רישוי עסקים

 

האגף להגנת הסביבה / רישוי עסקים

עיריית אלעד מעודדת פיתוח וקידום עסקים לרווחת תושביה ויחד עם זאת מחויבת לדאוג שהעסקים השונים יפעלו במסגרת תקנות חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת התשכ"ח 1968 .

מטרות החוק הוא להגן על שלומו וביטחונו של הציבור הרחב,עפ"י הפירוט המצ"ב:

·         שמירה על בריאות הציבור תוך קיום תנאים נאותים לבתי אוכל .

·         הבטחת חוקי תכנון ובנייה

·         קיום דרישות שרותי כבאות אש, ומשרד הבריאות .

·         שמירה נאותה של הסביבה למניעת מפגעים ומטרדים .

·         שמירת שלום הציבור והבטחתה מפני מקרי שוד ואלימות .

·         בטיחותם של השוהים בעסק ובסביבתו.

·         מניעת מחלות זיהומיות מבעלי חיים.

 1.      רישיון לניהול עסק מהו ?

חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים {עסקים טעוני רישוי}, קבלת רישיון לפתיחתו וניהולו, הרישיון ניתן ע"י ראש הרשות לבעל העסק בהתאם לחוק, רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים את הפעלתו תוך שמירה על מטרות החוק לבריאות הציבור ובטחונו.
עלות אגרת רישוי עסק היא 333 ש"ח​ מצ"ב עדכון אגרת רישוי עסקים משרד האוצר

מהו חוק רישוי עסקים?

2.      מי חייב ברישיון?

כל העסקים ברשומים בצו רישוי עסקים, ניתן לעיין באתר של משרד הפנים לחוק רישוי עסקים.

 תקנות רישוי עסקים משרד הפנים

3.      מתי להגיש בקשה לרישיון עסק ?

עם חתימת הסכם שכירות/חוזה רכישה/שינויים במהות העסק, החלפת בעלות, שינויים במבנה, הוספת שותף.

4.      נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק

·         הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד·.        

           הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות בא כוחו מצ"ב כתובת מייל או במשרדי המחלקה.henj@elad.muni.il

·         הבקשה תחתם ע"י מבקש הבקשה העתק יישאר במחלקה.

·         חתימה על גיליון דרישות לביצוע ע"י מגיש הבקשה · 

          מבקש הבקשה יציג שובר אגרת רישיון עסק חתום ומאושר גבייה.

·         הפניית הבקשה ומסמכיה למשרדי הממשלה השונים המאשרים תיעשה באמצעות מחלקת רישוי עסקים .

·         רישיון עסק יונפק לאחר שיאושר העסק במשרדי הממשלה הנוגעים בעניין.

          תהליך רישיון עסק 

         תרשים זרימה רישיון עסק 

 מחלקת רישוי עסקים פועלת לקיום תקנות החוק תוך שימת דגש למטרותיו, בתהליך מקצועי, מקיף, ויעיל.

הליך רישוי עסקים מורכב ומצריך אישורים של המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר.

אנו במחלקת רישוי עסקים משתדלים כל העת ללוות את בעל העסק  ולסייע לו ככל שניתן מתחילת

התהליך דרך המשרדים השונים לפישוט וקידום התהליך ועד לסופו הוצאת רישיון העסק. לשם כך נשמח על כל שיתוף פעולה מצד בעל העסק להגשת הבקשה לרישיון העסק מוקדם על מנת שנוכל להוציא את רישיון העסק מוקדם ככל האפשר,שיתוף פעולה מלא מצד בעל העסק ומילוי גילון דרישות העסק במלואם יקדמו ויזרזו את התהליך.

בדיקות מומלצות בטרם הקמת העסק

נספח טכני כחלק מתוכנית סניטרית לבתי אוכל

תנאים מיוחדים למכירה והגשה של משקאות משכרים 
תצהיר כבאות
טופס חוות דעת מורשה נגישות
טופס הגשת השגה

 לתשומת ליבכם, פתיחת עסק הינה החלטה כלכלית רצינית, מומלץ לערוך בדיקה מקדמית במחלקת הנדסה לבחינת התאמת העסק לייעודו מבחינה תכנונית בטרם תחתמו על הסכם שכירות מבנה או רכישתו, ובטרם תתקבל ההחלטה ראוי לבדוק היטב את החוקים התנאים והאפשרויות הקשורות בכך.

לנגד עיננו עומדת טובתם ורווחתם של בעלי העסקים בעיר, וכחלק מהשרות לו אתם זכאים נשמח לעמוד לשרותכם בכל שאלה ועניין בימים א' – ה' בין השעות 8:30 -15:30 בטלפון  03-9078171

או במייל: henj@elad.muni.il

חוק עזר לאלעד (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשס"ח - 2008 .

חוק עזר לאלעד (פתיחת בתי עסק וסגירתם התש"ע - 2010 .

קריטריונים לרוכלות
חוק רישוי עסקים
תקנות רישוי עסקים
צו רישוי עסקים

מצ"ב לשימושכם המפרטים האחידים לעירית אלעד עפ"י תיקון 34 לחוק רישוי עסקים :

 

 

תאריך עדכון אחרון: 22/08/2022 17:38