל חלק של עבודה, וכל עבודה אחרת בהתאם לחוזה זה ולנספחיו, בין אם מפורשת ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן על-ידי העירייה ו/או המפקח, ולרבות עבודות ארעיות שיש לבצען בקשר ו/או בכרוך לעבודות נשוא חוזה זה ונספחיו ו/או עבודות נוספות ו/או חלקיות, לרבות ביצוע עבודות פיתוח נוספות, במחירים הנקובים בהצעתו למכרז.

 

                        "הקבלן" -                     לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ו/או הפועלים מטעמו, וכל קבלן משנה הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודה.

 

                        "השלמת העבודה" -       משמעותה גמר העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו ואישור המנהל כי העבודה הושלמה ובוצעה לשביעות רצונו המלאה וקבלתה על ידו והמצאת כל המסמכים והתכניות כמפורט בחוזה זה, לרבות "תיק מתקן", כאמור בסעיף 60 להלן.

 

                        "חומרים" -                   חומרי בניה, חומרי עזר ו/או כל חומרים אחרים הדרושים לביצוע העבודה.

 

"עבודה ארעית או מבנה ארעי" -             כל מבנה  או  עבודה שידרשו באורח ארעי  בקשר לביצוע העבודה. 

 

            "ערבויות" -                   בטחונות ו/או בטוחות ו/או ערבויות שינתנו על-  פי חוזה זה מצד אחד אל משנהו.

"ציוד" -                        כל ציוד הדרוש לביצוע העבודה.

 

                        "שכר החוזה" -              הסכום הנקוב בחוזה כתמורה לקבלן לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות חוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות חוזה זה.

 

                        "תכניות" -                    התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, לרבות כל פרוט ו/או שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על-ידי המנהל או המפקח וכן כל תכניות שיתווספו מזמן לזמן.

 

            ד.         חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 

2.      מהות ההתקשרות, מסירת העבודה והצהרות הקבלן

 

א.            חוזה זה הינו לביצוע ההקמה והבנייה של מרכז תרבות ופנאי, כמפורט במסמכי המכרז, בחוזה זה, בתכניות המצורפות ולביצוע כל העבודות והפעולות הכרוכות בכך (להלן:- "הפרויקט"). למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות את כל העבודות הדרושות להקמת והשלמת הפרויקט כמפורט בתכניות נספח א'  ובמפרטים נספח ג' לחוזה זה, לרבות כל האלמנטים הדרושים לשם כך, גם אם אינם מתוארים ומפורטים בתכניות.

 

ב.            כל תוספת או שינוי בעבודות ו/או השלמת עבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות, הדרושים להשלמת הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכנונית ו/או דרישה על פי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו/או שינוי משכר החוזה, למעט שינויים כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה.

 

ג.              הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה מתקשרת עימו בחוזה זה לביצוע העבודות, בהתבסס ובהסתמך על הצעת הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת  הפרויקט, להשלמתו ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך, במועדים הנקובים בהסכם זה.

 

ד.            בכפוף לקיומו של תקציב מאושר, העירייה מוסרת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודה, לרבות אספקת חומרים, כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.

 

ה.            מובהר בזאת כי ביצוע העבודה מכח הסכם זה מותנה בקבלת כל ההרשאות התקציביות ממשרדי הממשלה ו/או ממפעל הפיס אשר אמורים לממן באופן מלא או חלקי את ביצוע העבודות.

  בכל מקרה, שבו תבוטל הרשאה תקציבית, רשאית העירייה שלא לבצע את העבודות או לבצעם באופן חלקי ולהודיע לקבלן על סיום ההתקשרות מבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם על כל המשתמע מכך.

 

ו.        הקבלן מצהיר בזאת, כי:-

ג.1             קרא ובדק את תנאי החוזה כולל נספחיו וכי הוא חתם על החוזה, לאחר שבדק ומצא כי יוכל לקיים את כל הוראותיו. הקבלן יהיה מנוע מהעלאת טענה כלשהי כנגד האמור בחוזה ו/או בנספח כלשהו.

 

ג .2            ידוע לו שאזור אתר העבודה פתוח לקהל הרחב לרבות ילדים ונוער. לפיכך ינקוט הקבלן באמצעי בטיחות למניעת נזקים ו/או תאונות כלשהם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יגדר הקבלן כל פתח, בור, חפירה וכו', וכן יגדר אתר העבודה באופן שימנע כניסת ילדים ונוער, מפגע להולכי רגל, ויפריד באופן מוחלט את אתר העבודה מהשטח הפתוח לציבור. הקבלן יסמן את אתרי העבודה (סימן המתאים לשעות היום ולשעות החשיכה), וככל שיידרש יכין דרכי גישה חלופיות.

 

ג.3             ביקר באתרי העבודה, קודם תחילת העבודה ובדק היטב את תנאי השטח, לרבות מצב הקרקע, דרכי הגישה ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים ביצוע העבודה ו/או נובעים ממנה לרבות התב"ע והתשתיות וכי לקח בחשבון את האפשרות שבאתרי העבודה וסביבתם ישנם תשתיות, מערכות וצנרות מים, ביוב, ניקוז, תאי ביקורת, כבלי חשמל ותקשורת ומערכות תשתית שונות הן מעל לקרקע והן מתחת לפני הקרקע. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי העירייה, שמקורם באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

 

ג.4             ידוע לו שקיימת אפשרות שבמקביל תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי העירייה, שמקורם בביצוע עבודות במקביל לעבודת קבלנים אחרים ולא תשמע מפיו טענה של איחור ביצוע העבודה בשל ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים. הקבלן יתאם ביצוע העבודה על ידו עם הקבלנים האחרים.

 

ג. 5            יש לו הידע, היכולת הפיננסית, הניסיון, היכולת, כוח האדם והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה ובמועדה (לרבות בהתחשב באמור בסעיפים קטנים (ב)-(ד) לעיל, בהתאם להוראות החוזה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישים כלשהם.

ד.      הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב, שתקרא "צו התחלת עבודה" ויתקדם בביצועה בקצב הדרוש להשלמתה תוך התקופה שנקבעה בצו לביצועה. תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה.

הקבלן יבצע את העבודות בכל מצב נתון לרבות מזג אויר קיצוני וגם אם יוכרז במדינה מצב חירום. בנוסף לכך, היה ויוכרז מצב חירום, יעמיד הקבלן לרשות העיריה את כל כלי הצמ"ה שיהיו באתר העבודה באותה עת. 

ה.      הקבלן מתחייב לנהוג, בביצוע עבודותיו, בהתאם לכל דין, תקן, כלל, הנחיה, הוראה וכיו"ב החלים, וכן בהתאם להוראות חוזה זה וליתר מסמכי המכרז, בהתאם לנהלים והנחיות העירייה ובהתאם לנוהל הבטיחות המצורף  למסמכי המכרז. 

ז.     מוסכם, כי אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה כאמור לעיל, העירייה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי אותו קבלן אחר, לרבות הוצאות נלוות, גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

ח.    מוסכם כי אם לא יסיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב ב"צו התחלת עבודה" ו/או הנחיות המנהל ישלם הקבלן לעירייה את הסכום של 1,500 (אלף וחמש מאות) ש"ח כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיומה למעשה. העירייה רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית העירייה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

ט.    הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל, מנהל הפרויקט, המפקח, מהנדס תורן ועם המוקד העירוני ולהיות זמין לביצוע עבודות שתידרשנה. לצורך כך עליו להיות מצוייד באמצעי קשר קבועים וניידים.

י.     הקבלן מתחייב לבצע העבודות בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה, בכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות העירייה ובמחירי הצעתו. התמורה לפי חוזה זה תקבע בהתאם להצעת המחיר שהגיש הקבלן, המפרטים ובכפוף לביצוע בפועל בהתאם לכל תנאי ההסכם ועפ"י דרישה הקבועה בדין.

יא.   בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן, ככל שיידרש לבצע ולהשלים עבודות גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים/ לילות וכיו"ב וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו. יחד עם זאת, מוסכם כי הקבלן לא יבצע עבודות בשבתות ובמועדי ישראל. עבודה בימי חול המועד תתבצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהעירייה.

יב.   לפני התחלת ביצוע עבודה מסויימת, יגדר הקבלן את מקום העבודה במידת האפשר, יתקין צינורות מים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודות, יקים מחסן כמפורט להלן, יקים בית שימוש זמני לפועלים, ויעשה את כל שאר ההכנות הדרושות לביצוע העבודה, להנחת דעתו של המנהל. המים הדרושים לביצוע העבודות יסופקו לקבלן ע"י העירייה בתמורה לתשלום התעריפים הנהוגים בעירייה, בהתאם לסוג השימוש במים והיקף השימוש בהם. לצורך השימוש במים, יתקין הקבלן שעון מים בהתאם לדרישות מחלקת המים בעירייה ובתיאום עם מחלקת המים ועם המנהל. מובהר בזאת כי כל הוצאות הקבלן הכרוכות בביצוע הפעולות המפורטות דלעיל, יחולו על חשבון הקבלן בלבד.  

יג.    הקבלן מתחייב כי החל ממועד החתימה על החוזה ובמשך כל תקופת העבודה יחזיק מלאי מספיק של חומרי עבודה וציוד כולל כל הכלים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ומלוא ההתחייבויות נשוא הסכם זה באופן מקצועי, איכותי וברמה גבוהה, לשביעות רצון המנהל .

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, החומרים, כוח האדם וכיו"ב הדרושים לביצוע העבודה.

יד.   ניהול יומן עבודה

        הקבלן ינהל יומן עבודה, בשני העתקים וירשום בו מידי יום, בין השאר, הפרטים הבאים, כולם או מקצתם כדלקמן:

                        (1)        מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על-ידי הקבלן בביצוע העבודה.

                        (2)        כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו.

(3)        כמויות החומרים שהושקעו על-ידי הקבלן בביצוע העבודה.

(4)        הציוד המכאני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו.

 (5)       השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.

(6)        תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.

 (7)       תקלות והפרעות בביצוע העבודה.

(8)        ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.

(9)        הוראות שניתנו לקבלן על-ידי המנהל או על-ידי המפקח.

(10)       הערות הקבלן, המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.

                        (11)       כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

טו.      היומן ייחתם על-ידי המפקח והקבלן, והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן. הקבלן רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו - תוך 3 ימים מיום רישומו, על-ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן, תוך המועד הנ"ל, על הסתייגות כאמור, רואים אותו כמסכים לנכונות הפרטים הרשומים ביומן. הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את העירייה, אלא אם המנהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המנהל כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

טז.      לא העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המנהל ביומן העבודה תוך שלושה (3) ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות הרשומות ביומן, ואת הסכמתו להם.

 

יז.        למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא אושר במפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו/או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור ו/או לסטייה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזה.

 

יח.      הקבלן מחויב לבצע תמונות בכדי להוכיח את השלמת שלבי הפרויקט והתקדמות ביצוע הפרויקט, ובכדי להיות זכאי לתשלומים. התמונות יהיו בהתאם לדרישות הגורמים המממנים את הפרויקט, לרבות העירייה, והתמונות צריכות ללוות ולהעיד על שלבי התקדמות הקמת הפרויקט.

 

יט.      סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.

פרק ב': הכנה לביצוע

3.   הכנות לביצוע העבודה

 

א.             לפני תחילת ביצוע העבודה, יבצע הקבלן את כל ההכנות הדרושות לביצוע העבודה. הקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים מכל סוג ומין, הכרוכים ו/או הנובעים מביצוע ההכנות הדרושות, לרבות אלו המפורטות להלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יבצע הקבלן, גם את הפעולות המפורטות להלן בסעיף זה.

 

על הקבלן  לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות, חברת הטלוויזיה בכבלים, לעירייה ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, טלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תכניות הפיתוח שלהם, ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן ימלא אחר כל דרישות משטרת ישראל וככל שהדבר ידרש, הוא יעסיק שוטרים בשכר, שומרים או מאבטחים על חשבונו בהתאם לדרישות המשטרה, גופי הביטחון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות, קבלת הרישיונות הדרושים, לרבות ההמתנה למשגיחי/מפקחי הרשויות, כלולים בלוח הזמנים ולא יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע.

 

ב.             יעבור הקבלן תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה ויבצע כל הוראה שהממונה קבע כי יש לבצע בטרם יתחיל בביצוע העבודות.

 

ג.               (1) הקבלן יתחבר למקור מים, אשר יהיה בגבול אתר העבודה או בסמוך לו.

                               (2) הקבלן יתקין מד-מים וצנרת מים כפי שיהיה דרוש לו לביצוע העבודה. הקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהתקנה ו/או בחיבור, בגין צריכת מים ובתשלומים לרשויות המוסמכות.

 

ד.             הקבלן יספק, מכל מקור שהוא, לרבות גנרטור, את החשמל הדרוש לביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו, יחולו על הקבלן.

 

  1. בביצוע עבודות בניית המבנים ולאחר קבלת היתר בניה כדין, יתקין הקבלן  ויחזיק על חשבונו, באתר העבודה, במקום שיקבע על-ידי המפקח, מבנה ארעי שישמש כמשרד של המנהל והמפקח (גם לצורך עבודתם עם קבלנים אחרים). שטח המשרד לא יפחת מ- 20 מ"ר, והוא יכלול שני חדרים. המשרד יצויד במיזוג אויר, מערכת סניטרית, חשמל, מים, שני ארונות ברזל שגובהם 2 מ' לפחות, שני שולחנות, שמונה כסאות, קו ומכשיר טלפון, פקס, מדפסת, מחשב ומכונת צילום.

   בסמוך למשרד הנ"ל יוכשר שטח לחניית 6 כלי רכב לפחות.

    
  2. (1) הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו, במקום שייקבע על-ידי המפקח, שני שלטים כדלקמן (להלן - "השלטים"):

                                    (א)        שלט מודולרי על גבי מתקן שילוט מרכזי, בכניסה לאתר ביצוע העבודה, במקום שייקבע על-ידי המפקח.

(ב)        שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר העבודה.

 

                        (2)        השלטים יהיו מחומרים עמידים, במימדים של 2.5 מ' X 2 מ' כל שלט, ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שייתן המפקח לקבלן, ויכללו:

 

                                    (א)        שם הקבלן ומענו - כמבצע הבניה.

(ב)        שם מנהל העבודה ומענו.

(ג)         מהות העבודה המתבצעת.

(ד)        שמות המתכננים והמפקחים.

 (ה)       כל פרט נוסף הנדרש על-פי כל דין ו/או המפקח.

 

                        (3)        הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מן הרשויות המוסמכות להצבת השלטים ולתשלום עבורם.

 

                        (4)        במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולניקיונם של השלטים, לחידושם או להחלפתם אם ניזוקו, ועם השלמת העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם ממקום ביצוע העבודה.

 

                        (5)        בנוסף לאמור לעיל בסעיף זה, יעמיד הקבלן באתר העבודה, שלטי אזהרה הנדרשים על-פי כל דין ו/או שיידרשו על-ידי המפקח.

 

                        (6)        הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, זיהום אויר או כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו.

 

4.       התחלת ביצוע העבודה ומועד השלמתה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע בצו התחלת עבודה, וימשיך בביצועה ברצף עד להשלמת העבודה. הקבלן ישלים את ביצוע העבודה, לכל המאוחר,  תוך פרקי הזמן הנקובים להלן:-

 מתחם אולמות הספורט  (קומת הקרקע של המבנה) יושלם בתוך תשעה עשר  (19) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לכל היותר.

מתחם בריכה וחדר הכושר – (תת-קרקעי) יושלם בתוך עשרים וחמישה (25) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

     אולם תת-קרקעי אודיטוריום רב-תכליתי (מתחת לקרקע בין שני המבנים העיקריים של הפרויקט)  ואשר יושלם בתוך עשרים וחמישה (25) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

רחבה פתוחה (במסגרת הפיתוח הסביבתי) – מתחם זה יושלם בתוך עשרים וחמישה (25) חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

הקבלן מתחייב לקבל את אישור רשות העתיקות ולבצע כל פעולה שתדרש על ידי רשות העתיקות, טרם תחילת ביצוע העבודות, ככל שאישור כאמור נדרש ו/או ידרש.

5.   בדיקות מוקדמות

 

  1. הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק, לפני חתימת החוזה, את אתר העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאתר העבודה ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרים העלולים להשפיע על הצעתו ו/או התחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי הנתונים הנ"ל מספקים אותו ומתאימים לו, ולא תהיה כל מניעה ו/או הפרעה לביצוע כל התחייבויותיו על-פי החוזה, במלואן ובמועדן. הקבלן מצהיר כי בדק היטב, לפני חתימת החוזה, את כל מסמכי החוזה, לרבות המפרט הטכני והתכניות, וקיבל את מלוא ההסברים הדרושים לו וכי כל תנאי החוזה ברורים לו.

 

            ב.         הקבלן מצהיר כי שכר החוזה לרבות התעריפים והמחירים, מניח את דעתו, ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

 

            ג.          הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות נשוא חוזה זה, תבוצענה באזור מגורים מאוכלס תושבים (לרבות ילדים), ובשטחים בהם קיימים צנרת מכל סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון, וכן מערכות מסוגים שונים, הן מעל הקרקע והן מתחת לקרקע.

ד.         הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתר העבודה בוצעו עבודות פתוח ותשתית, לרבות העברת צנרת תת-קרקעית, והוא ינקוט בכל הבדיקות והאמצעים הדרושים, על-מנת למנוע כל אבדן ו/או נזק. הקבלן ישא בכל אבדן ו/או נזק שייגרמו.

 

6.   לוח זמנים ודרכי ביצוע

 

            א .        הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה לוח זמנים מפורט הכולל שלבי ביצוע, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה, ולרבות לוחות זמנים לגבי העבודות שתבוצענה על-ידי קבלני המשנה.  לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט. בעת הכנת לוח הזמנים, תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם. לוח הזמנים המפורט יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

שבתות, חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים המפורט המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזה.

 

                        השיטה לפיה יוגש לוח הזמנים תקבע על-ידי המנהל. הקבלן ימציא למפקח ולמנהל, לפי דרישתם, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע וללוח הזמנים האמור, לרבות עדכונים ופירוטים.

לוח הזמנים המאושר על ידי המפקח, יצורף ויסומן נספח ו' של חוזה זה.

כמו כן, בכל שלב, ולפי דרישת המפקח, ימציא הקבלן פרטים בכתב בנוגע לביצוע וללוח הזמנים, לרבות עדכונים.

 

ב          הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט מטעם העירייה, ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד מחלקי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו\או יהיו הצעדים בהם נקט ו\או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.

            ג           הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח הזמנים.

ד.              דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים המפורט:

      פעם בכל חודש יעדכן הקבלן את העירייה בכתב ביחס לעמידתו בלוח הזמנים וככל שיידרש יכלול בו את הנתונים הבאים:

1.                                       התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.

2.                                       הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.

3.                                       אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה.

4.                                       פלט גנט תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מול לוח הזמנים הבסיסי המאושר.

ה.      כל עוד לא הוגש ולא אושר לוח הזמנים, לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו. כמו כן לא ישולם לקבלן חשבון ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל.

ו.        לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, וכן יקבע לוח הזמנים המפורט בידי המנהל – לוח זמנים זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. כל ההוצאות שייגרמו לעירייה בתכנון לוח הזמנים בתוספת פיצוי מוסכם מראש בסך 25,000 ₪ (ובמילים: עשרים וחמישה אלף ש"ח), יחולו ויוטלו על הקבלן. ההוצאות בתוספת הפיצוי המוסכם ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

ז.       המזמין ו/או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום עם הקבלן, והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן.

ח.      ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט, פירושו גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי, בנוסף להשלמת העבודות או חלקן בתקופת ההקמה.

ט.      הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד העירייה ו/או נגד מנהל הפרויקט מטעם העירייה ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו/או למי מהם, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו/או מביצוע העבודות שלא על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

י.        עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך שבעה (7) ימים מהיווצרותן של נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון.

יא.   נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון, רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת העבודות ומנהל הפרויקט מטעם העירייה יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:

                    הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב עיכוב שנגרם מחמת כוח עליון לאחר שלושים (30) יום ממועד היווצרות האירוע שלגביו נטען כי הינו אירוע כוח העליון.

                    הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון.

                    כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש לעירייה ולמנהל הפרויקט מטעם העירייה.

יב.    אם בכל זמן שהוא, העירייה או מנהל הפרויקט מטעם העירייה יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, לרבות עבודות של קבלנים אחרים יודיע המנהל לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב.

יג.     המנהל בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן - יורה המנהל לקבלןבכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.

יד.    לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לבצע את העבודות כולן או מקצתן, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות.

בביצוע העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור.

 

טו.   בנוסף לכך ימציא הקבלן למנהל, עם הגשת כל חשבון ביניים לפי סעיף 59 להלן, מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים הנ"ל על-ידי הקבלן למנהל, בין שאישר אותם המנהל במפורש או מכללא ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על-פי החוזה או על-פי דין, ואין בה כדי להאריך המועד לסיום העבודה ו/או סיום שלבי העבודה.

7.   סימון ומדידות

 

א.             כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על-ידי הקבלן ועל חשבונו, ואם נעשו כבר על-ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו לפי העניין והנסיבות.

 

ב.              הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודות, באמצעות מודד מוסמך שמטעם הקבלן ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון. הוצאות הסימון, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 

ג.         הקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע, ויהא חייב לתקנם ו/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו תוך אי דיון ו/או סטייה ו/או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל. קביעותיו של מנהל הפרויקט מטעם העירייה בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

ד.              נמסרו לקבלן נקודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

 

ה.             בגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה, תבוצע בדיקת מיקום פינות הבניין ומפלס כל קומה על ידי מודד מוסמך מטעם ועל חשבון הקבלן.

 

ו.         למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות ו/או להטיל על העירייה חובה או אחריות כלשהי.

 

  1.         בכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין מדידת הקבלן, יגיש הקבלן ערעור למפקח תוך 10 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא ישמשו בסיס לתביעה כספית מצד הקבלן ו/או להארכת מועד. אם יתקבל ערעור הקבלן, תיבדקנה התוכניות והמדידות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי התוכניות בחתימת שני הצדדים. בסיום העבודה חייב הקבלן להחזיר את השטח לקדמותו בהתאם לתוכניות הפיתוח ובהתאם לגבהים כפי שצוינו לעיל.

 

פרק ג': השגחה, נזיקין וביטוח

8.   השגחה מטעם הקבלן

 

א.      הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי (להלן: "הצוות") בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה נשוא חוזה זה.

 

ב.      הצוות ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן, במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה.

 

ג.        הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות הסכמי הפרויקט וחוזה הקמה זה בפרט.

ד.      הצוות יכלול, כדרישת מינימום, את בעלי התפקידים המפורטים להלן:

      מנהל פרויקט מטעם הקבלן - מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה, מטעם הקבלן, במשרה מלאה. מנהל הפרויקט יהיה אחראי, במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לריכוז וניהול כל העבודות וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין או מהמנהל. מנהל הפרויקט ינהל את העבודות מטעם הקבלן. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מקצועי של עשר (10) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק לדעת המנהל, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות או בהתאם להוראות המזמין.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים כאחראי על הביקורת וכאחראי לביצוע השלד כמוגדר בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, ובתום תקופת ביצוע העבודות יעביר דו"ח ביקורת והשלמה לפי דרישות הרשויות השונות.

מנהל עבודה ראשי - מנהל עבודה ראשי מוסמך ומנוסה, במשרה מלאה, אחראי על אתר העבודות, במשך כל תקופת ביצוע העבודות. מנהל העבודה יהיה בעל ותק מקצועי של עשר שנים לפחות ויהיה אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם.

מנהל העבודה הראשי יהיה עם רישוי מתאים מטעם משרד העבודה, בין היתר, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988. מנהל העבודה ישהה באתר העבודות בכל עת בה יבצע הקבלן את העבודות או בהתאם להוראות המזמין.

 

      העירייה רשאית לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות וזאת, מבלי לנמק את החלטתה. נדרשה החלפתו של חבר צוות, תיפסק העסקתו של חבר הצוות שהחלפתו נדרשה באופן מיידי והקבלן ידאג לקבלת אישור למינויו של איש צוות חלופי בתוך שבעה (7) ימים ממועד קבלתה של הדרישה כאמור. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה, יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו, אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה כאמור.

ה.      הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את חברי הצוות הנזכרים לעיל מבלי למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל.

ו.        מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

ז.       לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמנהל, דין כל בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

ח.      סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.

9.   הרחקת עובדים

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח, בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה, לרבות קבלני משנה ועובדים מטעמם, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודה או בביצוע העבודה.

 

10.  שמירה, גידור ונקיטת אמצעי זהירות

 

א.      הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה. הקבלן יספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחיותם של עובדיו והציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד.

ב.      הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך ע"י התמ"ת והרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו הנמצאים בכל מקום המהווה אתר עבודה ובכלל זה שטח אתר העבודה עליו מוקם הפרויקט ו/או בית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה, לה אחראי הקבלן, שישמש כנאמן בטיחות, ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני משנה מטעם הקבלן בכל מקום המהווה אתר עבודה (להלן: "ממונה הבטיחות").

ג.        הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954, פקודת הבטיחות בעבודה 1970, תקנות הבניה, תקנות העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, עבודה ברעש ועוד.

ד.      ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן ולרבות קבלני המשנה שלו, ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבלניו השונים. מובהר כי על ממונה הבטיחות לבצע סיור באתר העבודות לפחות פעם בשבוע ולהוציא למפקח דוח בטיחות מקיף.

ה.      הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן.

ו.        הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

ז.       הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.

ח.      הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה הבטיחות של הקבלן.

ט.      נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים, מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

י.        הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן, ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה.

הכנסת חומרים, כאמור לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן.

יא.   הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה, ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת מכבי האש.

יב.    הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

יג.     מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן.

יד.    הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.

טו.   קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכול עפ"י הנדרש בחוק החשמל.

טז.   הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה ממנהל הפרויקט מטעם העירייה או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם מנהל הפרויקט מטעם העירייה.

יז.     הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הבטיחות מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל הפרויקט מטעם העירייה על כל אירוע תאונה ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה.

יח.   הקבלן מתחייב כי הוא ו/או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה (3) ימים על כל התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למנהל הפרויקט מטעם העירייה.

יט.   הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

כ.      אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

כא.  עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מנהל הפרויקט מטעם העירייה, כאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות של הקבלן.

כב.  הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.

כג.    מנהל הפרויקט מטעם העירייה ו/או ממונה הבטיחות של הקבלן מוסמך ורשאי לבקר באתר/י העבודות ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה, זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר/ים עפ"י הנדרש על פי דין.

כד.  מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה ו/או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרויקט מטעם העירייה או על ידי מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל הפרויקט מטעם העירייה ו/או העירייה, ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

כה.  לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד מנהל הפרויקט מטעם העירייה או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מהקבלן, או להטיל אחריות על העירייה ו/או על מנהל הפרויקט מטעם העירייה אשר מוטלת על הקבלן על פי הסכמי הפרויקט ו/או על פי כל דין.

כו.    לפני התחלת ביצוע העבודות באתר העבודות, על הקבלן להקים בגבולות האתר גדר ארעית ושערים בהתאם לדרישות הדין, דרישות היתר הבנייה, הרשות והנחיות המנהל, אשר תהיה עשויה ברמה של לפחות לוחות פח חדשים מגולוון וצבוע, לגובה שיידרש בהתאם להנחיית ממונה בטיחות מטעם המזמין עם ביסוס מתאים.

כז.   על הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו, את הגדר כאמור לעיל, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, לרבות השערים, והכול לשביעות רצון המנהל, ולסלק את הגדר לאחר סיום ביצוע העבודות, על חשבונו. במידת הצורך יעתיק, יזיז ו/או יחליף הקבלן את הגדר על פי חלקי העבודה השונים. יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר העבודות באמצעות מי מטעמה ולקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם הצבת הפרסום ע"ג הגדר ו/או להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו.

אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר.

כח.  הקבלן יתקין, באחריותו ועל חשבונו, שתי מצלמות לתיעוד פעילות הבנייה באתר העבודות. מיקום המצלמות יקבע בתיאום עם המנהל ובאישורו. מובהר כי המצלמות יהיו מסוג וטיב אשר מאפשר יכולת צפייה ומעקב אחר התקדמות העבודות באתר העבודות.

כט.  מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל, הינן כהשלמה לכל דרישות הדין, מינהל ההנדסה, חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה.

ל.מובהר בזאת כי יישום דרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן, ועל חשבונו.

לא.  מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומם, והכול לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו. הקבלן יישא בכל העלויות הנובעות מהאמור.

לב.   הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו, לרבות תשלומים לרשויות בגין תפעולו, משרד לשימוש המנהל. הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג לחיבורו למערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון, לניקיונו השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בו.

לג.    סילוק עודפי החומרים, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על פי הוראות המנהל, למקום שיאושר על ידי הרשויות הרלוונטיות, ויבוצע על חשבון הקבלן, לכל מרחק שיידרש, כולל תשלום האגרות המתחייבות מכך. על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת, את מקומות השפיכה המותרים. סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו/או לפי דרישות המנהל.

לד.   מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות מטעם הקבלן.

לה.  סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.

11.  נזקים לעבודה

 

            א.         החל ממועד תחילת ביצוע העבודה, שנקבע בצו התחלת עבודה, ועד גמר העבודה וקבלתה על-ידי המפקח ומתן תעודת השלמה או עד ליציאת הקבלן מאתר העבודה, לפי המאוחר בינהם, יהא הקבלן אחראי לכל נזק, אבדן, פגיעה, קלקול, חבלה ו/או תאונה שיגרמו לעבודה, לאתר העבודה, למבנים, למתקנים, לציוד, לחומרים,  מכל סיבה שהיא  ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק, אבדן, פגיעה, קלקול כאמור (להלן, בסעיף זה - "נזק") לעבודה הנובע מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמתה, תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיה להוראות החוזה. הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגר על ידי קבלני משנה ו/או צד ג', עוברי אורח, פגעי טבע ומזג האוויר, פריצות וגניבות וכיוב'.

 

            ב.         הוראות סעיף קטן(א) לעיל, תחולנה גם על כל נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על-ידי הקבלן ו/או מטעמו בתקופת הבדק ו/או לאחריה, אף לאחר קבלת העבודה על-ידי המפקח.

 

            ג.          נזק אשר הקבלן יוכיח שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של העירייה ומי שפועל או משתמש בשמה בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו - לא יחול על הקבלן.


 

 

12.  נזקים לגוף או לרכוש

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות באתר העבודות, לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה ונספחיו.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובעים מביצועה, ותוך כדי או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק או נובעים מביצוען, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, לשבילים, לדרכים, מדרכות, גדרות, מעקות, בין ציבוריים בין פרטיים. . מבלי לגרוע מאחריותו המוחלטת לכל נזק כאמור ולתיקונו, הקבלן ינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעת הנזק ו/או האובדן.

הקבלן  פוטר ומשחרר מראש את העירייה, עובדיה מכל אחריות וחבות לכל בגין נזק, אבדן, פגיעה, קלקול, תאונה ו/או חבלה ו/או נזק לכל אדם, מכל עילה שהיא, ושום אחריות לא תחול על העירייה ו/או עובדיה בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק שיגרם לכל אדם.

הקבלן ישפה את העירייה בגין כל תשלום שתדרש לשלם לצד ג', לרבות לעובדיה, עובדי הקבלן, קבלני משנה, בגין נזק, אבדן, פגיעה, קלקול, חבלה, תאונה שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובעים מביצועה, ותוך כדי או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק או נובעים מביצוען, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

 

13.  נזקים לעובדים ולשלוחים

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן, פגיעה, קלקול, חבלה ו/או תאונה שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או נובעים מביצועה, ותוך כדי או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק ו/או נובעים מביצוען, לעובד או כל אדם אחר המועסק על-ידי הקבלן ו/או נמצא בשרותו של הקבלן, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים ומוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני משנה. ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או בתשלום ו/או בהוצאה אחרת, מכל סוג שהוא, שיוטלו או יחולו עקב כל מעשה או מחדל כאמור. הקבלן ישפה את העירייה בגין כל תשלום שתדרש לשלמו, וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

14.  נזקים לרכוש ציבורי

 

א.      הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים העוברים באתר העבודות.

ב.       העירייה רשאית לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם בהתאם לאמור לעיל על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים האמורים. הרשות רשאית לנכות סכום זה מכל סכום שמגיע או שיגיע לקבלן על פי חוזה זה בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

15.  ביטוחים

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין, יחולו על הקבלן הוראות הביטוח כמפורט בנספח א' להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.  שיפוי

מבלי לפגוע ו/או לשחרר הקבלן מהתחייבות כלשהי, לרבות התחייבויותיו לפי פרק זה, ישפה הקבלן את העירייה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישת העירייה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אבדן מכל סוג ומין אשר העירייה ו/או מי מטעמה ישלמו ו/או יחויבו לשלם ו/או יגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ומומחים, וזאת בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשורים באופן כלשהו לביצוע העבודה ו/או נובעים מביצועה ו/או מהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה. תשלום שעל הקבלן לשלם כאמור, ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום המגיע לעירייה מהקבלן על-פי חוזה זה.

פרק ד': התחייבויות כלליות

17.  גישת המפקח לאתר העבודה

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מוצרים, מתקנים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה.

18.     תפקידיו וסמכויותיו של המפקח

 

ב.              המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, וטיב המלאכה שנעשית על-ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את תנאי החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

ג.               מוסכם בזה כי חובת ההוכחה לטיב החומרים והעבודה וכי הם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים - חלה על הקבלן. הוכחה לכאורה בלבד, לטיב העבודה והחומרים, תעשה על-פי הפרוגראמה לבדיקות ומערכת בקורת טיב, ואשר יכללו אישורי מעבדה מוסמכת (מכון התקנים או הטכניון), וטפסי בדיקות ויזואליות שבוצעו ונחתמו על-ידי מהנדס הביצוע של הקבלן. מעבדה מוסמכת על חשבון הקבלן.

 

ד.              המפקח רשאי לתת לקבלן הוראות שונות, בכל הנוגע לביצוע העבודה, לרבות החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, תיקון עבודה אשר בוצעה וכו', והקבלן ינהג על-פי הוראות המפקח.

 

                        (1)        הקבלן יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק ממנו, כפי שיורה המפקח, ויחליפם בציוד או חומר אחר שהמפקח יאשר השימוש בו.

 

                        (2)        הקבלן לא יקבל פיצוי בעד הוצאות שתהיינה קשורות בהחלפת חומר פסול ו/או ציוד שסולקו לפי הוראות המפקח.

 

            ד.         המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה, והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח.

 

            ה.         המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודה תוך שינוי המפרטים במסמכי החוזה, והקבלן ימלא אחר הוראות המפקח.

 

            ו.          המפקח רשאי לדרוש בכל עת, דוגמא של ביצוע עבודה ו/או אספקת חומר, לשם בדיקתם על-ידי המפקח. הקבלן ימלא אחר הוראות המפקח, ורק לאחר אשור המפקח את ביצוע העבודה ו/או אספקת החומר, יהיה הקבלן רשאי לבצעה ו/או לספק החומר. אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכות המפקח ליתן לקבלן, בכל עת, הוראות לעניין ביצוע העבודה ו/או אספקת חומרים, לרבות שינוי אשורו הנ"ל.

 

            ז.          הקבלן ימלא אחר כל הוראותיו של המפקח, כפי שתהיינה מעת לעת, בין שהן מפורטות בחוזה ונספחיו ובין שאינן מפורטות בו. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח להכנס בכל עת לאתר העבודה.

 

            ח.         החלטתו של המפקח, בעניינים הנתונים להחלטתו, תהיה סופית ומוחלטת, וללא זכות ערעור.

 

            ט.         אין לראות בזכות הפיקוח על ביצוע העבודה, שניתנה למנהל ו/או למפקח, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן ממילוי אחר כל התחייבויותיו כלפי העירייה, כאמור בחוזה.

 

י.          מודגש כי העירייה ו/או המנהל ו/או המפקח בלבד, הם המוסמכים ליתן הוראות והנחיות המחייבות את הקבלן בכל הקשור לעבודה ולחוזה זה, וכי מתכנני העבודה, אינם רשאים ליתן לקבלן הוראות, אלא אם נמסר לקבלן אישור בכתב, חתום על-ידי המנהל ו/או המפקח. להסרת ספק מובהר כי הקבלן יהיה מנוע מהסתמכות על הוראות והנחיות של מתכנן ללא אישור כאמור, ולא יהיה במתן הוראות כנ"ל כדי לשחרר הקבלן מחבות כלשהי על-פי החוזה.

 

19.  מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, היתרים ותשלום מסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות לפי דין. לפי דרישת המפקח, יציג הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור. אם העירייה תשלם תשלומים החלים על הקבלן, יחזיר הקבלן תשלומים אלו לעירייה.

      ככל שהקבלן ידרש ע"י העיריה לבצע תשלומים לחברת החשמל ו/או לתאגיד המים ו/או לכיבוי אש, הקבלן ישא בתשלום ויהא זכאי לקבלת החזר מהעיריה, כנגד הצגת קבלה וחשבונית מס אליה תצורף דרישת התשלום.

20.  זכויות פטנטים וכיוצא באלה

הקבלן ימנע כל נזק מהעירייה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצא באלה שיתעורר כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות דומות, בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו על-ידי הקבלן.

21.  תשלום תמורת זכויות הנאה

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות לשפיכת פסולת או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

22.  עתיקות

 

א.   עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח - 1978, או בכל חיקוק בדבר עתיקות, שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה - נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם על-ידי כל אדם שהוא.

 

ב.    מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ, ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקות.

 

ג.     הקבלן לא יעשה שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ואבן הנמצאים באתר העבודות ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב. העירייה תהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו/או להתנותו בתנאים ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהזכיין ישלם לו בגין החומרים האמורים את הסכום שיקבע על ידי המזמין.

23.  מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ובכל תקופת עבודתו באתר העבודה:

א.      לא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו.

 

ב.      לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, אלא אם ניתן לכך אישור המנהל מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הנדרש.

 

ג.        ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המנהל מעת לעת.

 

ד.      לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

ה.      יתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיידרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבות הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו.

 

ו.        לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים, יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת. כמו כן, ידאג הזכיין לקבל רישיון לדרכי גישה לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין.

 

ז.       סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.

24.  מניעת הפרעות לתנועה

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה, נתונות, שלא לצורך, במצב שיקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות. הקבלן ינקוט בכל האמצעים לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני התובלה, כך שתמעט, ככל האפשר, ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות, ויימנע ככל האפשר נזק למשתמשים בדרכים האמורות. כמו כן אחראי הקבלן כי כלי רכב המגיעים לאתר, יחנו במקומות שייעודו לכך, ויאושרו על-ידי המפקח.

הקבלן יכשיר דרכים זמניות ומקומות חניה זמניים, על חשבונו, להחניית כל כלי הרכב המגיעים לאתר העבודה. כמו כן יכשיר הקבלן, על חשבונו, מקום לאחסנת החומרים שיובאו לאתר העבודה. מקומות החניה והאחסנה, יהיו במקומות שייקבעו על-ידי המפקח מפעם לפעם. מיקומן של הדרכים הזמניות, החניה ודרכי התנועה לאתר העבודה, יקבעו על-ידי המפקח. אם בקשר לביצוע העבודה, יהיה צורך לעבור במקום שהמעבר עלול לגרום נזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב - אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים - יודיע על כך הקבלן לרשויות המתאימות, יתאם אתן המעבר ויקבל אישורן, הכול על חשבון הקבלן, לרבות האמצעים שיידרשו לביצוע המעבר. הקבלן מתחייב לנקות כל לכלוך שייגרם בישוב על-ידי משאיות ו/או כלי רכב בדרכם לאתר העבודה וממנו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי כל משאית וכלי רכב אחר, העומדים לצאת מאתר העבודה, ישטפו היטב את הגלגלים באופן שלא ייגרם כל לכלוך (לרבות בוץ וכו'), ברחובות הישוב.

הקבלן יבצע תוכניות הסדרי תנועה ויאשרם במשטרה על חשבונו כמו כן עבודות הסדרי התנועה ופיקוח או שיטור על פי הצורך, לרבות שילוט ותמרור, תהיינה על חשבון הקבלן.

25.  מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים וחיבור מערכות

 

            א.         ידוע לקבלן כי קיימת אפשרות שקבלנים אחרים יבצעו עבודות בניה, פתוח ותשתית, הקמת והתקנת מערכות שונות, לרבות חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכו' בשטח הפרויקט, לרבות אתר העבודה ו/או בסמוך לו, והקבלן יתאם עבודתו עימם. הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על-ידי העירייה, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על-ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו.

 

 

                        כמו כן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש, במידת המצוי והאפשר, בדרכים, שירותים ומתקנים שהותקנו על ידו, מבלי שיקבל תשלום כלשהו מהעירייה, מהקבלנים האחרים ו/או מכל אדם ו/או גוף אחר. המפקח רשאי לקבוע סדרי עדיפויות של ביצוע חלקי העבודה, לצורך מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים כאמור ו/או מניעת הפרעות לתנועה. כל חילוקי דעות בין הקבלנים האחרים לבין הקבלן יובאו להכרעת המפקח, והכרעתו תהיה סופית.

 

            ב.         אין באמור בסעיף קטן (א) לעיל, כדי לשחרר הקבלן מביצוע התחייבות כלשהי אשר עליו לבצעה בהתאם להוראות החוזה ו/או הוראות כל דין.

 

            ג.          הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהם ו/או הארכת מועד, בקשר להתחייבויותיו האמורות לעיל ו/או ביצוען.

26.  הוצאות

בנוסף ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של חוזה זה, ולמניעת כל ספק, מוצהר ומוסכם כי הוצאותיו ונזקיו של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על-פי הוראות פרק זה, הובאו בחשבון על ידו בעת הגשת הצעתו וקביעת המחירים.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מהעירייה מכל סוג ומין בגין הוצאותיו ונזקיו ו/או בגין מילוי התחייבויותיו על-פי הוראות פרק זה.

פרק ה': עובדים

27.  אספקת כח אדם על-ידי הקבלן

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפקוח עליהם, את אמצעי התחבורה בשבילם, וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.

28.  עובדים ותנאי עבודה

 

            א.         הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור. הקבלן מתחייב להיות בעצמו, או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה, על מנת שהמפקח או בא כוחו, יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.

 

            ב.         לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה או כל עובד של הקבלן או מי שיועסק על ידו, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים, וזאת בהודעה מוקדמת של 15 יום מראש.

אי מילוי הוראת סעיף זה יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש של 1,000 ₪ ליום לא כולל מע"מ , לכל פעולה, בעל מלאכה, או עובד אחר שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות המפקח, וזאת מבלי לגרוע ביתר זכויות העירייה על פי הסכם זה, ו/או על פי דין.

 

            ג.          לביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט - 1959 והוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על-ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

 

            ד.         הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על-ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו איזור.

 

            ה.         הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשכ"ח - 1968.

           

           

            ו.          הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה כמובנם בחוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954. הקבלן יהיה מבצע הבניה לעניין פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] תש"ל - 1970, לעניין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988, וכן לעניין תקנות אחרות לפי פקודה זו.

 

            ז.          בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי, וכל הצווים, התקנות וכו' שהותקנו לפי חוק זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי כל עובדיו, שליחיו ו/או מי שיועסק בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות.

ח.         הקבלן מתחייב לשלם שכר לעובדיו לפי כל דין ובהתאם לדרישות הקבועות בחוק.

 

ט.         הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים, בעלי רישיון תקף, לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.

 

 

                        אם הקבלן יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל, עליו לקבל תחילה את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין. בנוסף לכך יחזיק הקבלן איש בטחון מטעמו, אשר ישגיח על עובדים אלו ויקפיד כי לא ישהו מחוץ לאתר העבודה.

י.          הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה, וכי כראיה חתם על התצהירים בנוסחים המצורפים למסמכי המכרז והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

יא.        הקבלן יקיים את כל הוראות הדינים החלות על העסקת עובדים, תשלום שכרם, תנאי העסקתם וכיוצ"ב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יקפיד על קיומן הדווקני של הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, חוק העסקת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 וחוק עבודת נוער, התשי"ג-1953. סעיפים עיקרים מהחוק מצורפים כנספח לחוברת המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.


 

 

29.  פנקסי כח אדם ומצבות כח-אדם

 

            א.         הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו ושכר עבודתו.

 

            ב.         הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 

ד.                  הקבלן ימסור לעירייה רשימת קבלני המשנה שלו וספקיו, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

30.  רווחת העובדים

 

            א.         הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

 

            ב.         הקבלן יסיע את העובדים על חשבונו הוא למקום העבודה ובחזרה ממנו.

ג.         אסור לקבלן להלין עובדים באתר העבודה או בסמוך אליו.

ד.         הקבלן יחזיק במקום בטוח ונח לגישה בשטח העבודה את כל הציוד הדרוש לעזרה ראשונה. הקבלן ידאג לכך שלפחות אחד מעובדיו המנוסה בהגשת עזרה ראשונה יהיה מצוי במקום העבודה.

31.  העדר יחסי עובד-מעביד

 

 1. מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי - מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד - מעביד בין העירייה לבין הקבלן, עובדיו, יועציו, קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמם.
 2. עובדי הקבלן יימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד. הקבלן יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של עובדיו ושל כל תשלום נוסף שיש לשלם לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג בקשר עם העסקתם על ידו (לרבות הפרשות לגמל, פיצויי פיטורים, הבראה, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו') והוא מתחייב לשאת בכל תשלום, שכר ותקבול כאמור במועדים הקבועים לכך בדין, בהסכם או בנוהג, לפי העניין.

   
 3. מובהר כי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות כל אחד מעובדיו, אינם זכאים להטבות ו/או תשלומים כלשהם, מלבד התמורה כהגדרתה בהסכם זה, המשולמת לקבלן עבור ביצוע חוזה זה וההוראות שניתנו על פיו.

   
 4. העירייה תשלם לקבלן את התמורה בהתאם לקבוע בהסכם זה בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים, כי לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או המועסק על ידו, ובכלל זה עובדיו, לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות או שתוענקנה מעת לעת לעובדי הרשות.

   
 5. הקבלן מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי העירייה.

   
 6. מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את הרשות בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לרשות, לדירקטורים ונושאי משרה ברשות, תאגידים בשליטתה, העירייה, עובדי הרשות ומי מטעמה, עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הטענה כי בין העירייה לבין הקבלן ו/או בין העירייה לבין מי מעובדי הקבלן שררו יחסי עובד – מעביד, וזאת בתוך שבעה (7) ימים מדרישתה הראשונה של העירייה לעשות כן.

   
 7. הקבלן מצהיר כי יישא באחריות בהתאם להוראות כל דין בכל מקרה של פציעה, פגיעה, נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע העבודות.

   
 8. כל הוצאותיו של הקבלן בקשר לביצוע העבודות, לרבות תשלום לעובדיו, תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על הקבלן ועליו בלבד, ישולמו על ידו והעירייה לא תחוב בכל דרך שהיא בגינם.

פרק ו: ציוד, חומרים, מלאכה וניקיון אתר העבודה

32.  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

 

            א.         הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש, ולמילוי כל התחייבויות הקבלן, במלואן ובמועדן.

 

            ב.         רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו, עד להשלמת ביצוע העבודה, כל הציוד והמתקנים, הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 

            ג.          מודגש במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ו/או אושרו על-ידי המפקח.

33.  חומרים וציוד באתר העבודה

 

            א.         בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על-ידי הקבלן לאתר העבודה למטרות ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות ציוד מכני, אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

 

            ב.         חומרים שהובאו לאתר העבודה, וכן מבנים ארעיים שהוקמו על-ידי הקבלן באתר העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות העירייה, מבלי לפגוע בחובת הקבלן לשמרם, לבטחם וכו'. אין בהעברתם לבעלות העירייה כדי להטיל על העירייה חבות כלשהי. הקבלן ימסור על הוראת סעיף קטן זה לכל יצרן ו/או ספק של חומרים.

 

            ג.          חומרים וציוד שהובאו על-ידי הקבלן לאתר העבודה, אין הקבלן רשאי להוציאם מאתר העבודה ללא הסכמת המפקח, מראש ובכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו, ואת עודפי החומרים. אולם אם שילמה העירייה  עבור החומרים, יעשה בחומרים כפי שתורה העירייה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השארתם ברשותה.

 

            ד.         כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על-פי הוראות חוזה זה, או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים א' ו- ג' אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, יוציאם הקבלן מאתר העבודה. עם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות העירייה, אולם הקבלן יביא תמורתם חומרים חלופיים (אם נדרש לעשות כן על-ידי המפקח). נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאית העירייה , לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם. לאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה העירייה את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר (אלא אם העירייה שילמה עבורם).

 

ה.                  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע העבודה. אולם בכל מקרה של סילוק יד הקבלן ממקום העבודה בהתאם להוראות חוזה זה, רשאית העירייה להשתמש בזכויות המוקנות לה על-פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות העירייה במקרה הנדון, כאמור.

 

ו.                    המפקח רשאי, בכל עת, לתת לקבלן, הוראות לפי שק"ד, בכל הנוגע לפסילת חומרים וציוד מלשמש בביצוע העבודה, בנוגע להחלפתם ו/או סילוקם והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו.

 

ז.                   לא מילא הקבלן אחר הוראה כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי הסכמי הפרויקט ועל פי כל דין, לבצע את ההוראה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. העירייה  רשאית לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 15% לכיסוי הוצאות כלליות של העירייה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

ח.                  על אף האמור לעיל, יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע לקבלן.

 

ט.                  קביעות והוראות המנהל לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

י.                    למען הסר ספק, אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על-ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. הודעת הפסילה תהיה בכתב.

 

יא.               אם יסופקו חומרים על-ידי העירייה, הם ישמשו אך ורק לביצוע העבודה, והקבלן ישמור עליהם, יבטחם וכו'. חומרים שיסופקו על-ידי העירייה יופחתו משכר החוזה.

34.  טיב החומרים והמלאכה

 

            א.         הקבלן ישתמש רק בחומרים ומוצרים  חדשים וסוג א', ובהתאם לאמור בחוזה זה ונספחיו, ובכמויות מספיקות.

 

            ב.         כל החומרים למיניהם, יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המתאימים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר - אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד, וזאת פרט אם צוין במפורש באחד ממסמכי החוזה סוג אחד מתוך התקן המתאים. בהעדר תקן ישראלי יחייבו התקנים הזרים המתאימים, לפי קביעת המפקח.

 

            ג.          הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים, שלגביהם לא קיים יצרן בישראל, שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה.

 

            ד.         סופקו חומרים מסוימים על-ידי העירייה - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

 

            ה.         הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודה, או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, בעוד מועד, הכל כפי שיורה המפקח.

 

            ו.          החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר, יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו, ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה, וביצועה המלא.

 

            ז.          הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות, על פי התכנית המאושרת על ידי המפקח באמצעות מעבדה מוסמכת, מאושרת ע"י המפקח. לא ביצע הקבלן את הבדיקות כאמור, רשאית העירייה לבצען, על חשבון הקבלן בתוספת דמי ניהול בשיעור של 15%. שימוש בזכות זו לא יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והעבודה כנדרש בחוזה.

עיכוב הבדיקות במעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת ביצוע העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

35.  שלבי עבודה ובדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

 

            א.         הקבלן מתחייב להודיע למפקח בכתב על סיומו של כל שלב משלבי העבודה, ולא ימשיך בביצוע השלב הבא אלא לאחר אישור המפקח.

 

            ב.         הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, לפני שאותו חלק מהעבודה נבדק על-ידי המפקח, והמפקח אישר לכסותו או להסתירו.

 

            ג.          הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, לפחות 2 (שני) ימי עבודה מראש, שהחלק האמור מוכן לבדיקה. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויו או הסתרתו.

 

            ד.         הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקונו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה, ולאחר מכן להחזירו לתיקונו.

 

            ה.         ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ד' תחולנה על הקבלן.

אולם, אם קיים הקבלן הוראות סעיפים ב' ו- ג' לעיל, וכן התברר, לאחר בדיקת המפקח, כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה של המפקח - תחולנה ההוצאות על העירייה.

 

            ו.          הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן רשאית העירייה לנכותן, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.


 

 

36.  חקירת פגמים וסיבותיהם

 

            א.         נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע בדיקה וחקירה לגילוי סיבות הפגם. לאחר המצאת דו"ח הבדיקה למפקח, יתקן הקבלן את הפגם באופן שיאושר על-ידי המפקח.

            ב.         לא היה הקבלן אחראי לפגם, לפי שיקול דעת המנהל, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על העירייה.

            ג.          היה הקבלן אחראי לפגם, לפי שיקול דעת המנהל, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, ובנוסף לכך יתקן הקבלן את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ובהתאם להוראות המפקח.

ד.         אם הקבלן אחראי לפגם, אולם, לפי שיקול דעת המנהל, אין הפגם ניתן לתיקון, ישלם הקבלן לעירייה את מלוא הפיצויים בגין כך. אין בתשלום הפיצויים כדי לפגוע בכל סעד ו/או זכות נוספים ו/או אחרים של העירייה.

37.  הגנה על חלקי עבודה

הקבלן ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים, לשם הגנה על העבודה, חלקי העבודה, החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה וכו', מפני נזקים והשפעות אקלימיות וכו'. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ינקוט הקבלן בסידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי גשם או שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני שרב, גשמים וכו', כיסוי צנרת ו/או עץ ו/או ציוד וכו'. בנוסף לכך יהיה כל חלק גמור של העבודה מוגן מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם על-ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

הקבלן יתקן על חשבונו ולשביעות רצון המפקח כל נזק שיגרם לחומרים, למוצרים לעבודה או לחלקי העבודה, וזאת בין אם הקבלן נקט אמצעי הגנה נאותים ובין אם לא נקט באמצעים כאמור.

38.  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

א.         המפקח רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

 

                        (1)        לסלק חומרים מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

 

                        (2)        להביא חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בפסקה (1).

 

                        (3)        לסלק, להרוס ולבנות מחדש כל חלק מהעבודה שהוקם על-ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה, או בניגוד להוראות המפקח.

 

                        (4)        לסלק ולפנות כל חומר ו/או פסולת ו/או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר ואל אתרים מאושרים לסילוק/טיפול בפסולת.

 

            ב.         הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן (א) לעיל. סילוק החומרים הפסולים ופסולת בנין יבוצע אך ורק למקום שפיכה מאושר על-ידי הרשויות המוסמכות.

 

            ג.          כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (א) לעיל יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על-ידי המפקח, ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

 

            ד.         לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (א), או אחר האמור בסעיף קטן (ב) לעיל, תהא העירייה רשאית לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. העירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.


 

 

39.  ניקוי אתר העבודה

 

            א.         הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר בכל עת, ובהתאם להנחיות המפקח. הקבלן יסלק מאתר העבודה, מעת לעת או לפי הנחיות המפקח, עודפי חומרים, עודפי ציוד, פסולת בנין, אשפה וכו'.

 

            ב.         מיד עם גמר העבודה, ינקה הקבלן את אתר העבודה, וכן יסלק ממנו מתקני העבודה, הציוד והחומרים המיותרים, המבנים הארעיים מכל סוג שהוא, הפסולת והאשפה, וימסור את אתר העבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו, ולשביעות רצון המפקח.

 

            ג.          עודפי החומרים, הפסולת, האשפה וכו', יסולקו אך ורק למקום מאושר על-ידי הרשויות המוסמכות ו/או למקום שייקבע על-ידי המפקח.

ד.         הקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע האמור לעיל והנחיות   המפקח.

     

ז.        לא ביצע הקבלן ההוראות האמורות לעיל, רשאית העירייה  לבצען והקבלן ישא בכל ההוצאות שנגרמו לעירייה, ויראו זאת כחוב של הקבלן לעירייה על-פי חוזה זה, לכל דבר ועניין.

פרק ז':  ביצוע העבודה

40.  שינויים במועד להשלמת העבודה

 

            א.         אם יארע אירוע אשר יגרום להארכת משך ביצוע העבודה, בנסיבות אשר הקבלן לא יכול היה לצפותו וכן לא יכול היה למנוע אירוען, יודיע על כך הקבלן למנהל, בכתב בלבד.

 

            ב.         בהודעת הקבלן יפורטו הנסיבות הנטענות על-ידי הקבלן, הפעולות שננקטו על ידו למניעתן, פרוט ההשפעה על משך הביצוע, בצרוף כל הראיות התומכות בטענת הקבלן.

 

            ג.          הקבלן יגיש הודעתו הנ"ל למנהל, תוך 30 ימים מיום שארע האירוע הנטען על-ידי הקבלן. אם ההודעה לא תוגש תוך המועד הנ"ל, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע הארכת משך ביצוע העבודה ו/או תשלום כלשהו בגין כך.

 

            ד.         המנהל ידון בבקשת הקבלן, יהיה זכאי לקבל ראיות נוספות, ויודיע את החלטתו לקבלן, ואת תקופת ההארכה המאושרת על ידו. החלטת המנהל הינה סופית.

 

            ה.         להסרת ספק, מוסכם כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג ומין בגין הארכת משך הביצוע.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין הוצאות עקב התמשכות העבודה, לרבות בגין תקורה, הפרשי הצמדה למדד וכד'.

 

            ו.          מובהר בזאת במפורש כי תנאי מזג האוויר, היעדרות עובדים מסיבה כלשהי לרבות התקוממות, אינתיפאדה, סגר וכו', ומחסור בחומרים - לא יהיו סיבות להארכת תקופת הביצוע.

41.  שמירת שבת וחג ושעות העבודה

 

            א.         לא תבוצע עבודה כלשהי באתר הביצוע בימי שבת וחג. העבודה באתר תופסק לחלוטין, לפחות שעתיים לפני כניסת שבת וחג. עבודה בחול המועד תתבצע רק בכפוף לקבלת אישור בכתב מהעירייה.

 

            ב.         לא תבוצע עבודה כלשהי באתר העבודה, בשעות שלאחר שקיעת החמה ולפני זריחתה למחרת - אלא אם יתקבל אשור מפורש מהמפקח.

 

            ג.          האמור לעיל בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע ממנו, לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק למניעת מפגעים.

ד.         הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף אם על מנת לקיים את הוראות החוזה והמועדים שנקבעו לביצוע העבודה יהא עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום או יהא עליו לעבוד בשעות הלילה.

42.  החשת קצב ביצוע העבודה

                              א.         (1)      אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמה ויודיע עליהם למפקח בכתב.

    (2)      היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן (1) אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו – יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.  

(3)        לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (2) – רשאית העירייה לבצע את העבודה כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והרשות תהיה רשאית לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא, את ההוצאות האמורות בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.

 

            ב.         אם לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, יהיה צורך להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה,

מתחייב הקבלן לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה, ולמלא אחר כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

 

                        ככל שהחשת קצב ביצוע העבודה, מכפי שנקבע בתחילה וכאמור לעיל, כרוך בהוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, ידאג הקבלן לקבל מראש את אישור מורשי החתימה של העירייה לביצוע תשלום עבור ההוצאה הנוספת. אם ההוראה להחיש את העבודה  ניתנה כתוצאה מפיגור הקבלן בלוח הזמנים המאושר, הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלהי או להחזר הוצאות כאמור.

 

            ג.          לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (ב) לעיל, רשאית העירייה לסלק הקבלן מאתר העבודה, ויחולו הוראות החוזה בדבר סילוק יד הקבלן ממקום העבודה.

 

טז.    מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן (ג) לעיל, רשאית העירייה להמשיך בביצוע העבודה, כולה או מקצתה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים, ויהיה רשאי להשתמש בחומרים ו/או ציוד הנמצאים באתר העבודה ו/או שהוזמנו לצורך ביצוע העבודה.

 

43.  הפסקת העבודה

 

א. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים  או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשנה אלא אם ניתנה לו על-ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

 

ב. הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן (א), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

 

ג     הפסקת ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לתקופה של עד 60 יום לא תזכה את הקבלן בשום מקרה בכל פיצוי ו/או תשלום לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים (להלן: "מכסת הימים המותרת"). לעירייה תהא זכות להורות על הפסקת ביצוע העבודה לתקופה שבגדר מכסת הימים המותרת, עד פעמיים במשך תקופת ביצועו.

 

ד    הופסק באופן זמני ביצוע העבודה כולה, ביוזמת העירייה מעבר למכסת הימים המותרת ונגרמו בשל כך, הוצאות לקבלן, הוצאות אלה יוטלו על העירייה ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המפקח בדבר ההפסקה הזמנית נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל. שיעור ההוצאות יקבע על ידי המפקח, בכפוף ולאחר שקיבל מהקבלן קבלות ו/או חשבוניות ו/או ראיה מספקת אחרת עליהן ולאחר שינתן לקבלן להשמיע טענותיו. מוסכם, כי פרט להחזר הוצאות כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי עקב הפסקת העבודה.

 

            ה.         (1)        הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה  והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יאמוד המנהל את חלקה היחסי של העבודה שבוצעה בידי הקבלן עד להפסקתה לצמיתות, לכל המאוחר תוך 30 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן.

(2)        במקרה האמור בסעיף קטן (1) ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם לשיעור העבודה שבוצעה מתוך כלל ההתחייבויות הכלולות בהסכם זה, על פי קביעת המנהל כאמור בסעיף (1) לעיל.

 (3)       תשלום ההוצאה כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות העבודה.

 

                (4)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן על ידי המנהל צו להתחלת העבודה, או אחרי שניתן צו להתחלת העבודה, כאמור, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה למעשה, לא יהא הקבלן זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ו.          נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, לפי סעיפים קטנים (א) עד (ה) באשמת הקבלן – לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה. האמור בסעיף קטן זה, אינו פוגע בזכויותיה של העירייה לתבוע פיצויים מאת הקבלן.

44.  מועד סיום העבודה

הקבלן ישלים את ביצוע העבודה כולה, תוך המועדים שנקבעו בחוזה זה ובנספחיו.

השלים הקבלן את ביצוע העבודות, ימסור לעירייה את המסמכים המפורטים להלן:

תוכניות לאחר ביצוע (as made), על מדיה מגנטית לכל המקצועות, בקובץ בפורמט PDF ו- DWG ובהתאם למפרט הכללי, עבור הטמעה ב- G.I.S לרבות כל הסטיות מהמתוכנן, המותרות לפי החוזה כפי שאושרו על ידי העירייה במהלך ביצוע העבודות.

תכנית לאחר ביצוע ב- 3 עותקים צבעוניים בקנה מידה 1:250.

פרק ח': השלמה, בדק ותיקונים

45.  תעודת השלמה לעבודה

 

            א.         (1)        הושלמה העבודה והומצאו המסמכים האמורים בסעיף 44 -  יתחיל המפקח בבדיקת העבודה תוך 15 יום וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה רצונו - יתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. נתנה תעודת השלמה, לכל העבודה, יסלק הקבלן מאתר העבודה ומסביבתו את כל הציוד, עודפי החומרים, פסולת ומבנים ארעיים שהניח באתר העבודה וסביבתו.

 

                                    מצא המפקח כי יש צורך לבצע תיקונים, יתן לקבלן רשימת התיקונים הדרושים לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על-ידי המפקח. 

(2)       אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או הושלם חלק כל שהוא מהעבודה והעירייה החזיקה או השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה, כאמור, והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו אם לתת לקבלן תעודת השלמה חלקית. הוראות סעיף קטן (1) תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה או לגבי חלק מהעבודה כולה. מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי חוזה זה.

 (3)       קבע המנהל כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן  למסור לרשות את העבודה או אותו חלק מסוים ממנה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי העירייה.

 

            ב.         העירייה זכאית להחזיק בעבודה ולהשתמש בה אף לפני ביצוע התיקונים ו/או מתן תעודת ההשלמה, והקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים ובמועד - הכל בהתאם להוראות המפקח. אין באמור בסעיף קטן (א) לעיל, כדי לפגוע בזכותה זו של העירייה.

 

            ג.          לא ביצע הקבלן את התיקונים לשביעות רצון המפקח ו/או תוך התקופה שקבע המפקח, רשאי המזמין להפחית ערכם, כפי שיקבע המפקח, מכל תשלום המגיע לקבלן, או לבצע התיקונים - הכל לפי שיקול דעת המזמין. החליט המזמין לבצע התיקונים, ישא הקבלן במלוא הוצאות המזמין, בתוספת 15% להן, בגין הוצאות כלליות. אי ביצוע התיקונים או ביצוע התיקונים על-ידי אחר, לא ישחרר הקבלן מחבות כלשהי, לרבות חבות לביצוע תיקונים בתקופת הבדק.

 

            ד          הקבלן ימציא למנהל, לפי דרישת המנהל, בעת ביצוע הבדיקה או כתנאי להשלמתה, אישורים ותעודות כפי שיידרשו על-ידי המנהל.

ה          מובהר בזאת, כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי החוזה ולא תנתן לקבלן ארכה לתקופת ביצוע העבודה, בשל הצורך לתיקון ליקויים.


 

 

46.  בדק ותיקונים

 

א         הקבלן אחראי לכל העבודות שיבוצעו על ידו ולכל העבודות שבוצעו באתר טרם חתימת הסכם זה.   

                         תקופת הבדק לכל העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן באתר העבודה ולכל העבודות שבוצעו באתר העבודה עד למועד חתימת הסכם זה, תהא למשך שנתיים ממועד קבלת תעודת השלמה בעבור כל חלקי הפרויקט, ולאחר מכן תמשיך ותהא בהתאם לקבוע בחוק המכר (דירות) התשל"ג – 1973, למעט תקופת הבדק בגין סדקים עוברים בקירות, רצפות בטון ובתקרות שתהא בת (10) עשר שנים.

             ב         למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו/או במפרט הטכני לחוזה תקופות בדק שונות מהאמור לעיל, תחול תקופת הבדק הארוכה. בכל מקרה לא תפחת כל תקופת בדק מתקופה של שנתיים.

              ג         בכל מקרה בו תעודכן תקופת הבדק הקבוע בחוק ו/או בתקנות ו/או בהוראות כל דין ביחס לאילו מהרכיבים שבמסגרת התחזוקה, אזי תקופת הבדק ביחס לאותו רכיב תעודכן בהתאם ככל והיא תהיה ארוכה יותר מהתקופה הקבוע בחוזה זה במועד חתימתו.

         ד       מניינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה. במקרה של תעודת השלמה לחלקים שונים של העבודות - יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן  כל תעודת השלמה.

    ה        נתהוו ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בלתי מדויקת ו/או שלא בהתאם למפרטים ו/או בהתאם להוראות מנהל הפרויקט מטעם העירייה, כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בעירייה (להלן ביחד ולחוד: "הפגמים") חייב הזכיין לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

ו             תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם אחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימאלית למשתמשים בעבודות.

ז             אם הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת העירייה ו/או המנהל לתיקון, או שתיקונם עלול לגרום, לדעת העירייה ו/או מנהל הפרויקט מטעם העירייה, שיבושים או נזקים ניכרים לעירייה ו/או למשתמשים בעבודות, יודיע על כך המנהל לזכיין בכתב והזכיין יהיה חייב בתשלום פיצויים לעירייה, בסכום שייקבע על ידי המנהל, וקביעתו של האחרון, אשר תהיה מנומקת, תחייב את הזכיין.

ח            לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופת הבדק (להלן: "פרטיכל הבדק") על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה, והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, שלא לפני שלושים (30) ימים מיום מסירת ההזמנה כאמור.

ט            למען הסר ספק, אין בהוראות סעיף זה בנוגע לאחריות בדק בכדי לגרוע מחובותיהם של הזכיין מכוח הזיכיון שניתן להם בהסכמי הפרויקט ואחריותם, לרבות לתפעול ולתחזוקה של מתחמי הזיכיון בהתאם להוראות חוזה התפעול והתחזוקה; וכן, אין בהם בכדי לגרוע מכל זכות של העירייה בהתאם להסכמי הפרויקט ועל פי כל דין.

י             סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.

47.  אי מילוי התחייבויות הקבלן לתיקון ליקויים

אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבות מהתחייבויותיו בהתאם לעיל רשאית העירייה, אך לא חייבת, לבצע את העבודות האמורות, כולן או מקצתן, באמצעות עובדיה ו/או על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. הקבלן ישיב לעירייה מלוא הוצאותיה בקשר לביצוע העבודות הנ"ל, בתוספת 15% להן, שייחשבו כהוצאות כלליות. העירייה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא העירייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. העירייה לא תחל בביצוע העבודות האמורות לעיל, לפני מתן התראה לקבלן של 15 ימים (אלא אם מדובר בעבודה דחופה לגביה אין צורך ליתן ארכה). לצורך ביצוע האמור בסעיף זה, העירייה  רשאית להיכנס לכל מקום, להשתמש בכל עבודה, חומרים וציוד של הקבלן, ולעשות כל פעולה שתהיה דרושה לדעתה.

 

פרק ט': שינויים, תוספות והפחתות

48.  שינויים

 

            א.         המנהל רשאי להורות לקבלן, בכל עת, על כל שינוי לגבי העבודה, לרבות צורתה, אופייה, סגנונה, איכותה, סוגה, גודלה, היקפה, כמותה, גובהה, מתאריה ומימדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הכול כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות המנהל. הוראת המנהל על שינוי לגבי העבודה תימסר לקבלן בכתב, ותכונה להלן - "פקודת שינויים".

 

            ב.         מובהר בזאת כי הוראת המנהל על שינוי העבודה כאמור לעיל, תינתן בכתב וכי הקבלן יבצע עבודה ו/או פעולה האמורה בפקודת השינויים, שכרוכה בהשתת עלויות כספיות על עירייה, רק אם תימסרנה לו מראש פקודת שינויים חתומה כדין על ידי מורשה החתימה של העירייה, (ראש העיר והגזבר בצירוף חותמת העירייה) , ולא על-ידי המנהל או המפקח.

ג.          הקבלן חייב לבצע פקודות שינויים אשר ניתנו לו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) לעיל, אף אם התעוררו חילוקי דעות לגבי ערך השינויים, ולא יהיה רשאי לעכב ביצוען עד לסיום המו"מ בין הצדדים או עד להכרעה בחילוקי הדעות או ביצוע התשלום (וזאת מבלי לפגוע בזכות הקבלן לקבל המגיע לו בהתאם להוראות חוזה זה).

 

            ד.         פקודת שינויים כשלעצמה אינה מאריכה תקופת ביצוע העבודה, אלא אם נקבע במפורש, בפקודת השינויים, כי היא מאריכה תקופת ביצוע העבודה, ומשך תקופת ההארכה.

ה.         מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש לעירייה דרישה לתשלום נוסף המתבססת על אישור המפקח ו/או המנהל.

ו.         העירייה רשאית, בכל עת, להקטין את היקף העבודה ו/או לבטל ביצוע חלק מהעבודות. במקרה כאמור, הקבלן לא יהא זכאי לקבלת תוספת תשלום או לכל פיצוי כספי מהעיריה.

49.  הערכת שינויים

 

            א.         ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים, ייקבע על-פי מחירי היחידות הנקובים בכתבי הכמויות. לא נקבעו בכתבי הכמויות מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי, כולם או מקצתם, ייקבעו מחירי היחידות החסרים באמצעות מחירון דקל לענף הבניה בהפחתה של 12%.

 

            ב.         בקביעת מחירים בפקודת השינויים אשר לא ניתן לקבעם על-פי סעיפים קטן(א) לעיל, יובאו בחשבון מחירונים של הספקים והיצרנים בהפחתת כל ההנחות הניתנות לקבלנים, ולאחר ההפחתה - של 12% עבור רווח והוצאות (כולל הוצאות מימון והובלה).

 

            ג.          מודגש כי האמור לעיל יחול הן לעניין זיכוי העירייה והן לעניין חיובה.

 

יז.      קיבל הקבלן פקודת שינויים - יודיע למנהל בכתב, בהקדם האפשרי, אם לטענתו מגיעה לו תוספת תשלום בגין כך. בהודעתו יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו לטענתו, ואופן חישובו. לא מסר הקבלן הודעה כאמור, תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו פקודת השינויים, רואים את הקבלן כמי שהסכים לכך שמדובר בשינויים שאין בהם כדי להשית חיוב כספי על העירייה או כמי שויתר מראש על דרישה לתוספת כספית והוא יהיה מנוע מדרישתה.

50.    רשימת תביעות

(א)  הקבלן יגיש למפקח בסיום כל חודש רשימה המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנו עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.

(ב)    תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א) או שלא הוגשה כאמור בסעיף קטן (א) רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

 

פרק י': מדידות

51.  מדידת כמויות

      א.   האמור בפרק זה יחול אך ורק על עבודות הפיתוח.

      ב.   הכמויות הנקובות בכתב הכמויות, הן אמדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודה, ואין לראותן       ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

ג.    הכמויות שבוצעו למעשה, תקבענה על סמך מדידות שתעשנה על-ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על-ידי הקבלן ויאושרו על-ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך, ותיחתמנה על-ידי המפקח והקבלן.

      ד.   לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה.

הקבלן יעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות, וכן יספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו של הקבלן, וימציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

       ה. לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. הקבלן ישא בהוצאות המדידה על-ידי המפקח. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על-ידי המפקח.

 1. נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות - רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדת, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח יכריע בעניין זה המפקח, והכרעתו תהיה סופית.

פרק יא': שכר החוזה, תשלומים, בטחונות וערבויות

52.  שכר החוזה

א.   בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן במועדים ובתנאים הקבועים בחוזה, תשלם העירייה לקבלן את הסכומים הבאים:-

א (1)     עבור השלמת הקמת  האולם תת-קרקעי רב-תכליתי, בריכה וחדר הכושר ואולמות הספורט ובגין כל עבודה נוספת או אחרת הדרושה לשם השלמת העבודה באופן מיטבי באתר העבודה את הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן במכרז, הנקובה במסמך "הצעת המציע" המצורפת כנספח ד.

א (2)     בגין ביצוע עבודות הפיתוח והשלמת כל מחויבויותיו של הקבלן לפי ההסכם, את הסכום שיתקבל ממכפלת מחירי היחידה בכתב הכמויות שצורף למכרז, בהפחתה של %________ בכמויות שיבוצעו וימדדו בפועל.

מוסכם בזאת, כי בכל מקרה, היקף עבודות הפיתוח שיבצע הקבלן מכח הסכם זה לא יעלה על סך של              __________ ₪ (כולל מע"מ). הקבלן מצהיר ומסכים בזאת, כי אין ולא תהא לו טענה או דרישה             לקבלת תשלום עבור עבודות פיתוח בהיקף כספי העולה על ___________ ₪, לפי כתב הכמויות, אלא אם כן קיבל מראש ובכתב הודעה חתומה על ידי ראש העיריה  וגזברה להרחבת ההיקף הכספי של עבודות הפיתוח.

 (התמורה בס"ק א 1 ו 2 תוגדר להלן: "התמורה/מחיר/שכר החוזה").

ב.   (1)  הקבלן מצהיר כי בדק את הכמויות הדרושות לביצוע עבודה וקבע את המחיר על-פי התוכניות ויתר תנאי החוזה, ובהתחשב בסוג העבודה, התוכניות, המפרטים והדגמים, עבודות עזר, הציוד, החומרים וכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בביצוע והשלמת עבודות אלה.

      ידוע לקבלן כי שכר החוזה  מהווה שכר כולל  בגין כל מרכיבי העבודה, ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה.

      (2)  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שיבוצעו מדידות של כמויות לצורך התשלום של המחיר, בגין העבודות אותם ביצע ושלגביהן נקבע במסמכי המכרז כי התשלום יתבצע לפי מדידה.

      (3)  הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי שכר החוזה הינו קבוע וסופי ולא ישא כל הפרשי הצמדה ו/או כל הפרשי שיערוך אחרים, מכל מן וסוג שהוא.

      מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם כי שכר החוזה לא ישתנה גם בגין שינויים כלשהם שיחולו במשק, במחירי חומרים, במחירי עבודה, שערי מטבע, מדדים שונים, הוצאות הובלה, ביטוח, מיסים, היטלים, מכסים, ארנונות, תשלומי חובה קיימים או חדשים, או מכל סיבה אחרת שהיא, ללא כל יוצא מן הכלל. להסרת  ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות אחרות של החוזה לגבי שינויים, קיזוזים, פיצויים וכו'.

57.  תכולת שכר החוזה

אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזה, ככולל, בין היתר, גם את כל האמור להלן:

      א.   תיאום עם כל הגורמים והרשויות לרבות, משטרה בזק וחברת חשמל כולל קבלנים אחרים, כאמור לעיל.

      ב.   אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, ולרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.

      ג.    כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים, מבנים, וכן עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על-פי מסמכי החוזה.

      ד.   אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

      ה.   הובלת כל החומרים, הן אלו שסופקו על-ידי הקבלן והן אלו שסופקו על-ידי המזמין, המוצרים והציוד האחר לאתר, או למרחק סביר מהאתר, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.

      ו.    אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם.

      ז.    מדידה וסימון, לרבות פירוקו וחידושו של הסימון, וכל מכשירי המדידה וחומרי העזר הדרושים לכך.

      ח.   הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע, וביטולן לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני.

      ט.   ניקוי השטח וסביבתו.

      י.    חיבורי תשתיות עד למערכות המרכזיות.

      יא. דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

יב. ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.

יג.   ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות.

יד.  ההוצאות הכרוכות בסילוק עפר, פסולת, פסולת בנין וכד' לאתר שפיכה מאושר (כולל אגרות הכרוכות בכך).

טו. כל  העלויות וההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות שינתנו למזמין על-ידי הקבלן בהתאם לאמור בחוזה זה, לרבות אחריותו בתקופת הבדק, לרבות העבודות שבוצעו באתר העבודה קודם חתימת חוזה זה.

 

טז. הוצאות בגין תקורה, לרבות במקרה של הארכת תקופת הביצוע.

יז. שמירה, שמירת העבודות שבוצעו, ביטוח ואחריות על חמרים שסופקו על-ידי המזמין.

יח. הוצאות שכרוכות בהחשת קצב ביצוע העבודה, לשם עמידה בהוראות החוזה ו/או בלוחות הזמנים ו/או לפי הוראות המנהל.

יט. ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע התחייבויות הקבלן על-פי החוזה, לרבות הוצאות בעקבות ביצוע עבודת לילה, הכנת תכניות, בדיקות, תיקון נזקים, הצבת אביזרי הכוונה, שלטים, תמרורים וגדרות.

כ.   רווח קבלני.

58.  מקדמות

ז.              הקבלן אינו זכאי למקדמה, אלא אם יוסכם אחרת ובכתב בין מורשי החתימה של העירייה לבין קבלן.  ככל שיוסכם על תשלום מקדמה, סכום המקדמה (צמוד למדד), יופחת מכל תשלום אשר על העירייה לשלם לקבלן, עד לקיזוז מלוא סכום המקדמה.

 

ח.             בנוסף למקדמה הנ"ל, רשאית העירייה, אך לא חייבת, להקדים לקבלן, מעת לעת, תשלומים נוספים כמקדמות נוספות על חשבון שכר החוזה. סכומי המקדמות (צמודים למדד) יופחתו מתשלומים אשר על העירייה לשלם לקבלן, בסכומים אשר יקבעו מעת לעת, על-ידי העירייה.

 

  1. מקדמות שישולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) לעיל, מהוות תשלומים על חשבון שכר החוזה, והן תחושבנה בהתאם.

59.  תשלומי ביניים

א.   לצורך ביצוע תשלומים, מתומחרים חלקי הפרויקט על פי החלוקה הבאה:-

 

 

האולם תת-קרקעי רב-תכליתי – מתחם תת-קרקעי בשטח של כ-610 מ"ר, שעל פי התכנון עתיד להימצא מתחת לקרקע בין שני המבנים העיקריים של הפרויקט, ואשר ישמש כאולם רב-תכליתי,

בריכה וחדר הכושר –  מתחם תת-קרקעי בשטח של כ-3,400 מ"ר, הכולל בריכה חצי אולימפית, בריכת פעוטות, ספא, מתקנים, חדר כושר, משרדים וחדר מכונות, מתומחרים ב -  16,836,830  שקלים  בניכוי ההפחתה , שהציע הקבלן בסעיף 10 למסמך הצעת המשתתף.

 

אולמות הספורט - מתחם בשטח של כ-2,625 מ"ר, אשר ישמש למגוון פעילויות ספורט ואירועים. חלק זה של המבנה כולל אולמות בקומת הקרקע של המבנה בשטח של כ-2,000 מ"ר וטריבונות בנויות בשטח של כ-600 מ"ר , מתומחרים ב -  19,320,170 שקלים  בניכוי ההפחתה , שהציע הקבלן בסעיף 10 למסמך הצעת המשתתף.

 

ב.    הקבלן יגיש לעיריה חשבונות לתשלום,  בהתאם להוראות הבאות:-

1    עבור עבודות הקמת אולם תת-קרקעי רב-תכליתי , בריכה וחדר כושר– חשבונות חדשיים ובלבד שכל חשבון עולה על חצי מליון שקלים (לא כולל מע"מ) וזאת עד לסך של 80% מהיקפו הכספי של  חלק זה, כאמור בס"ק א לעיל.

חשבון נוסף ע"ס 10% מההיקף הכספי של חלק זה בפרויקט, כאמור בס"ק א לעיל  יוגש לאחר המצאת האישורים הבאים:- תעודת גמר, אישור יועץ בטיחות, אישור מורשה נגישות, אישור בודק חשמל וסמך/אישור חברת החשמל, אישור אכלוס מכיבוי אש או אישור מעבדות על תקינות מערכות גילוי וכיבוי אש.

חשבון אחרון לחלקים אלו של הפרויקט ע"ס10%  מההיקף הכספי של חלק זה בפרויקט, כאמור בס"ק א לעיל, יוגש לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים בהתאם למפרטי מפעל הפיס והעירייה – מצורפים כחלק מנספח ה והמצאת כל המסמכים והאישורים, כמפורט בסעיף 60.

2                עבור אולמות הספורט יוגשו  חשבונות לפי הפירוט הבא:-

 

חשבון ראשון  בהיקף כספי שלא יעלה על  19% מההיקף הכספי של חלק זה בפרויקט, כאמור בס"ק א לעיל , לאחר גמר ביצוע עבודות שלד ומעטפת חיצונית.

 

חשבון נוסף בהיקף כספי שלא יעלה על  16% מההיקף הכספי של חלק זה בפרויקט, כאמור בס"ק א לעיל ,לאחר השלמת קונסטרוקציה וגג המבנה.

 

חשבון נוסף בהיקף כספי שלא יעלה על  30% מההיקף הכספי של חלק זה בפרויקט, כאמור בס"ק א לעיל ,לאחר השלמת ביצוע עבודות טיח, רצוף, צבע, חיפוי פנים וחוץ ומערכות תשתית (כל המערכות שמתחת למבנה ולקירות).

 

חשבון אחרון בהיקף כספי שלא יעלה על  35% מההיקף הכספי של חלק זה בפרויקט, כאמור בס"ק א לעיל לאחר סיום כל העבודות לרבות, עבודות גמר ומערכות, אביזרים ואביזרים סניטרים, אספקת ריהוט וציוד, התקנת דלתות, חלונות, תאורה, לוחות תוצאות, ריצוף רחבת אולם, גמר פיתוח וקבלת תעודת גמר ובכפוף להוראות סעיף 60.[ענל1] [בא2] 

 

3         חשבון עבור עבודות הפיתוח יוגש לאחר השלמת עבודות הפיתוח.

ג.     התשלום בכל אחד מהשלבים מותנה באישור התשלום על ידי הגורמים המממנים. במידה ותשלום אחד או יותר לא יאושר או העברתו תעוכב, הקבלן  לא יהא זכאי לדרוש מהעירייה לבצע תשלום בעצמה.

ד.    חשבונות  שיגיש הקבלן יבדקו על ידי המפקח. המפקח רשאי להפחית מהחשבון עבודות אשר לא בוצעו באופן מלא או חלקי או בוצעו שלא כנדרש, או שלבי ביצוע ואשר לא הושלמו על-ידי הקבלן.

 

ה.   העירייה תנכה מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן את כל אותם הסכומים אשר תידרש או תחויב לשלמם, עקב הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי פרק זה. בנוסף, הרשות תפחית בעת התשלום או תגבה מהקבלן סכום השווה ל - 1%[בא3]  מכל חשבון שיאושר לתשלום, לרבות חשבון סופי, עבור הוצאות ותקורות. הפחתות אלו לא יוחזרו לקבלן ולא תהיינה לקבלן טענה או בקשה להשבתם אי פעם.

 

אישור תשלומי ביניים, וכן ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור או הסכמת המפקח ו/או המזמין לטיב העבודה שנעשתה, או לאיכות החומרים, או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונותן של כמויות.

 

העירייה תשלם לקבלן כל תשלום ביניים שאושר, תוך 60 (ששים) ימים מיום אישור חשבון הקבלן על-ידי המפקח, בתנאי שהמשרד /הגורם הממן את ביצוע העבודות העביר לעירייה התשלום /מימון לביצוע העבודות נשוא ההסכם. מובהר בזאת, כי אם לא יעביר המשרד ו/או הגורם המממן התשלום/המימון לעירייה, תפעל העיריה בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים.

 

ו.     מוסכם בזאת, כי בשל תלות העירייה בהעברת מימון מאת גורמים חיצוניים לביצוע העבודה העירייה תהא רשאית, בכל שלב, לקבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות, ביטולן, ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונה, וזאת מבלי שתהא לקבלן כל תביעה או טענה בקשר לשימוש בזכות על-פי ההסכם שייחתם ומבלי שתהא לו זכות לקבל פיצוי כלשהו מהעירייה בגין שימוש בזכות כאמור בסעיף זה ואף לא לעכב ביצוע עבודות.

 

ז.     כל תשלום יבוצע  רק לאחר המצאת חשבונית מס כדין. לא מקובל כנגד חשבון מאושר?

 

60.  סילוק שכר החוזה/חשבון סופי

 

א    לא יאוחר מ- 30 יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודה כולה, יגיש הקבלן לאשור המנהל, חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו לרבות דפי כמויות ודפי חישוב כמויות, התכניות שקיבל הקבלן שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, תכניות עדות, כולל חותמת וחתימה של מודד מוסמך והקבלן מאושרות על ידי המפקח, מלוא האישורים הדרושים לצורך קבלת ותעודת גמר וכן את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנהלי המשרד המממן ועיריית אלעד.

      כן יגיש הקבלן לעיריה תכניות גם בתצורת GIS ללא כל תשלום עבור דרישה זו, אישורי כל הבדיקות, מכל הסוגים שנערכו לכל סוגי העבודות, יומני העבודה וההוראות שנתנו לקבלן במהלך ביצוע העבודה, תעודת ההשלמה ו"תיק מתקן" הכולל את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:-

      אישור קונסטרוקטור, אישור כיבוי אש לאכלוס, אישור הג"א, אישור מהנדס בודק למערכת החשמל, אישור מכון התקנים למתקני חצר ולתקרה אקוסטית, אישור סניטרי ואינסטלציה, תכניות AS MADE +CD , תוצאות בדיקות מעבדה לבטון, אינסטלציה, אטימות ממ"ד, מערכת סינון וטיח, אישורי מסגרות לסט ממ"ד, בדיקת שליפה וחיפוי, חוות דעת יועץ בטיחות לפנים המבנים ולחצר, אישור יועץ נגישות, אישור הטמנת פסולת באתר מורשה, מפרטים וחוברות המוצרים אותם סיפק לרבות מערכות וציוד אלקטרו מכני.

       ניתן אישור המנהל והומצאו כל המסמכים כמפורט לעיל, ישולם שכר החוזה תוך 90 (תשעים) ימים מיום הגשת החשבון על-ידי הקבלן (בתנאי שלא נפל פגם ולא נמצאה טעות בחשבון הסופי), וזאת בכפוף לכך שהעירייה קיבלה מהמשרד ו/או מהגורם המממן את התשלומים עבור העבודות נשוא הסכם זה. אם לא יעביר המשרד ו/או הגורם המממן התשלום/המימון לעירייה, תפעל העיריה בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים.

      אחר הקבלן בהגשת החשבון או בהגשת מסמך הקשור בו, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי על-ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון או המסמך כאמור לעיל.

 

ב.   תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל, יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו, ובקיזוז כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה - אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על-פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן, או על-פי כל דין, או מכל סיבה אחרת.

יודגש כי בעת עריכת החשבון הסופי, רשאי המזמין לבדוק מחדש חשבונות ביניים שאושרו על ידו, לרבות נכונות כמויות ומחירים שאושרו בחשבונות הביניים.

 

ג.    ביחד עם החשבון הסופי, יגיש הקבלן למנהל רשימה מפורטת של הכמויות שבוצעו על ידו, אישורי הבדיקות, ומסמכים שיידרשו על-ידי המפקח והדרושים לדעתו לשם בדיקה ואשור החשבון הסופי.

 

ד.   החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שימציא הקבלן לעירייה:- הצהרה על חיסול כל תביעותיו, ואישור כי אין ולא יהיו לקבלן תביעות ו/או דרישות כלשהן בקשר לחוזה זה ו/או נובע ממנו; ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעת של העירייה כאמור בסעיף 63  להלן.

איחר הקבלן לעשות כן, ידחה תשלום החשבון הסופי עד להמצאת ההצהרה והערבות כאמור בסעיף זה והקבלן לא יהא זכאי להפרשי הצמדה ו/או לתשלומי ריבית כלשהם ולא תהיינה לו כל טענה נוספת או אחרת כלפי העירייה בשל עיכוב בתשלום.

 

ה.   לא הגיעו הצדדים לידי סיכום בדבר גובה התשלום הסופי המגיע לקבלן כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפיפות לאמור בסעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שינוי במחלוקת בין הצדדים, בתנאי שהקבלן ימציא את רשימת תביעותיו הסופיות, בצרוף כל המסמכים המפורטים לעיל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות הקיזוז של העירייה ו/או בזכותה לתבוע מהקבלן את המגיע לה.

 

            ו.          בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה לידי הקבלן, מעבר למועדים הנקובים בחוזה זה, ובניגוד לאמור בהסכם זה, יישא התשלום הסופי אך ורק הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 

            ז.          אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם הקבלן למזמין תוך 7 ימים מיום דרישתו. ההחזר ישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה.

 

ח          לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור לעיל, ולא עשה כן גם תוך 10 ימים מיום משלוח התראה על-ידי המפקח, יקבע המנהל את יתרת החשבון, לפי שיקול דעתו, והחלטת המנהל תהיה סופית.

ט          מובהר בזאת כי לא תחול על העירייה חובה לתשלום שכר החוזה לקבלן ככל שהגורם /המשרד הממן את ביצוע העבודות לא העביר לעירייה את המימון או חלק ממנו לביצוע העבודות נשוא ההסכם.

61.  הצמדה למדד

 

 1. שכר החוזה אינו צמוד למדד והקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה כלשהם.

   

              ב.   בכל מקרה של פיגור בתשלום מצד העירייה בניגוד להוראות הסכם זה, יחול האמור בסעיף 60(ו) לעיל.

62.  תשלום בגין העדר תביעות

מוסכם בזאת כי 5% (חמישה אחוזים) משכר החוזה,  כאמור בסעיף 52 לעיל הינו בגין העדר תביעות וויתור על תביעות מצד הקבלן. אם הקבלן יגיש תביעות כלשהן כנגד המזמין, יופחתו 5% (חמישה אחוזים) משכר החוזה, ואם שולמו, על הקבלן יהיה להשיבם למזמין.

63.  בטוחות וערבויות

א.         הקבלן ימסור למזמין ערבויות בנקאיות כדלקמן:

 

(1)     להבטחת קיום כל התחייבויותיו על-פי החוזה, במלואן ובמועדן (ובמקום עיכוב בידי המזמין של דמי עיכבון מתשלומי ביניים), ימסור הקבלן לעירייה ערבות בנקאית בסך של  7.5% מסך החוזה,  תוקף הערבות יהיה לתקופה של 90 (תשעים) ימים לאחר תום המועד להשלמת ביצועה של כל העבודה. מודגש כי בכל מקרה לא תוחזר ערבות זו לקבלן, אם לא ימציא הערבות האמורה בסעיף קטן (א) (2) להלן.

 

(2)     להבטחת טיב ביצוע העבודה וביצוע התיקונים בתקופת הבדק, ימסור הקבלן לעירייה, בסמוך לפני השלמת ביצוע העבודה ולפני תשלום החשבון הסופי, ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור של 5% מכלל התשלומים המגיעים לקבלן בגין העבודה.

 

                               (3) בנוסף לערבויות הנ"ל, ימסור הקבלן למזמין, כתנאי לקבלת מקדמה כלשהי מהמזמין, ערבות בנקאית בגובה המקדמה. תוקף הערבות יהיה לתקופה של 90 (תשעים) ימים, לאחר תום המועד להשלמת ביצוע של כל העבודה. המזמין ימסור לקבלן אשור להקטנת סכום הערבות, בגין כל סכום מקדמה שיופחת מתשלומי חשבונות שיגיעו לקבלן, ובגובה הסכום שיופחת מהחשבון.

ב.         כל הערבויות תהיינה בנוסח שצורף לחוברת המכרז.

ג.          ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבויות הבנקאיות תחולנה על  הקבלן.

 

            ד.         הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבויות ולהתאימן לשכר החוזה והשינויים שהצטברו. הקבלן יאריך מדי פעם בפעם את הערבויות בהתאם לצורך, עד לאשור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק תביעות. לא עשה כן הקבלן רשאי המזמין לממש את הערבויות כולן או מקצתן, ו/או לעכב תשלומים המגיעים לקבלן, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות נוספות ו/או אחרת של העירייה.

 

 1. הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו רשאית העירייה, מבלי לגרוע מכל זכות או הוראה אחרת הקבוע בחוזה או בדין, לחלט באופן מיידי את סכום הערבויות כולן או מקצתן לפי שיקול דעתה הבלעדי  והקבלן יהיה מנוע מלהתנגד לחילוט סכום הערבויות כאמור.

סכום הערבויות שחולטו יהפוך לקניינה הגמור והמוחלט של העירייה, מבלי שתהיינה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה בטענתו כלשהן בקשר לכך, מבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה האחרות של העירייה הקבועות בדין או בחוזה.

64.  הצגת חשבונות ומסמכים

הקבלן מתחייב להמציא למנהל, לפי דרישתו, את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הקשורים לחוזה זה ו/או לביצוע פעולה כלשהי הכרוכה בביצוע החוזה, וכן ייתן למנהל כל מידע, בכתב או בעל-פה, שיידרש על-ידי המנהל.

פרק יב': סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

65.  תעודת סיום החוזה

 

            א.         בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה (להלן - "תעודת סיום החוזה"), המפרשת כי העבודה בוצעה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו של המנהל.

 

            ב.         מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה, אשר מטבע הדברים נמשכת לאחר מועד מסירת התעודה האמורה, ואין בה כדי להוות אישור כי הקבלן ביצע את כל העבודות במלואן ו/או במועדן ו/או כנדרש, ו/או כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד של המזמין.

ג.          אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן להשגת כל האישורים ו/או היתרים מהועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או מכל גורם אחר לרבות טופס 4 ותעודת גמר.

66.  סילוק יד הקבלן

 

א.    מוסכם בזאת כין אין ולא תהיינה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/באתר העבודה / במבנים או בחלק מהם/ בדרך לצורך ביצוע העבודה על פי הוראות חוזה זה.

 

ב.     בכל אחד מהמקרים הבאים רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן, לסלקו מביצוע העבודה ומאתר העבודה ולהשלים את העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, והמתקנים או בכל חלק מהם, שבאתר העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם, ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה - בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

 

                        (1)        כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה, ולא ציית תוך 14 ימים, להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת.

 

                        (2)        כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך על-ידי המפקח להשלמתה, והקבלן לא ציית, תוך 14 ימים, להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך על-ידי המפקח להשלמתה.

 

(3)     כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן, 14 ימים מראש, לא נתנה תוצאות רצויות.

 

                        (4)        כשהקבלן הסב לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה - בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב.

(5)        כשהקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית ו/או הפר את החוזה ולא תיקן את ההפרה תוך 10 ימים מיום התראת המזמין.

 

                        (6)        כשניתן נגד הקבלן צו לקבלת נכסים ו/או צו כנוס נכסים ו/או צו פרוק או כשמונה לו קדם מפרק זמני ו/או מפרק זמני ו/או מפרק ו/או כונס נכסים, זמני או קבוע ו/או שהוגשה נגד הקבלן בקשה לפרוק ו/או התקבלה החלטה על פירוק מרצון.

 

                        (7)        כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה, ו/או שהקבלן או אחר בשמו נהג במרמה כלפי המזמין.

 

(8)        כאשר המפקח סבור כי הקבלן השתמש בחומרים או בציוד שאינם באיכות ראויה לביצוע העבודות ו/או אינו משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.

(9)        כאשר הקבלן אינו ממלא אחר הוראות המפקח ולא נענה לדרישותיו תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

 

 

ג.       סילקה העירייה את הקבלן מאתר העבודה, יודיע המפקח על כך לקבלן בכתב. תוך 30 (שלושים) ימים מיום מסירת ההודעה, יודיע המפקח לקבלן את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד סילוק יד הקבלן , ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה באותו מועד.

בנוסף לכך, רשאית העירייה לחלט את כל הערבויות והביטחונות שניתנו על ידי הקבלן, אף לפני שהתברר כי נגרמו למזמין נזקים או הוצאות.

אין באמור כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר של העירייה.

 

ד.     ככל שבמועד סילוק הקבלן היו באתר העבודה חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח, בכל עת, לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 7 ימים, רשאית העירייה , על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכות העירייה להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למכרם.

 הקבלן לא יהיה רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים ו/או ציוד ו/או מתקנים כלשהם, אלא באישור מפורש של העירייה, מראש ובכתב בלבד.

 

ה.    סילקה העירייה את הקבלן ולאחר שהקבלן פינה את אתר העבודה, יחולו ההוראות הבאות:

 

                        (1)        ייערך חשבון לגבי שווי העבודה שביצע הקבלן בפועל, עד למועד סילוקו. מהחשבון תנכה העירייה כל סכום המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין. העירייה רשאית לעכב ביצוע התשלום לקבלן עד לאחר השלמת העבודה על-ידי העירייה.

                        (2)        המנהל יקבע את הנזקים, ההפסדים וההוצאות הנוספות שנגרמו/שיגרמו לעירייה, לרבות בגין הצורך להשלים העבודה באמצעות קבלן אחר, עקב העיכוב בהשלמת ביצוע העבודה, תשלום הפרשי הצמדה לקבלן האחר וכו'.

                        (3)        בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה, ישלם הקבלן לעירייה כפיצוי קבוע, מוערך ומוסכם מראש את סכום ההפרש בין הסכום שנקבע לפי סעיף 66 (ה)(2), לבין יתרת שכר העבודה, שהיה על העירייה לשלם לקבלן, לו היה משלים את העבודה לפי חוזה זה, בתוספת של 15% (חמישה עשר אחוזים) להפרש זה.

                        (4)        העירייה רשאית לגבות מהקבלן את הסכומים המגיעים לה מהקבלן גם בדרך של קיזוז.

                        (5)        לא השלימה העירייה את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לא יפגע הדבר בזכות כלשהי שלה, והקבלן יפצה את העירייה כאמור בסעיפים קטנים 66 (ה)(2) ו- (3) לעיל, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 

ו.       סולק הקבלן,  לא תחול על העירייה חובה לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף 66 (ה) לעיל.

 

ז.      הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות אחרות של העירייה על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין.

 

ח.    עם סילוק יד הקבלן,  יראו את כל החומרים והציוד כנמצאים בחזקת העירייה (בנוסף לבעלותו בהם), והיא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, וזאת מבלי לפגוע באמור בפרק ו' לעיל.

 

ט.    האמור על סילוק יד הקבלן, יחול גם במקרה של סילוק הקבלן מביצוע חלק של העבודה.

 

י.       סילוק ידו של הקבלן, אין בהם, כשלעצמו, ביטול החוזה על-ידי העירייה.

67.  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש

 

א.                  העירייה ו/או כל מי מטעמה, לרבות המהנדס ו/או המנהל, רשאים לתת קנסות לקבלן  כלל שבעת ביקור וביקורת באתר יתקלו כשלים בטיחותיים לרבות כל הפרה על תקנות ו/או הוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין ועל פי העירייה. העירייה רשאית לחלק קנסות כאמור ואף לקזז סכומי קנסות אלו מכל סכום המגיע לקבלן מהעירייה, במישרין או בעקיפין, או מכל רשות ו/או מוסד אחר בקשר עם הפרויקט וביצוע העבודות. מובהר כי בגין כל הפרה בטיחותית שאינה הפרה חמורה, לפי שיקול דעתו של המנהל, לא יוטל על הקבלן קנס העולה על סך של 1,000 ₪. 

 

ב.                  לא ישלים הקבלן ביצוע העבודות תוך התקופה הנקובה בחוזה זה, ישלם הקבלן לעירייה כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש, בגין כל יום איחור שבין המועד שנקבע להשלמת העבודה ועד למועד השלמתה למעשה סך של  5,000 (חמשת אלפים) ש"ח בגין כל יום של איחור. מוסכם כי הפיצוי הנ"ל ישולם על-ידי הקבלן, גם במקרה של איחור העולה על 60 ימים, בביצוע שלב כלשהו משלבי הביניים.

 

                        הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם כסכום פיצוי סביר לכל יום של אחור. סכום הפיצויים המוסכמים צמוד למדד תשומות בבניה למגורים, שפורסם לאחרונה לפני חתימת החוזה. כן רשאית העירייה לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על-ידי המפקח. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של העירייה לכל סעד אחר ו/או נוסף על-פי החוזה ו/או על-פי כל דין.

 

            ב.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 2,4,6,11-16,22,24,25,28,31,34,41-43,45,48,51,52,60,63,65,68,71 הינם תנאים עיקריים ויסודים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים מראש בסך של 150,000 ₪.

 

  1. העירייה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלמת את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

פרק יג': כללי

68.  קיזוז

מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בעניין קיזוז, רשאית העירייה לקזז מכל סכום שעליו לשלם לקבלן, כל סכום ו/או חוב המגיע לעירייה מהקבלן על-פי חוזה זה ו/או על-פי כל חוזה אחר ו/או על-פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה וריבית לסכום ו/או לחוב המקוזזים. האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת של העירייה על-פי חוזה זה ו/או על-פי כל דין. לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז.

העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן כל סכום שאותו תדרש לשלם בגין נזק שהקבלן אחראי לו לפי דין ולפי הוראות הסכם זה, עד ליישוב התביעה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ותתן לו זכות להתגונן מפניה.

69.  עיכבון

לקבלן אין ולא תהיה זכות עיכבון מכל סוג ומין ומכל סיבה שהיא לרבות בעבודות שבוצעו על-ידי הקבלן, בחומרים שהובאו לאתר העבודה וכו'. להסרת ספק מובהר כי הקבלן מוותר על זכות העיכבון.

70.  ויתורים וארכות

 

            א.         הסכמה מצד העירייה או המפקח, לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

 

ב.         אי שימוש מצד העירייה או המפקח בזכות כלשהי במקרה מסוים, לא תהווה ויתור על אותה זכות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי החוזה ו/או לפי כל דין.

 

            ג.          כל ויתור וארכה בקשר לתנאי החוזה, או להוראות שניתנו על פיו על-ידי העירייה, לא יפגעו בזכויותיה, ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה.

 

            ד.         כל שינוי, ארכה, ויתור או הנחה לא יחייבו את העירייה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי מורשי החתימה של העירייה.

ה.         הקבלן לא ינקוט נגד העירייה או כלפי מי מטעמה או כלפי נותן השירותים בקשר עם העבודה בכל הליך משפטי של צווי מניעה, צווי עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עימם פגיעה או הפרעה כלשהם בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות . הסעדים היחידים להם זכאי הקבלן כלפי העירייה או כלפי מי מטעמה יהיו סעדים כספיים בלבד.


 

 

71 . הסבת החוזה

 

הקבלן לא ימסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא  אם התקיימו התנאים הבאים במצטבר:-

              1. קבלן משנה רשום בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 בסווג קבלני מתאים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1968- (להלן: "החוק"), התקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "התקנות") והתוספת לתקנות (להלן: "התוספת לתקנות")

 2. הקבלן קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 

נתנה העירייה את הסכמתה לקבלן, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על העירייה, ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריות, חבות ו/או התחייבויות כלשהי הקבועה בהסכם ובדין, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

72.  פירוש

            כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מהחוזה, ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כל האמור בחוזה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.

73.  העיריה כמפעל חיוני

ידוע לקבלן, שהעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והוא מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים: - הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות ) תשל"ד-1973 ; הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951; הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971; הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה,

אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967 ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי המבצע המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

הקבלן יספק לעירייה את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ויקיים את כל יתר התחייבויותיו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ו/או מצב מיוחד ו/או אירוע אסון המוני, לרבות בימים ושעות חריגים, זאת ללא תוספת כלשהי לתמורה הקבועה בהסכם זה.

מוסכם בזאת, כי הפרה של התחייבות זו תחשב להפרה יסודית של החוזה, המקנה לעירייה חילוט הערבות הבנקאית ואת כל יתר הזכויות והסעדים הקבועים בהסכם ועל פי כל דין.

עדיפות וסתירות במסמכים

 

במקרה של סתירה אי התאמה, דו משמעות ואפשרות לפירוש שונה בין האמור בהוראות החוזה או בין האמור להוראות החוזה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין הנספחים לבין עצמם, יפנה הקבלן בכתב למנהל, יקבל ממנו הוראות בכתב כיצד לנהוג ויפעל לפי הוראות המנהל.

אם הקבלן לא יפעל בהתאם לאמור לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. מנהל הפרויקט מטעם העירייה יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

המנהל וכן המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות לרבות תכניות לפי הצורך - לביצוע העבודה, גם אם לא פנה אליהם הקבלן. הוראות המנהל ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

 

מוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סתירה אי התאמה, דו משמעות ואפשרות לפירוש שונה, תחייב את הקבלן ההוראה /ואו הפרשנות המיטיבה עם העירייה.

74.  הליכים משפטיים

מוסכם כי הסמכות לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות בקשר לחוזה זה ולעבודה, תהיה לבתי-המשפט , לפי סמכותם העניינית והמקומית.

קיום סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או נקיטה בהליכים משפטיים, לא ישמשו עילה להפסקת העבודה ו/או עיכוב בביצוע העבודה על-ידי הקבלן, ויהיה על הקבלן להמשיך ביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים ועל-פי הוראות המפקח.

 

75.  הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל, תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתום 72 שעות ממסירתה במשרד הדואר בישראל. הודעה שתימסר במסירה אישית, תיחשב כנמסרת בעת מסירתה לצד האחר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

ראש העירייה                                                  גזבר העירייה                                                       ה ק בלן

 

 

 

 


 

 

נספח א'

 

ביטוח

 1. מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על-פי חוזה זה או על-פי דין, על הזכיין לערוך ולקיים, בין באמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו בחברת ביטוח מורשית כדין, החל מיום התחלת ביצוע העבודות או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הזכיין ו/או הקבלן מטעמו מהאתר (לפי המאוחר) ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ואחריות מוצר למשך שבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק, את הביטוחים כמפורט באישור עריכת ביטוחי העבודות הקבלניות המצורף כנספח י'1  ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו ("אישור עריכת ביטוח העבודות הקבלניות" וכן את הביטוחים המפורטים באישור הביטוח המצורף כ"נספח י2" (להלן: "אישור ביטוחים נוספים ") ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 3 שלהלן.

 

1.1               התנאות מיוחדות פרק א- ביטוח עבודות קבלניות

הביטוח כולל את הכיסויים הבאים (בנוסף לכיסויים המפורטים באישור עריכת הביטוח) :

   1. הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק בסכום של 10% משווי העבודות ומינימום 2,000,000 ₪ (מעבר לסכומי הביטוח).
   2. ציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של 2,000,000 ₪.
   3. נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים ועבודה לקויים בסכום של 2,000,000 ₪.
   4.  הוצאות מיוחדות בסך 1,000,000 ₪. (מעבר לסכומי הביטוח).

     

    לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה לעירייה (להלן: "המזמין") בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ₪ ישולמו ישירות לזכיין ו/או למי מטעמו.

     

1.2               התנאות מיוחדות פרק ב- ביטוח עבודות קבלניות

    1. הרחבה לכיסוי חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך 4,000,000 ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
    2. הרחבה לכיסוי חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת-קרקעיים  עד לסך 4,000,000 ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח

      
  1. פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים.

    
  2. התנאות כלליות- ביטוח עבודות קבלניות
 1. הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 2. הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנימסרה למזמין הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 60 יום לפחות מראש.
 3. הפוליסה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס לדירות לשם ביצוע עבודות.
 4. הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזכיין מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.
 5. הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.

   
  1. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט 2010 או נוסח אחר מקביל, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, יבוטל.

    
  2. במקרה בו סכומי הביטוח / גבולות האחריות הנקובים במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הזכיין ו/או הקבלן ו/או המזמין ו/או קבלני משנה (מכל דרגה), מתחייב הזכיין לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.

 

על הזכיין להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת קבלן מטעמו לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת העבודות הקבלניות. לדרישת המזמין, על הזכיין למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.

 

כמו כן, על הזכיין ו/או מי מטעמו לעדכן ביטוח עבודות הקבלניות בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח י'3, ולהמציא תוספת זו חתומה על ידי המבטחים.

 

 1. כמו כן, לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוח העבודות הקבלניות, על הזכיין להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).

 

 1. בנוסף, על הזכיין לערוך בין באמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו, את הביטוחים הבאים:
  1. ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד.

            לזכיין הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  400,000 ₪ כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או מי מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הזכיין לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
  2. ביטוח מקיף, ו/או כל הסיכונים לכל כלי הרכב ו/או כלי הצמ"ה המובאים לאתר ע"י הזכיין ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לזכיין ו/או מי מטעמו הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 13 להלן.

    
 1. מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על הזכיין, שאינה פוטרת את הזכיין ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לזכיין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי.

 

 1. ביטוחי הרכוש של הזכיין ו/או מי מטעמו שייערכו בקשר לעבודות נשוא ההסכם יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין ו/או מפעל הפיס ו/או מי מטעמם ו/או המפקח למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 1. על הזכיין האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחים המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לזכיין על פי הסכם זה.

 

 1. על הזכיין ו/או מי מטעמו לקיים את כל תנאי הביטוחים (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה ככל שיהיו) להאריך את פוליסות הביטוח שעל הזכיין ו/או מי מטעמו לערוך לפי ההסכם, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הזכיין ו/או מי מטעמו מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הזכיין הקבועה בהסכם זה, ולמשך כל תקופה בה עשויה לחול אחריות על הזכיין על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין (לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר למשך שבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק).

 

 1. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים הנדרשים בנספח זה, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הזכיין על-פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחים  לבין האמור בהסכם זה, , על הזכיין לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

 

 1. ככל שלדעת הזכיין קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחיו או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים, על הזכיין לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך בקשר לעבודות, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מפעל הפיס ו/או מי מטעמם ו/או המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 1. על הזכיין ו/או מי מטעמו לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.

 

 1. במידה ויועסקו על ידי הזכיין קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הזכיין לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הזכיין.

 

 1. על הזכיין ו/או הקבלן מטעמו והבאים מטעמם לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הזכיין ו/או מי מטעמו  למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.  

 

 1. הזכיין פוטר במפורש את המזמין ו/או מפעל הפיס ו/או מי מטעמם ו/או המפקח מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הזכיין או מטעמו או עבורו (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לזכיין הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש הנערך על ידי, או שלזכיין הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולנ"ל  לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 1. כמו כן, מתחייב הזכיין כי במסגרת התקשרות עם הקבלן מטעמו, ידרוש הזכיין מהקבלן שהקבלן יפטור  במפורש את המזמין ו/או מפעל הפיס ו/או מי מטעמם מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, לרבות המערכת ומתקניה ו/או נזק תוצאתי שייגרם לקבלן כתוצאה מנזק לרכוש כאמור, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 1. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הזכיין מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לזכיין ו/או למי מטעמו לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שיהיו). 

 

 1. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

 

 1. במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הזכיין במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו ההוראות הבאות:
  1. למזמין תהא הזכות, לאחר שניתנה לזכיין התראה של 15 (חמישה עשר) ימים, להתקשר בביטוח עבודות קבלניות תחת הזכיין ו/או מי מטעמו, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.
  2. כל הוצאות המזמין על פי  האמור פסקה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל יחולו על הזכיין ו/או מי מטעמו.
  3. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הזכיין המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשלהי.

 

 1. היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הזכיין ו/או מי מטעמו חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

 

 1. בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הזכיין ו/או מי מטעמו להמציא אישור ממבטחת העבודות הקבלניות על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף ‎1 לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לזכיין.

 

 1. בהסכם הליווי מול הבנק ייכלל סעיף הקובע במפורש כי תגמולי הביטוח שיתקבלו בגין כל נזק, ישמשו לקימום הנזק ולהשבת המצב לקדמותו בלבד, מיד עם קבלתם.

 

 1. לדרישת המזמין, על הזכיין ו/או מי מטעמו לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו כאמור בסעיף ‎1, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

 

 1. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.


 

נספח א'1 - אישור עריכת ביטוחי עבודות קבלניות


אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישורהמבוטחמען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודותמעמד מבקש האישור

שם

עיריית אלעד ו/או גופים עירוניים ו/או מפעל הפיס

שם

___________ ו/או עיריית אלעד ו/או גופים עירוניים ו/או מפעל הפיס ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המפקח ומשכירי ציוד

גוש 5700, חלקות 119-121 בשלמותן, וחלקי חלקות 90 ו-93

 

☐קבלן הביצוע

☐קבלני משנה

☐שוכר

☒אחר:

 

ת.ז./ח.פ.500213095ת.ז./ח.פ.
מען: מרח'  ניסים גאון 1, אלעד מען

 

כיסויים

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסהנוסח ומהדורת פוליסהתאריך תחילהתאריך סיוםגבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

 

סכוםמטבע

כל הסיכונים עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה):

      

318,

309,

308 (ויתור על תחלוף כלפי דיירים, שוכרים ובעלי זכויות אחרים בנכס (בכפוף להדדיות)

328

גניבה ופריצה     כלול
רכוש עליו עובדים    10,000,000
רכוש סמוך    10,000,000
רכוש בהעברה    2,000,000
פינוי הריסות    10% מסכום הביטוח
צד ג'    20,000,000

318, 302, 329, 315 , 312

328

אחריות מעבידים    20,000,000

318

328

אחר      328

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):

בניה - עבודות קבלניות גדולות    009

 

 

 

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא – 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

חתימת האישור
המבטח:

 

 

 

 

נספח י2 - אישור עריכת ביטוחים נוספים

אישור קיום ביטוחיםתאריך הנפקת האישור: _____
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישורהמבוטחאופי העסקהמעמד מבקש האישור
שם: עיריית אלעד ו/או גופים עירוניים ו/או מפעל הפיסשם:

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

ח.פ.: 500213095ת.ז./ח.פ.

  מען: מרח' ניסים גאון 1, אלעד

 

מען:

סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסהנוסח ומהדורת הפוליסהתאריך תחילהתאריך סיוםגבול האחריות/ סכום ביטוחכיסויים נוספים בתוקף
סכוםמטבעיש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

רכוש

 

     

309

314

308

313

316

328

צד ג'      
אחריות מעבידים      

חבות המוצר

 

    10,000,000

302

304

328

332 (12 חודשים)

אחריות מקצועית    8,000,000
301327
303328
304 
325 
326 
332 (6 חודשים) 

 

צמ"ה       328
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
009 בניה - עבודות קבלניות גדולות
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

 

 

נספח א'3 להסכם מיום ________-

זכויות המזמין בפוליסת ההקמה

תוספת לפוליסת ביטוח עבודות ההקמה שמספרה _____________

 1.  
 2. הפניות בתוספת זו לסעיפים ופרקים יתייחסו לסעיפים ופרקים בתוספת זו אלא אם ההקשר מחייב אחרת.

1.                   הגדרות:

 

"המבטח" – _________ חברה לביטוח בע"מ;

 

"הקבלן" -;

 

"המזמין" –  ו/או חברות אם, חברות בנות, חברות קשורות .

 

"מבוטחים" – המזמין, הקבלן, קבלני וקבלני משנה ______________________________ וגופים נוספים כמפורט ברשימה של פוליסה זו;

 

"הפוליסה" – פוליסה לביטוח עבודות הפרויקט שמספרה __________ לרבות כל תוספת לה.

 

"הפרויקט" –

 

2.                   התנאות מיוחדות

  1. פרק א- ביטוח עבודות קבלניות

    

   הביטוח כולל את הכיסויים הבאים (בנוסף לכיסויים המפורטים באישור עריכת הביטוח) :
   1. הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק בסכום של 10% משווי העבודות ומינימום 2,000,000 ₪ (מעבר לסכומי הביטוח).
   2. ציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של 2,000,000 ₪.
   3. נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים ועבודה לקויים בסכום של 2,000,000 ₪.
   4.  הוצאות מיוחדות בסך 1,000,000 ₪. (מעבר לסכומי הביטוח).

    לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ₪ ישולמו ישירות לקבלן

     
  2. התנאות מיוחדות פרק ב- ביטוח עבודות קבלניות
   1. הרחבה לכיסוי חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך 4,000,000 ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
   2. הרחבה לכיסוי חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת-קרקעיים  עד לסך 4,000,000 ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח

     
  3. פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים.

    
  4. התנאות כלליות- ביטוח עבודות קבלניות

 

   1. הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או מפעל הפיס ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
   2. הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנימסרה למזמין הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 60 יום לפחות מראש.
   3. הפוליסה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס לדירות לשם ביצוע עבודות.
   4. הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.
   5. הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.
   6. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, יבוטל

     

3.                   מובהר כי המזמין וכן נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים  ושלוחים של הנזכרים לעיל (בין אם הם מבוטחים על פי תנאי פוליסה זו או לא) אינם נוטלים על עצמם כל התחייבות כלפי המבטח על פי פוליסת הביטוח או בקשר אליה,  ובכל מקרה לא יהיו אחראים לתשלום כל פרמית ביטוח, השתתפות עצמית או לביצוע כל חובה אחרת כלפי המבטח למעט במקרה בו הפוליסה עוברת לבעלות המזמין/ גופי המימון.

 

4.                   המבטח יהיה זכאי לקזז פרמיות שלא שולמו מתגמולי הביטוח, אולם הזכות לקזז כאמור תחול בקשר לפרמיות המגיעות למבטח בקשר עם פוליסה זו בלבד.

 

 

 

 

_____________                                                                 __________________

חתימה + חותמת                                                                    תאריך

 

 


 

 

 

נספח "ג"

נוסח ערבות ביצוע 

לכבוד

עיריית אלעד (להלן - "העירייה")

רחוב נסים הגאון 1 אלעד

א.ג.נ.,

ערבות בנקאית מספר  _____________________________

1.    לפי בקשת____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ._________________ מרחוב _____________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן - "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  (7.5% מסך החוזה) ש"ח (במילים: ___________) (להלן - "סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע בניית גני ילדים באלעד, בהתאם למוסכם בהוראות ההסכם.

2.     סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (להלן - "המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד הידוע ביום תחילת הערבות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:-

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 

    1. סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך 48 שעות, לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.

      
    2. התשלום, כאמור לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה  ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

      
    3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל-90 יום מיום מסירת הפרויקט (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

      
    4. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

                                                                                                                  בכבוד רב,

           טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ________________ וחותמת הסניף.

      

      

     נספח "ג 1"

      

     נוסח ערבות "בדק"

     תאריך:_____________

     לכבוד

     עירית  אלעד

     ניסים גאון 1 אלעד

     א.נ.,

                     הנדון: ערבות בנקאית מס: ________________________
 1. על פי בקשת ________________ (להלן - המבקש) הננו ערבים לכם בזה כי ה"ה__________________ המבקש יקיים אתכם תנאי האחריות לתקופת הבדק לפי החוזה מיום __________________ שנחתם ביניכם לבינו   ביום____________אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של ______________שקלים חדשים.

  הסכום (במילים) : _______________________________ (להלן-הסכום הנ"ל) שתדרשו מאת המבקש בקשר לתנאי האחריות לתקופת הבדק לפי סעיף 65 (1) לחוזה מיום_______________ בדבר ביצוע עבודות  _______ שנחתם בין המבקש וביניכם.

   
 2. הסכום הנ"ל צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן-הלשכה). באופן הבא:

  "המדד הבסיסי"- יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת הערבות.

  "המדד החדש"- יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע תשלום הערבות בפועל.

  "תנודות במדד"-ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.

       
 3. לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד,  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

   
 4. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ לחודש ________ שנת________(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.

  בכבוד רב,

   

 


 

נספח ד': הצעת המציע (תצורף מתוך חוברת המכרז).

נספח ה': תוכניות, מפרט טכני ומפרטים כלליים ומיוחדים (פיס); (בנפרד)

נספח ו': -  לוח זמנים מפורט (יצורף על ידי הקבלן, בהתאם להוראת סעיף 6).

נספח ז':-  תצהיר בדבר אי הרשעה לפי חוק שכר מינימום. (יצורף מתוך חוברת המכרז).

נספח ח':-  תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים. (יצורף מתוך חוברת המכרז).

 

 

 

 

 

 


 

הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג- 1953

33. העבדה מסכנת [תיקון: תשל"ב, תשנ"ח]

המעביד נער באחד מאלה -

(1) בניגוד להוראות סעיפים 2,2א או 4 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;

(2) במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;

(3) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6;

(4) בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 7 אין להעבידו בה בגילו;

(5) בניגוד להוראות סעיף 14, דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 15 (להלן - חוק העונשין).

33א. העבדה אסורה אחרת [תיקון: תשנ"ח]

המעביד נער באחד מאלה -

(1) בניגוד להוראות סעיפים 11 או12 או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א, שענינן בדיקות רפואיות;

(2) בניגוד להוראות סעיפים 22,21 ,20 ו-24, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 25, שענינן שעות עבודה ומנוחה;

(3) בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2 ,2א, או 4, לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.

דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

1. פירושים [תיקון: תשל"ג, תשנ"ח]

(א) בחוק זה -

"ילד" פירושו - מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה ;

"צעיר" פירושו - מי שמלאו לו 16 שנה, אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה ;

"נער" פירושו - ילד או צעיר ;

"הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ;

"מפקח עבודה" פירושו - מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 2;";

"מפקח עבודה אזורי" פירושו - מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;

"פנקס עבודה" פירושו - פנקס שהוצא על פי סעיף 28 ;

"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו - מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים במקום ציבורי או מבית לבית.

(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-

(1) אצל הוריו - בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים ;

(2) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לעניין זה, "עבודה" - לרבות רוכלות;

 (3) בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.

 

(ג) לעניין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 4, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה חד-פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לעניין זה, "העסקת ילד" -לרבות שיתופו.

   2. גיל עבודה לילד [תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח]

(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

(ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט - 1949, לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג - 1953;

(2) בוטל.

 (3) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב) (II) (1) לחוק לימוד חובה, תש"ט - 1949;

(4) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 3; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

(ד) בוטל.

3. עבודה בחופשת לימודים [תיקון: תשל"ב, תשנ"ה]

(א) ילד שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 2(ג).

(ב) הוראת חוק החניכות. תשי"ג-1953, לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).

4. הופעות וצילומים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח]

(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(א), אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 15 שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) בסעיף זה, "הופעה" - לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.

5. איסור עבודה במקומות מסוימים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח]

ילד, אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

6. עבודות אסורות

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 7. גיל מיוחד לעבודות מסוימות

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

8. אישור רפואי להעבדה [תיקון: תשנ"ח]

(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.

(ב) (1) בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" - עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לעניין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

 (2) לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.

 (3) אישור לפי פסקה (2) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.


 

 

9. בדיקה רפואית חוזרת [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח]

(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן - בדיקה רפואית חוזרת).

(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 6, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג-1953 7."

10. הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון: תשנ"ח]

(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 11(ב)ו-12, כי -

(1) בוטל ;

(2) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;

(3) העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו -

ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.

11. איסור העבדה לאחר קבלת הודעה

קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 13, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 12. יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון: תשנ"ח]

(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום, לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 8, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.

(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.

(ג) "שעות עבודה" פירושו - הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 22.

 13. שעות המנוחה השבועית

(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.

 (ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול -

 (1) לגבי נער יהודי - את יום השבת ;

 (2) לגבי נער שאיננו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

14. הפסקות

(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 3/4 שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.

(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 15. איסור עבודת לילה [תיקון: תשנ"ה] .

(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.

(ב) בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 11, חל עליהם - פרק זמן של 12 שעות שבין 20:00 ובין 08:00 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט-1949, אינו חל עליו, פרק זמן של 10 שעות שבין 22:00 ובין 06:00.

(ג) על אף האמור בסעיף 1 (ב) רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד במשרדים.

 16. היתר עבודת לילה [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח]

(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 23.00 במקום שבו עובדים במשמרות.

(ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 12, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות, גם אחרי שעה 23.00.

(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 10 שנים עד שעה 24.00, אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 24.00 בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 05.00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

 

 


נספח "י"

 

כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת

בפרויקטים לבניה, שיפוץ ופיתוח

 

1.       הקבלן מתחייב בזה לפנות פסולת מכל סוג שהוא הנוצרת כתוצאה מביצוע ההסכם עם הרשות (להלן: ההסכם עם הרשות") הכול בהתאם להוראות נספח זה, להלן.

 

 

2.       התחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם                 הרשות או מהוראות כל דין.

 

3.       הקבלן מאשר בזה כי קיבל מידי המנהל רשימת אתרי פינוי/הטמנה מוסדרים ומאושרים על פי דין ו/או על ידי הרשות (להלן: "אתר מורשה").

 

4.       הקבלן מאשר כי מסר למנהל אומדן בכתב  של כמות הפסולת העשויה להצטבר כתוצאה מביצוע ההסכם עם הרשות, וכי האומדן הנ"ל  אושר על ידי המנהל (להלן: "האומדן").

 

5.       כתנאי לכניסת ההסכם עם הרשות לתוקף, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל           חוזה התקשרות עם אחד מהאתרים המורשים המופיע ברשימה (להלן: "אתר             הפינוי") (להלן: "החוזה עם האתר").

 

6.       ייכלל בחוזה הנ"ל פנקס שוברים שישמשו כאסמכתא על פירוק פסולת במהלך כל תקופת ההסכם עם הרשות (להלן:"השוברים") לפי כמות הפסולת המוערכת באומדן.

                   

7.       הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם על ידו:

 

1)         כי הוא מתחייב לבצע הובלת פסולת לאתר הפינוי בפרק זמן ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל.

 

2)         כי לאחר כל פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני המנהל        את השובר המתייחס לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר הפינוי.

 

   1. כי המנהל יהא רשאי להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע תשלום כלשהו לקבלן, לרבות כל תשלום ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת השובר כאמור.

 

8.       למען הסר ספק, כי  המנהל יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, במידה ולפי שיקול דעתו הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיו או לפי הוראות נספח זה. הקבלן ישא בכל התוצאות וההוצאות הכרוכות בהפסקת העבודה כאמור וזאת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם הרשות.

  

9.       א.   למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאות הכרוכות בחוזה עם האתר  ובפינוי  הפסולת לאתר הפינוי יחולו על הקבלן בלבד.

ב.      למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת  כלשהי בגין פינוי הפסולת  לאתר הפינוי, מעבר לתמורה שנקבעה בגין ביצוע ההסכם עם הרשות.

 

ג.        מובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות לפריקת פסולת בניגוד להוראות ההסכם עם הרשות לרבות נספח זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

 

ד.      מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם הרשות הקבלן ישא במלוא האחריות וההוצאות הנובעות מפירוק פסולת כאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות עקב כל עיכוב הפסקה, הפרעה או נזק בהתייחס לביצוע ההסכם עם הרשות.

 

10.   א.   בתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא ההסכם עם הרשות (למעט ביצוע מחויבויות הקבלן לגבי תקופת הבדק ו/או האחריות, אם חלות כאלה), הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל תעודה מאת אתר הפינוי המעידה על סך הכול כמות הפסולת שפירק באתר הפינוי בקשר עם ההסכם עם הרשות (להלן: "התעודה").

התעודה תשקף את כמות הפסולת שנקובה באומדן, בקרוב, בכפוף לאישור המנהל כאמור להלן.

 

 1. המנהל יהא רשאי לאשר או שלא לאשר את התעודה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לסבירות כמות הפסולת הנקובה בה, לעומת האומדן.

   
 2. אישור המנהל לגבי התעודה תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, למתן תעודת גמר ולהחזרת ערבות הביצוע.

   
 3. מסוכם בזה כי לא תהא לקבלן  כל טענה ו/או תביעה ו/או כל עילה כנגד הרשות על פי  כל דין או הסכם בגין עצם קביעת החובה לבצע את התשלום בגין פינוי ו/או בגין קיזוזו מכל תשלום המגיע לקבלן מהרשות, כאמור לעיל.

   

11.    א.        מוצהר ומוסכם בין הקבלן לבין הרשות כי במידה והרשות תיאלץ לפנות פסולת כלשהי עקב כך שהקבלן לא פעל בהתאם להוראות נספח זה ו/או בהתאם להוראות כל  דין, ו/או שהרשות נאלצה לשאת בהוצאות כלשהן אשר תהיינה כרוכות בפינוי ו/או אי-פינויה, הקבלן ישפה את הרשות על כל הוצאה כאמור תוך שבעה ימים מהיום   שקיבל דרישה לעשות כך מהרשות.

      ב.     למען הסר ספק, הוראות ס"ק (א) לעיל תחולנה, בין השאר, על ההוצאות אשר תהיינה כרוכות: בפינוי פסולת כלשהי; בקנסות שיופסקו כנגד הרשות ו/או מי מטעמה בגין פינוי הפסולת ו/או אי –פינויה ו/או פינויה כנדרש על פי הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.

     ג.   מובהר ומוסכם בזה בין הקבלן לבין הרשות כי הרשות תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקבלן בהתאם להוראות נספח זה מכל תשלום המגיע לקבלן  ממנה, ולא תהא לקבלן כל טענה ו/או כל תביעה ו/או  כל עילה כנגד הרשות על פי כל דין או הסכם  בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל.

ד.   למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נספח זה כדי לגרוע  מכל  סעד או זכות העומדת לרשות הרשות כנגד הקבלן על פי כל דין או הסכם.

 

אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:

  ____________________________________________

מורשי החתימה של הקבלן + החותמת


נספח "יב"

 

הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור

סעיף 65 (1) לחוזה

 

                                                                                                                    תאריך: __________

 

אני החתום מטה: ________________________________________________

 

מבצע העבודה: _______________________________________ ( להלן -  העבודה )

 

לפי חוזה מס' ________________________________________ ( להלן – החוזה ),

 

מצהיר ומתחייב בזה כלפי רשות מקומית אלעד (להלן – הרשות) כי עם קבלת הסך של:

 

_________________________________ שקלים חדשים (הכולל את ההתייקרויות)

 

והמהווה את שכר החוזה בכללותו, לא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג כלשהם כלפי הרשות בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה ו/או שכר החוזה ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין על כל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.

 

 

ולראיה באתי על החתום באלעד ביום __________________________

 


תאריך עדכון אחרון: 09/02/2020 12:17