הליך הגשת השגה למנהל הארנונה והגשת ערר בפני וועדת ערר

הליך הגשת השגה למנהל הארנונה והגשת ערר בפני וועדת ערר​

למחזיק בנכס עומדת הזכות להגשת השגה וערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו 1976).

הגשת השגה

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב-30 יום נוספים.

את ההשגה יש להגיש באמצעות טופס מקוון ​או באמצעות העברת ההשגה בקובץ PDF למייל : elad2you@elad.muni.il
ניתן לשלוח את ההשגה גם בדואר לכתובת: נסים גאון 1, אלעד.

יש לוודא כי ההשגה התקבלה בעירייה בדואר חוזר או טלפונית. אישור קבלת ההשגה יהיה רק בכפוף לאישור המקבל.

הגשת ערר

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
במידה ועורך דין מגיש ערר בשם העורר, יצרף ייפוי כוח מטעם מרשו.
את הערר יש למסור בחמישה עותקים בצירוף תשובת מנהל הארנונה למזכירות ועדת הערר בדרכי התקשרות הבאות:

מזכירות וועדת ערר לענייני ארנונה 
בנין העירייה רחוב נסים גאון 1 (לשכת מנכ"ל)
טלפון: 03-9078174
פנייה במייל: merav@elad.muni.il

הגשת ערעור

על החלטת וועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה לעורר.​תאריך עדכון אחרון: 17/02/2022 11:56