הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לביצוע עבודות אומנותיות בכיכרות

קול קורא

לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות ברחבי העיר אלעד

1. כללי
1.1. עיריית אלעד (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לעיצוב, תכנון, ביצוע והקמת מיצגים אומנותיים ב-3 כיכרות ברחבי העיר (להלן: "הפרויקט"). מיקומי הכיכרות על גבי מפה וכן תשריטי הכיכרות מצורפים בנספח ב' להליך זה.
1.2. המציע אשר יבחר על ידי העירייה לביצוע הפרויקט יידרש לבצע את כל הפעולות ו/או התיאומים הנדרשים לתכנון, עיצוב, ייצור, אספקה והתקנת המיצגים בכיכרות ועד לביצוע מושלם, לרבות אך לא רק:
1.2.1. עיצוב המיצג.
1.2.2. מדידת השטח.
1.2.3. תכנון המיצג.
1.2.4. ביצוע הדמיות למיצג ולהצבתו במיקום הסופי.
1.2.5. הגשת בקשה להיתר (במידה ויידרש) וליווי עד לאישורו.
1.2.6. הגשת חישובים סטטיים, הצהרת מהנדס וכל התנאים שתדרוש הוועדה המקומית.
1.2.7. תכנון הובלת המיצג.
1.2.8. תכנון הסדרי תנועה להובלת המיצג והצבתו לרבות אישורם ע"י הגורמים השונים.
1.2.9. הגשת דו"ח ע"י יועץ בטיחות להצבת המיצג
1.2.10. התכנון ההנדסי המפורט.
1.2.11. דרישות בטיחות.
1.2.12. הקמת/הצבת המיצג במקום.
1.3. הרשימה המפורטת בסעיף דלעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך הפקת המיצג לשביעות רצונה של העירייה.
1.4. העיריה מזמינה מציעים בעלי נסיון בהקמת מיצגים בשטחים ציבוריים, אשר עומדים בתנאי הסף בפרק 2 להלן, ליטול חלק בהליך זה ולהציע הצעה אשר עומדת בדרישות לעיל.
1.5. לצורך הוצאת הפרויקט אל הפועל מייעדת העירייה מסגרת תקציבית שלא תעלה על סך של 1,000,000 ₪, כולל מע"מ כדין, עבור המיצגים ב-3 הכיכרות יחדיו (להלן: "תקציב הפרויקט"). תקציב הפרויקט כאמור יכסה את כל הוצאות המציע הזוכה במסגרת ההליך לאספקת מלוא השירותים נשוא הצעתו וכמפורט בהליך זה, לרבות: תכנון, עיצוב, שינוע, אספקה והתקנה מלאה של המיצגים, התמורה עבור שירותי המציע וכל תשלום אחר מכל סוג שהוא ולכל צד שלישי.
1.6. העירייה אינה מגבילה את קונספט המיצג ואולם על המציעים לקחת בחשבון במסגרת הצעתם את העובדה כי המיצגים מוצבים בעיר אשר אוכלוסייתה הינה אוכלוסיה חרדית.
1.7. לאחר הצבתו, הבעלות והקניין במיצג תהיה של העירייה בלבד. מובהר בזאת כי הצפיה במיצג תהא חופשית לקהל הרחב. האמן לא יוכל לגבות כל תשלום נוסף למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות. בצד המיצג יצויין שמו של המיצג והאמן, בנוסח ובדרך שתקבע העירייה. מעבר לכך לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית של האמן במיצג ואלו יהיו קנויות לעירייה בלבד.  
2. תנאי סף
רשאי להשתתף בהליך זה מי שעומד בתנאי הסף שלהלן:
2.1. ביצע והשלים לפחות מיצג אומנותי במרחב הציבורי עבור גוף ציבורי (רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי הממשלה, גופי סמך, רשויות וחברות ממשלתיות, בתי חולים ומוסדות אקדמיים) וזאת במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף להצעתו את נספח א' כשהוא מלא ומושלם על כל פרטיו ולפרט במסגרתו את אופן עמידתו בתנאי הסף כאמור .
2.2. המציע מחזיק באישורים הנדרשים על פי דין להתקשרות עם רשות: אישור ניכוי מס במקור, אישור על ניהול פנקסים ותעודת עוסק מורשה, כולם בתוקף ועל שמו.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף להצעתו את כלל האישורים כאמור לעיל.
3. הגשת מענה לקול קורא
3.1. על מגישי ההצעות להגיש במסגרת הצעתם, הצעה אשר תכלול את המרכיבים הבאים:
3.1.1. כלל המסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל.
3.1.2. מסמכי ההליך ונספחיו חתומים על ידי המשתתף.
3.1.3. הצגת ניסיונו של המציע בהקמת/עיצוב/פיסול מיצגים.
3.1.4. מפרט סקיצה והדמיה הכוללת התייחסות לכל הפחות לאמור לעיל ולהלן וכן התייחסות לציוד/חומרים  אשר המציע מתכוון לעשות בו שימוש, תרשים העמדה כיו'.
המציע יתייחס לעמידות החומרים בתנאי מזג אויר ולבטיחות המיצג.
המציע יוכל לצרף להצעתו מצגת power point הכוללת את תרשים העמדה והתייחסות לדרישות המפורטות לעיל ולהלן.
3.1.5. לוחות זמנים לביצוע הפרויקט במלואו.
3.1.6. מידע לגבי תחזוקת המיצג.
3.1.7. הצעה כספית – המציע יציע מחיר בהצעה פאושלית כוללת ומלאה שלא תעלה על 1,000,000 ₪ כולל מע"מ – להצבת כל 3 המיצגים ב-3 הכיכרות.
3.1.8. פרטים אודות מגיש ההצעה ועסקיו – יש למלא את נספח א' וכן לצרף את פרופיל המציע.
3.2. בהגשת הצעתו, מאשר המשתתף לעירייה לעשות שימוש בהצעתו לצרכיה, לרבות לצורך קבלת מידע נוסף והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. אופן בחירת ההצעות הזוכות
4.1. ההצעות הזוכות יבחרו על ידי העירייה ו/או כל גוף, כגון ועדת היגוי, אשר יוסמך על ידה.
4.2. הליך זה אינו מהווה מכרז והנו במסגרת פטור ממכרז (פטור בגין יצירת אומנות). העירייה לא תהא מחוייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואף תוכל לבקש מהזוכה שינויים ועדכוני עיצוב.
4.3. הצעות המציעים אש/ר יעמדו בתנאי הסף כאמור בסעיף 2 לעיל, יועברו לבחינה מקצועית ואומנותית על ידי העירייה.
4.4. במסגרת שיקול דעתה בבחירת הזוכה בהליך זה, תיקח העירייה במסגרת שיקוליה את התאמת המיצג לצביון העיר אלעד ולמיקומם של המיצגים ברחבי העיר, את נראותם ויופיים של המיצגים, את המסרים המועברים במסגרתם, עמידות ובטיחות המיצגים, לוחות הזמנים לביצועם, את נסיונו של המציע בביצוע מיצגים דומים וכן את הצעתו הכספית.
4.5. העירייה רשאית לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן  תואמות את צביון החיים בעירייה ו/או הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור יפסלו על הסף.
5. מפגש וסיור מציעים, הבהרות ושינויים ואופן הגשת ההצעות
5.1. מציעים המעוניינים בכך, רשאים לתאם סיור בעיר עם נציגי העירייה, בפניה לאיזק לוי, מנהל האגף לאיכות הסביבה,  באמצעות דוא"ל: yeuditk@elad.muni.il  או בטלפון: 03-9078718 וזאת עד ליום חמישי,  13.2.20.
5.2. עד יום שני, 13.2.20 בשעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לגב' יוכי מזרחי, שאלות הבהרה בדואר אלקטרוני: yochim@elad.muni.il, בקובץ WORD בלבד, במבנה שלהלן. העתק השאלות והתשובות יעודכן באת הרשות ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
מס"ד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה פרק וסעיף רלבנטיים נוסח השאלה
1   

5.3. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
5.4. העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך, יובאו, בכתב, לידיעת כל משתתפי ההליך באמצעות פרסום באתר העירייה ו/או בדוא"ל ו/או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי משתתפי ההליך, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
5.5. את ההצעות בהליך זה יש להגיש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "קול קורא –  לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות ברחבי העיר אלעד". ההצעות תימסרנה לתיבת המכרזים בבניין העירייה, ברחוב ניסים גאון 1, אלעד לא יאוחר מיום חמישי, 20.2.20  בשעה 12:00.

6. סמכויות העירייה בהליך
6.1. במסגרת בחינת ההצעות רשאית העירייה לפנות למציעים לקבלת מידע נוסף, הבהרות והשלמות. העירייה רשאית לזמן את המציעים, כולם או חלקם לפרזנטציות וכן רשאית לפנות למזמיני עבודות קודמים, בין אם פורטו בהצעת המציעים ובין עם לאו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2. העירייה שומרת על זכותה לערוך שינויים במסמכי ההליך, לעדכנו ולדחות מועדים לפי צרכיה.
6.3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה במסגרת ההליך, לקבל מספר הצעות ולפצל את הפרויקט בין מציעים, לבטל הליך זה ו/או למסור את ביצוע העבודות או חלק מהן למציע שהצעתו תמצא ככדאית והראויה עבור העיריה. עוד רשאית העירייה לדחות הצעות אשר הינן בלתי סבירות במחיריהן או בתכולתן. המשתתפים בהליך זה מוותרים על כל טענה כנגד העירייה בגין שימוש בכל אחת מזכויותיה כאמור ו/או על פי כן דין.
6.4. עוד שומרת לעצמה העירייה את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכה בהליך זה, לאחר הבחירה בו ובטרם וכתנאי לחתימת ההסכם עימו.
6.5. הזוכה בהליך זה ידרש לחתום על הסכם עם העירייה בנוסח שיקבע על ידי העירייה.

      בכבוד רב,
    ישראל פרוש
ראש עיריית אלעד

 

 

 

 


 קול קורא מיצג אומנותי בכיכרות
נספח א
מסמכי הערכת המשתתף

מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

1. פרטים על המשתתף

1.1. שם המשתתף:      
1.2. מס' הזיהוי:         
1.3. מען המשתתף (כולל מיקוד):       
1.4. שם איש הקשר אצל המשתתף:        
1.5. תפקיד איש הקשר:         
1.6. טלפונים:         
1.7. פקסימיליה:         
1.8. דואר אלקטרוני:         

2. ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף

1.1. ביצע והשלים לפחות מיצג אומנותי במרחב הציבורי עבור גוף ציבורי (רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי הממשלה, גופי סמך, רשויות וחברות ממשלתיות, בתי חולים ומוסדות אקדמיים) וזאת במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך.

שם מזמין העבודות מקום ביצוע העבודות שם ותפקיד איש הקשר  מס' טלפון  מועדי ביצוע העבודות (שש/חח-שש/חח) היקף המיצג במ"ר

     

     

     
     

     

יש לצרף אסמכתאות לביצוע העבודה כאמור כגון חוזה חתום עם הגוף/אישור של הגוף על ביצוע העבודות או חשבוניות או תעודת השלמה וכיו'.
כמו כן, יש לצרף צילומים ותיעוד של העבודות כאמור.

       שם המשתתף: _____________________
       חתימת וחותמת המשתתף: ____________
       תאריך: _______________________

אישור עו"ד
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ [המשתתף] וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.
      ____________  ___________
            תאריך           עו"ד

 קול קורא מיצג אומנותי בכיכרות
נספח ב'
מיקומי הכיכרות
ותשריטי הכיכרות

 

מיקומי הכיכרות על גבי מפה וכן תשריטי הכיכרות

מיקומי הכיכרות:

1. רחוב יוחנן בן זכאי פינת רשב"י
2. רחוב חוני המעגל פינת יהודה הנשיא
3. כיכר כביש 4711

תשריטים יצורפו בקובץ נפרד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 קול קורא מיצג אומנותי בכיכרות
נספח ג'
הצעה והצהרת המציע

הצעה והצהרת המציע

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך, מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות מכוח הליך קול קורא לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות ברחבי העיר אלעד מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב אתר העבודות ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי ההליך בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

2. אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההליך, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי ההליך.

3. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההליך ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, העירייה עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לעירייה שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

4. אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בהליך בלא כל הסתייגות. 

5. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי ההליך, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה בהליך. 

6. הננו מתחייבים כי במידה ונזכה בהליך והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא ההליך בשלמותן, בהתאם למסמכי ההליך, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון העירייה.

7. כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת הליך זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.

8. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

9. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי ההליך ו/או על-פי כל דין. 

10. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת, כאמור  בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973  ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.

11. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי ההליך, לרבות הסכם, חתום כדין, ערבות ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים, בנוסח שיקבע על ידי העירייה.

12. בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי ההליך, הננו מציעים לבצע שירותי עיצוב, ייצור והתקנה של מיצג אומנותי בכיכרות בעיר אלעד במלואו בתמורה לסך סופי ומוחלט של ________ ₪, כולל מע"מ כדין.

ידוע לנו כי סך ההצעה כאמור לעיל לא יעלה על סך של 1,000,000 ₪ כולל מע"מ כדין, עבור כלל העבודות והשירותים ב-3 המיצגים כמפורט במסמכי ההליך.

13. הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודה בהתאם לתנאים שבמסמכי ההליך, ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי ההליך בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרים, כלי עבודה, כלי רכב, ביטוחים, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי ההליך.

14. ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום הנקוב על ידינו דלעיל, לרבות לא בגין הפרשי הצמדה למדד, לרבות לא בגין כל שינוי במיסים, תקורות, תשומות וכדומה.

15. כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו. 

16. אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי  ההליך ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנו, תהא העירייה זכאית לסך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי ההליך, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם.

17. בהגשת מסמכי ההליך וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא יאוחר מתקופת ביצוע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, הארכת ימי העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו.

 

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 
חתימה:______________________
 


אישור עו"ד - להגשת הצעה ע"י תאגיד

אני הח"מ  עו"ד של      ח.פ. ___________________ (להלן: "המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

__________________ _____________________             תאריך                                                                                                        חותמת + חתימת עוה"ד


אישור עו"ד - להגשת הצעה ע"י יחיד

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. ________________ (להלן: "המשתתף") מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.

__________________   _____________________             תאריך                                                                                                        חותמת + חתימת

תאריך עדכון אחרון: 06/02/2020 18:39
קול קורא לביצוע עבודות אומנותיות בכיכרות